ประกาศวิจารณ์ (ร่าง) ขอบเขตงานและข้อกำหนด

วันนี้วันที่ 2018-10-18
สถานที่ติดต่อ : กองพัสดุและคลังพัสดุ สำนักบริหารการคลัง วว. โทรศัพท์ : 0 2577 9319-20
หรือทางเว็บไซต์ www.tistr.or.th หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th
หมายเหตุ : สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น จะต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของตนด้วย


(เรียงตามวันที่)
ยื่นซองเมื่อ รายละเอียด หมายเหตุ
ระหว่าง
21 พ.ย. 2017 ถึง
24 พ.ย. 2017
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 21-24 พย.2560
ระหว่าง
21 ธ.ค. 2017 ถึง
28 ธ.ค. 2017
รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๒๑-๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ระหว่าง
14 ส.ค. 2018 ถึง
17 ส.ค. 2018
ระหว่างวันทรา 14-17 สิงหาคม 2561
ระหว่าง
16 ส.ค. 2018 ถึง
21 ส.ค. 2018
รับฟังคำวิจารย์ 16 -21/08/2561
ระหว่าง
21 ส.ค. 2018 ถึง
24 ส.ค. 2018
รับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 21 -24 สิงหาคม 2561
ระหว่าง
27 ส.ค. 2018 ถึง
30 ส.ค. 2018
รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 27-30 สิงหาคม 2561
ระหว่าง
28 ส.ค. 2018 ถึง
31 ส.ค. 2018
รับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 28 -31 สิงหาคม 2561
ระหว่าง
31 ส.ค. 2018 ถึง
07 ก.ย. 2018
ระหว่างวันที่ 31/08 -7/09/2561
ระหว่าง
05 ก.ย. 2018 ถึง
10 ก.ย. 2018
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 5 - 10 กันยายน 2561
ระหว่าง
07 ก.ย. 2018 ถึง
12 ก.ย. 2018
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 7-12 กันยายน 2561
ระหว่าง
07 ก.ย. 2018 ถึง
12 ก.ย. 2018
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 7 -12 กันยายน 2561
ระหว่าง
05 ต.ค. 2018 ถึง
10 ต.ค. 2018
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 5-10 ตุลาคม 2561
ระหว่าง
11 ต.ค. 2018 ถึง
17 ต.ค. 2018
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค. - 17 ต.ค.2561
ระหว่าง
16 ต.ค. 2018 ถึง
24 ต.ค. 2018
16-24/10/2561
ระหว่าง
10 ต.ค. 2560 ถึง
31 ต.ค. 2560
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2560- 31 ตุลาคม 2560
ระหว่าง
10 ต.ค. 2560 ถึง
31 ต.ค. 2560
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2560- 31 ตุลาคม 2560
ระหว่าง
12 ต.ค. 2560 ถึง
31 ต.ค. 2560
รับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2560 - 31 ตุลาคม 2560
ระหว่าง
16 ต.ค. 2560 ถึง
01 พ.ย. 2560
วิจารณ์ตั้งแต่ วันที่ 16ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
ระหว่าง
16 ต.ค. 2560 ถึง
01 พ.ย. 2560
ประกาศวิจารณ์รา่ง TOR วันที่ื 16 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
ระหว่าง
16 ต.ค. 2560 ถึง
31 ต.ค. 2560
รับฟังคำวิจารย์ ตั้งแต่ 16/10 -1/11/2560
ระหว่าง
17 ต.ค. 2560 ถึง
02 พ.ย. 2560
เผยแพร่ให้เสนอแนะ วิจารณ์ วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
ระหว่าง
17 ต.ค. 2560 ถึง
02 พ.ย. 2560
ร่างประกวดราคาฯ เผยแพร่ให้สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ วันที่ 17 ตุลาคม2560 ถึง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
ระหว่าง
24 ต.ค. 2560 ถึง
01 พ.ย. 2560
รับฟังคำวิจารย์ตั้งแต่ 24/10/2560 - 1/11/2560
ระหว่าง
24 ต.ค. 2560 ถึง
02 พ.ย. 2560
วันที่ 24/10-2-11/2560
ระหว่าง
24 ต.ค. 2560 ถึง
01 พ.ย. 2560
รับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2560 - 1 พฤศจิกายน 2560
ระหว่าง
24 ต.ค. 2560 ถึง
01 พ.ย. 2560
รับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2560-1 พฤศจิกายน 2560
ระหว่าง
30 ต.ค. 2560 ถึง
03 พ.ย. 2560
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2560 - 3 พฤศจิกายน 2560
ระหว่าง
01 พ.ย. 2560 ถึง
08 พ.ย. 2560
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ - ๘ พฤศ๗ิกายน ๒๕๖๐
ระหว่าง
07 พ.ย. 2560 ถึง
14 พ.ย. 2560
ระหว่างประชาพิจารณ์
ระหว่าง
08 พ.ย. 2560 ถึง
13 พ.ย. 2560
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่ ๘ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ระหว่าง
09 พ.ย. 2560 ถึง
14 พ.ย. 2560
ประกาศวิจารณ์ขอบเขตงานTOR วันที่ 9-14 พย.2560
ระหว่าง
09 พ.ย. 2560 ถึง
17 พ.ย. 2560
รับฟังคำวิจารณ์ 9-17/11/2560
ระหว่าง
09 พ.ย. 2560 ถึง
17 พ.ย. 2560
รับฟังคำวิจารณ์ 9-17/11/2560
ระหว่าง
09 พ.ย. 2560 ถึง
17 พ.ย. 2560
รับฟังวิจารณ์ 9-17/11/2560
ระหว่าง
09 พ.ย. 2560 ถึง
17 พ.ย. 2560
รับฟังวิจารณ์ 9-17/11/2560
ระหว่าง
10 พ.ย. 2560 ถึง
17 พ.ย. 2560
รับฟังค้ำวิจารณ์ 10-17/11/2561
ระหว่าง
10 พ.ย. 2560 ถึง
17 พ.ย. 2560
รับฟังค้ำวิจารณ์ 10-17/11/2561
ระหว่าง
13 พ.ย. 2560 ถึง
17 พ.ย. 2560
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๑๓-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๕๗๗๙๓๑๙-๒๐ ในวันและเวลาราชการ
ระหว่าง
16 พ.ย. 2560 ถึง
21 พ.ย. 2560
ประกาศวิจารณ์ TOR วันที่ 16-21 พฤศจิกายน 2560
ระหว่าง
20 พ.ย. 2560 ถึง
23 พ.ย. 2560
ประกาศวิจารณ์ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ตั้งแต่วันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2560
ระหว่าง
21 พ.ย. 2560 ถึง
24 พ.ย. 2560
ประกาศให้วิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 21-24 พย.2560
ระหว่าง
22 พ.ย. 2560 ถึง
27 พ.ย. 2560
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 22-27 พย.2560
ระหว่าง
29 พ.ย. 2560 ถึง
04 ธ.ค. 2560
รับฟัง 29/11 - 4/12/2560
ระหว่าง
29 พ.ย. 2560 ถึง
04 ธ.ค. 2560
รับฟังวิจารณ์ 29/11 - 4/12/2560
ระหว่าง
30 พ.ย. 2560 ถึง
07 ธ.ค. 2560
รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 8 - 14 ธันวาคม 2560
ระหว่าง
08 ธ.ค. 2560 ถึง
14 ธ.ค. 2560
ระหว่าง
21 ธ.ค. 2560 ถึง
26 ธ.ค. 2560
รับฟังการวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 21-26 ธค.2560
ระหว่าง
09 ม.ค. 2561 ถึง
12 ม.ค. 2561
รับฟังการวิจาร์ณระหว่างวันที่ 9-12 มค.2561
ระหว่าง
15 ม.ค. 2561 ถึง
18 ม.ค. 2561
รับฟังวิจารณ์ วันที่ 15-18 มกราคา 2561
ระหว่าง
22 ม.ค. 2561 ถึง
25 ม.ค. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๒๒-๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๕๗๗๙๓๑๙-๒๐ ในวันและเวลาราชการ
ระหว่าง
31 ม.ค. 2561 ถึง
07 ก.พ. 2561
รับฟังคำวิจารย์ ตั้งแต่วันที่ 31.01.2561 - 07.02.2561
ระหว่าง
31 ม.ค. 2561 ถึง
07 ก.พ. 2561
รับฟังคำวิจารย์ ตั้งแต่วันที่ 31.01.2561 - 07.02.2561
ระหว่าง
06 ก.พ. 2561 ถึง
09 ก.พ. 2561
ประกาศวิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) วันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2561
ระหว่าง
08 ก.พ. 2561 ถึง
13 ก.พ. 2561
รับฟังการวิจารณื TOR วันที่ 8-13 กุมภาพันธ์ 2561
ระหว่าง
12 ก.พ. 2561 ถึง
15 ก.พ. 2561
รับฟังการวิจารณ์ TOR วันที่ 12-15 กพ.2561
ระหว่าง
16 ก.พ. 2561 ถึง
21 ก.พ. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 -21 กุมภาพันธ์ 2561
ระหว่าง
21 ก.พ. 2561 ถึง
26 ก.พ. 2561
รับฟังคำวิจารณ์ TOR ระหว่างวันที่ 21-26 กพ.2561
ระหว่าง
26 ก.พ. 2561 ถึง
06 ก.พ. 2561
รับฟังความคิดเห็น 26/02-06/03/2561
ระหว่าง
26 ก.พ. 2561 ถึง
06 มี.ค 2561
รับฟังความคิดเห็น 26/02-06/03/2561
ระหว่าง
27 มี.ค 2561 ถึง
03 เม.ย 2561
วิจารย์ตั้งแต่วันที่ 27/03/2561-03/04/2561
ระหว่าง
10 พ.ค 2561 ถึง
18 พ.ค 2561
วันที่ประกาศ 10/05/2561 วันที่สิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์ 18/05/2561
ระหว่าง
02 ก.ค. 2561 ถึง
06 ก.ค. 2561
ประชาวิจารณ์ ร่าง วันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561
ระหว่าง
15 ส.ค. 2561 ถึง
20 ส.ค. 2561
ประกาศวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 15-20 สิงหาคม 2561
ระหว่าง
21 ส.ค. 2561 ถึง
24 ส.ค. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 21-24 สิงหาคม 2561
ระหว่าง
23 ส.ค. 2561 ถึง
28 ส.ค. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 23 - 28 สิงหาคม 2561
ระหว่าง
23 ส.ค. 2561 ถึง
28 ส.ค. 2561
ประกาศวิจารณ์คุณลักษณะ(TOR) วันที่ 23-28 สค.2561
ระหว่าง
23 ส.ค. 2561 ถึง
28 ส.ค. 2561
ประกาศวิจารณ์คุณลักษณะ(TOR) วันที่23-28 สค.2561
ระหว่าง
23 ส.ค. 2561 ถึง
28 ส.ค. 2561
วิจารณ์ คุณลักษณะ (TOR) วันที่ 23-28 สค.2561
ระหว่าง
24 ส.ค. 2561 ถึง
29 ส.ค. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 24-29 สิงหาคม 2561
ระหว่าง
24 ส.ค. 2561 ถึง
29 ส.ค. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 24-29 สิงหาคม 2561
ระหว่าง
27 ส.ค. 2561 ถึง
30 ส.ค. 2561
ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2561
ระหว่าง
27 ส.ค. 2561 ถึง
30 ส.ค. 2561
ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2561
ระหว่าง
27 ส.ค. 2561 ถึง
30 ส.ค. 2561
ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2561
ระหว่าง
27 ส.ค. 2561 ถึง
30 ส.ค. 2561
ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2561
ระหว่าง
28 ส.ค. 2561 ถึง
31 ส.ค. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 28 - 31 สิงหาคม 2561
ระหว่าง
28 ส.ค. 2561 ถึง
31 ส.ค. 2561
ระหว่างวันที่ 28 -31 /08/2561
ระหว่าง
28 ส.ค. 2561 ถึง
31 ส.ค. 2561
ระหว่างวันที่ 28-31/08/2561
ระหว่าง
29 ส.ค. 2561 ถึง
03 ก.ย. 2561
ระหว่าง 29/08-3-09/2561
ระหว่าง
29 ส.ค. 2561 ถึง
03 ก.ย. 2561
ระหว่าง 29/08-3-09/2561
ระหว่าง
30 ส.ค. 2561 ถึง
04 ก.ย. 2561
วันที่ 30/08-4/09/2561
ระหว่าง
30 ส.ค. 2561 ถึง
04 ก.ย. 2561
วันที่ 30/08-4/09/2561
ระหว่าง
31 ส.ค. 2561 ถึง
05 ก.ย. 2561
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 31 สค.2561 ถึง วันที่ 5 กย.2561
ระหว่าง
31 ส.ค. 2561 ถึง
05 ก.ย. 2561
ระหว่างวันที่ 31/08-5/09/2561
ระหว่าง
31 ส.ค. 2561 ถึง
10 ส.ค. 2561
ระหว่าง 31/08-10/09/2561
ระหว่าง
03 ก.ย. 2561 ถึง
06 ก.ย. 2561
ประกาศวิจารณ์ TOR วันที่ 3-6 กย.2561
ระหว่าง
03 ก.ย. 2561 ถึง
06 ก.ย. 2561
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 3-6 กย.2561
ระหว่าง
03 ก.ย. 2561 ถึง
06 ก.ย. 2561
ประกาศวิจารณ์TOR ตั้งแต่วันที่ 3-6 กย.2561
ระหว่าง
03 ก.ย. 2561 ถึง
07 ก.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 3 -7 กันยายน 2561
ระหว่าง
03 ก.ย. 2561 ถึง
06 ก.ย. 2561
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 3-6 กย.2561
ระหว่าง
04 ก.ย. 2561 ถึง
07 ก.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๗ กันยายน ๒๕๖๑
ระหว่าง
04 ก.ย. 2561 ถึง
07 ก.ย. 2561
ประกาศวิจารณืTOR ตั้งแต่วันที่ 4-7 กย.2561
ระหว่าง
04 ก.ย. 2561 ถึง
11 ก.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 4- 11 กันยายน 2561
ระหว่าง
04 ก.ย. 2561 ถึง
07 ก.ย. 2561
วันที่ 04-07/092561
ระหว่าง
05 ก.ย. 2561 ถึง
10 ก.ย. 2561
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 5-10 กย.2561
ระหว่าง
06 ก.ย. 2561 ถึง
11 ก.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 6 - 11 กันยายน 2561
ระหว่าง
06 ก.ย. 2561 ถึง
11 ก.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 6 - 11 กันยายน 2561
ระหว่าง
06 ก.ย. 2561 ถึง
11 ก.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 6 - 11 กันยายน 2561
ระหว่าง
06 ก.ย. 2561 ถึง
11 ก.ย. 2561
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่6-11 กย.2561
ระหว่าง
06 ก.ย. 2561 ถึง
11 ก.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 6- 11 กันยายน 2561
ระหว่าง
06 ก.ย. 2561 ถึง
13 ก.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 6-13 กันยายน 2561
ระหว่าง
06 ก.ย. 2561 ถึง
13 ก.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 6-13 กันยายน 2561
ระหว่าง
06 ก.ย. 2561 ถึง
11 ก.ย. 2561
ประกาศวิจารณ์TOR ตั้งแต่วันที่ 6-11 กย.2561
ระหว่าง
06 ก.ย. 2561 ถึง
11 ก.ย. 2561
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 6-11 กย.2561
ระหว่าง
07 ก.ย. 2561 ถึง
12 ก.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 7 -12 กันยายน 2561
ระหว่าง
07 ก.ย. 2561 ถึง
12 ก.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณฺตั้งแต่วันที่ 7 - 12 กันยายน 2561
ระหว่าง
07 ก.ย. 2561 ถึง
12 ก.ย. 2561
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 7-12 กย.2561
ระหว่าง
07 ก.ย. 2561 ถึง
12 ก.ย. 2561
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 7-12 กย.2561
ระหว่าง
10 ก.ย. 2561 ถึง
13 ก.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 10 - 13 กันยายน 2561
ระหว่าง
11 ก.ย. 2561 ถึง
14 ก.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 11 - 14 กันยายน 2561
ระหว่าง
12 ก.ย. 2561 ถึง
17 ก.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 12-17 กันยายน 2561
ระหว่าง
12 ก.ย. 2561 ถึง
17 ก.ย. 2561
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 12-17 กย.2561
ระหว่าง
13 ก.ย. 2561 ถึง
18 ก.ย. 2561
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 13-18 กย.2561
ระหว่าง
14 ก.ย. 2561 ถึง
19 ก.ย. 2561
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 14-19 กย.2561
ระหว่าง
18 ก.ย. 2561 ถึง
21 ก.ย. 2561
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 18-21 กย.2561
ระหว่าง
24 ก.ย. 2561 ถึง
28 ก.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ็ตั้งแต่วันที่ ๒๔ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑
ระหว่าง
25 ก.ย. 2561 ถึง
28 ก.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 25 - 28 กันยายน 2561
ระหว่าง
28 ก.ย. 2561 ถึง
03 ต.ค. 2561
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 28กย.2561ถึง วันที่ 3 ตค.2561
ระหว่าง
28 ก.ย. 2561 ถึง
03 ต.ค. 2561
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 28 กย.2561 ถึง วันที่ 3 ตค.2561
ระหว่าง
01 ต.ค. 2561 ถึง
05 ต.ค. 2561
รับฟัง 1-5/10/2561
ระหว่าง
01 ต.ค. 2561 ถึง
04 ต.ค. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 1-4 ตุลาคม 2561
ระหว่าง
02 ต.ค. 2561 ถึง
08 ต.ค. 2561
วันที่ 2-8 ตุลาคม 2561
ระหว่าง
03 ต.ค. 2561 ถึง
09 ต.ค. 2561
รับฟังคำวิจารย์ 03-09/10/2561
ระหว่าง
03 ต.ค. 2561 ถึง
08 ต.ค. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 3-8 ตุลาคม 2561
ระหว่าง
04 ต.ค. 2561 ถึง
09 ต.ค. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 4-9 ตุลาคม 2561
ระหว่าง
05 ต.ค. 2561 ถึง
11 ต.ค. 2561
ตั้งแต่ 05-11/10/2561
ระหว่าง
05 ต.ค. 2561 ถึง
10 ต.ค. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 5- 10 ตุลาคม 2561
ระหว่าง
08 ต.ค. 2561 ถึง
11 ต.ค. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๘- ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
ระหว่าง
09 ต.ค. 2561 ถึง
12 ต.ค. 2561
ประกาศวิจารณ์ครั้งที่2 ตั้งแต่วันที่ 9-12 ตค.2561
ระหว่าง
10 ต.ค. 2561 ถึง
17 ต.ค. 2561
ตั้งแต่งวันที 10-17/10/2561
ระหว่าง
10 ต.ค. 2561 ถึง
17 ต.ค. 2561
วิจารณ์ 10-17/10/2561
ระหว่าง
11 ต.ค. 2561 ถึง
17 ต.ค. 2561
รับฟังวิจารณ์ 11-17/10/2561
ระหว่าง
11 ต.ค. 2561 ถึง
17 ต.ค. 2561
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 11-17 ตค.2561
ระหว่าง
11 ต.ค. 2561 ถึง
18 ต.ค. 2561
ตั้งแต่ 11-18/10/2561
ระหว่าง
12 ต.ค. 2561 ถึง
19 ต.ค. 2561
12-19/10/2561

Copyright ©2018 วว•TISTR
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป. (TISTR is a non-profit organization)