กระบวนการสร้างนวัตกรรม

Featured

อรุณี ชัยสวัสดิ์ นักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (ศนย.)      การพัฒนานวัตกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและต้องการของตลาด  มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ สามารถขายและสร้างเป็นธุรกิจได้นั้น  ต้องมีองค์ประกอบหลายประการ  เช่น ความใหม่ (Newness)   ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) มีความแตกต่าง ไม่ซ้ำ หรือเลียนแบบ สามารถใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefit) หรือสามารถขยายผลสร้างมูลค่าเพิ่มต่อเนื่องได้      กระบวนการสร้างนวัตกรรม เกิดขึ้นหลากหลายวิธี เช่น ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ความต้องการแก้ปัญหา (Problem) การจัดการและต่อยอดองค์ความรู้ (Knowledge Management) และการปรับปรุงและพัฒนา (Improvement) Continue reading กระบวนการสร้างนวัตกรรม

หลักการฟังขั้นพื้นฐาน

หลักการฟังขั้นพื้นฐาน LADDER (บันได) L คือ Look at the other person (มองคนพูด) A คือ Ask questions (ตั้งคำถาม) D คือ Don’t interrupt (อย่าขัดคอ) D คือ Don’t change the subject (อย่าเปลี่ยนเรื่อง) E คือ Express emotion with control (ควบคุมอารมณ์) R คือ Responsively Listen (แสดงอาการสนใจ

The Five Disciplines

Team Learning ทีมเรียนรู้ (อุดมสามัคคี) Share Vision มองและมีวิสัยทัศน์ร่วม Mental Models เข้าใจกรอบความคิด Personal Mastery เชี่ยวชาญและเป้นที่หนึ่งในหน้าที่การงาน Systems Thinking คิดเป็นเชิงระบบ

ลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้

Sensitivity to changes in the external environment มีสำนึกและไวต่อสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป Agility & Flexibility in responding to change มีความเร็วและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง Open honest communication มีการติดต่อสื่อสารแบบเปิดเผย ซื่อตรง No fear ไม่มีความกลัว Trust and respect for all members มีความไว้วางใจและเคารพในซึ่งกันและกันของสมาชิกในองค์กร ทั้งหมด Alignment around shared vision & values วิสัยทัศน์ร่วมสอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร Commitment Continue reading ลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้

การสร้างสภาพแวดล้อมขององค์กรที่มีสุขภาพดี

Openness มีบรรยากาศที่เปิดกว้าง Mutual Respect มีความเคารพซึ่งกันและกัน Commitment มีคำมั่นสัญญา Shared Vision มีวิสัยทัศน์ร่วม Safe to Take Risk มีความรู้สึกปลอดภัยต่อความเสี่ยง No Dictators ไม่มีผู้เผด็จการ OK to Disagree สามารถมีความคิดเห็นที่ต่างไปได้ Being Listened To สามารถออกความคิดเห็นได้ พูดได้ และมีคนรับฟัง Humble มีความอ่อนน้อมถ่อมตน

ข้อจำกัดที่ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมขององค์กรที่มีสุขภาพดี

I am my position ยึดติด ฉันเป้นของฉันอย่างนี้ The enemy is out there ศัตรูอยู่ข้างนอก The illusion of taking charge หลงยึดอำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบเป็นหลัก Fixation on events มีการแก้ไข มองปัญหา เป็นเรื่องๆ ไป Parable of the boiling frog อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะดวกสบาย ไม่รู้ร้อนรู้หนาว The delusion of learning from experience หลงยึดเอาประสบการณ์ที่ผ่านเป็นตัวตัดสิน Continue reading ข้อจำกัดที่ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมขององค์กรที่มีสุขภาพดี

KM LITE ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2551

Knowledge Magazine online by TISTR Knowledge Centre ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2551 ฉบับที่สองของเคเอ็มไลต์ส่งท้ายปี 2551 นี้กับนานาสาระที่น่าสนใจเช่นเคย อาทิ อย่างไรเรียกว่าการเรียนรู้สารสนเทศ มารู้จักกับ Big 6 Information Skills Model เก้าคนก้าวไปในโลกกว้าง องค์กรแห่งการเรียนรู้…ฟังดูหรูแต่ดูแล้วก็น่าจะทำได้ ทำความรู้จักกับ TISTR BLOG Hujambo Kenya จัดการ(ระบบ)งาน ก่อนงานจะจัดการเรา ทำความรู้จักกับ รางวัลโนเบล และอื่นๆ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ที่เว็บไซต์ ศคร. Continue reading KM LITE ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2551