คู่มือแบบฟอร์ม KM/KI

  1. เอกสารชี้แจง KM / KI ปี 61 เอกสารชี้แจงการจัดทำ KM / KI ประจำปี 2561
  2. KMreport_template2561doc : Template รายงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ปี 2561
  3. KMinno_template2561 : Template รายงานการนำความรู้ไปสร้างนวัตกรรม (From Knowledge to Innovation : KI) ปี 2561