ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

(เฉพาะที่กำลังเปิดยื่นซองหรือเปิดขาย เรียงตามวันที่ยื่นซอง)ดูประกาศ 100 รายการล่าสุด >>
วันที่ยื่นซอง วันที่ขายซอง เลขที่ เรื่อง
19 ต.ค. 256101 ต.ค. 2561 บ. 3/2562
ซื้อเครื่องตรวจวัดพลวัตรของล้อรถไฟ จำนวน ๑ ชุด
เสนอราคา 19/10/2561
19 ต.ค. 256111 ต.ค. 2561 บ. ๑๗๘/๒๕๖๑(ครั้งที่๒)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ต้นแบบถังปฏิกิริยาชีวภาพเยื่อกรองแบบไม่ใช้อากาศแบบเยื่อกรองภายในพร้อมอุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุมระบบ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๗๗ ๙๒๗๐,๙๓๐๗ ในวันและเวลาราชการ
22 ต.ค. 256116 ต.ค. 2561 จ. 3/2562
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ ซื้อเครื่องวัดและบันทึกข้อมูลความเข้มแสง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ เครื่อง
กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๕.๐๐ ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ๓๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
24 ต.ค. 256117 ต.ค. 2561 จ. 4/2562
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ จ้างตรวจสอบบำรุงรักษาระบบลิฟต์ ฮิตาชิ (จำนวน ๕ เครื่อง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๕.๐๐ ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ๓๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
26 ต.ค. 256117 ต.ค. 2561 บ. 166/2561(ครั้งที3)
ระบบปรับสภาวะห้องปฏิบัติการวิศวกรรมทางกล ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (บางปู)ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ราคา 960,000.-บาท
รับเอกสารทางระบบ e-GP ตั้งแต่วันที่ 17-25 ตุลาคม2561 เสนอราคาทางระบบ e-GP วันที่ 26 ตุลาคม 2561
29 ต.ค. 256110 ต.ค. 2561 บ. 7/2562
เครื่องอ่านปฎิกิริยาทางเคมีแบบมัลติโหมด จำนวน ๑ ชุด
10-26/10/2561
29 ต.ค. 256116 ต.ค. 2561 บ. บ.9/2562
รับแบบ ตู้ศึกษาการเจริญเติบโตของพืช จำนวน ๑ เครื่อง
รับแบบ 16-26/10/2561
30 ต.ค. 256119 ต.ค. 2561 บ. 13/2562
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อตู้แช่เยือกแข็งผลิตภัณฑ์อาหารแบบรวดเร็ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๗๗-๙๑๗๗ ในวันและเวลาราชการ
31 ต.ค. 256112 ต.ค. 2561 บ. 8/2562
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๒,๐๐๐ KVA ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๗๗ ๙๒๗๐,๙๓๐๗ ในวันและเวลาราชการ
31 ต.ค. 256118 ต.ค. 2561 บ. 10/2562
ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องสัมนนา
รับแบบ 18-30/10/2561
01 พ.ย. 256118 ต.ค. 2561 บ. 11/2562
ซื้อเครื่องเตรียมอนุภาพสำหรับกักเก็บสารสำคัญจากสมุนไพร
รับแบบ 18-31/10/2561
19 พ.ย. 256118 ต.ค. 2561 บ. 146/2561(ครั้งที่2)
เครื่องทดสอบและพัฒนาระบบห้ามล้อรถไฟ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด
รับเอกสารทางระบบ e-GP ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม2561 ถึง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เสนอราคาทางระบบ e-GP วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

ดูประกาศ 100 รายการล่าสุด >>

Copyright ©2018 วว•TISTR
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป. (TISTR is a non-profit organization)