เลขที่ 34 หมู่ที่ 3 ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร./โทรสาร 02 577 9236

http://wwwtistrunion.spaces.live.com E-mail : tistrunion@hotmail.com