ผลจากกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ของกลุ่มวิจัยและพัฒนา ด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน ทำให้ได้องค์ความรู้เรื่อง การเขียนรายงานการวิจัย เพื่อมาเผยแพร่เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยให้กับผู้ที่สนใจ โดยจัดเก็บในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ อันประกอบไปด้วยเนื้อหาต่อไปนี้

  • บทนำ – ที่มาของโครงการ บทคัดย่อ ข้อเสนอแนะเทคนิคการเขียนบทคัดย่อ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของโครงการ
  •  ทฤษฎี กับ literature review – แนวทางการเขียน
  • วิธีการทดลอง
  • ผลการทดลอง – การวิจารณ์ผล
  • สรุปและข้อเสนอแนะ
  • สรุปผู้บริหาร
  • การเขียนอ้างอิง
  • การเขียนบรรณานุกรม

คลิกที่นี่เพื่อเปิดไฟล์นำเสนอเรื่องการเขียนรายงานวิจัย

Tags: , , , , ,
One Response to “การเขียนรายงานวิจัย”
  1. THANK YOU

Leave a Reply

Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR)
Ministry of Science and Technology