ถอดบทเรียนจากหนังสือ : กระดาษ 1 ใบ เข้าใจประเด็น

Featured

แนวทางการจัดการความรู้ และ การสร้างนวัตกรรม ของ วว. ประจำปี 2561

Featured


กระบวนการสร้างนวัตกรรม

Featured

อรุณี ชัยสวัสดิ์ นักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (ศนย.)      การพัฒนานวัตกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและต้องการของตลาด  มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ สามารถขายและสร้างเป็นธุรกิจได้นั้น  ต้องมีองค์ประกอบหลายประการ  เช่น ความใหม่ (Newness)   ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) มีความแตกต่าง ไม่ซ้ำ หรือเลียนแบบ สามารถใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefit) หรือสามารถขยายผลสร้างมูลค่าเพิ่มต่อเนื่องได้      กระบวนการสร้างนวัตกรรม เกิดขึ้นหลากหลายวิธี เช่น ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ความต้องการแก้ปัญหา (Problem) การจัดการและต่อยอดองค์ความรู้ (Knowledge Management) และการปรับปรุงและพัฒนา (Improvement) Continue reading กระบวนการสร้างนวัตกรรม

หลักการฟังขั้นพื้นฐาน

หลักการฟังขั้นพื้นฐาน LADDER (บันได) L คือ Look at the other person (มองคนพูด) A คือ Ask questions (ตั้งคำถาม) D คือ Don’t interrupt (อย่าขัดคอ) D คือ Don’t change the subject (อย่าเปลี่ยนเรื่อง) E คือ Express emotion with control (ควบคุมอารมณ์) R คือ Responsively Listen (แสดงอาการสนใจ

The Five Disciplines

Team Learning ทีมเรียนรู้ (อุดมสามัคคี) Share Vision มองและมีวิสัยทัศน์ร่วม Mental Models เข้าใจกรอบความคิด Personal Mastery เชี่ยวชาญและเป้นที่หนึ่งในหน้าที่การงาน Systems Thinking คิดเป็นเชิงระบบ

ลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้

Sensitivity to changes in the external environment มีสำนึกและไวต่อสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป Agility & Flexibility in responding to change มีความเร็วและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง Open honest communication มีการติดต่อสื่อสารแบบเปิดเผย ซื่อตรง No fear ไม่มีความกลัว Trust and respect for all members มีความไว้วางใจและเคารพในซึ่งกันและกันของสมาชิกในองค์กร ทั้งหมด Alignment around shared vision & values วิสัยทัศน์ร่วมสอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร Commitment Continue reading ลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้

การสร้างสภาพแวดล้อมขององค์กรที่มีสุขภาพดี

Openness มีบรรยากาศที่เปิดกว้าง Mutual Respect มีความเคารพซึ่งกันและกัน Commitment มีคำมั่นสัญญา Shared Vision มีวิสัยทัศน์ร่วม Safe to Take Risk มีความรู้สึกปลอดภัยต่อความเสี่ยง No Dictators ไม่มีผู้เผด็จการ OK to Disagree สามารถมีความคิดเห็นที่ต่างไปได้ Being Listened To สามารถออกความคิดเห็นได้ พูดได้ และมีคนรับฟัง Humble มีความอ่อนน้อมถ่อมตน