Archive for November, 2009

เอกสารการแถลงข่าวเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 3/2552 และแนวโน้มปี 2552 และ ปี 2553

1. Economic Outlook : ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามและแนวโน้มปี 2552 และ ปี 2553 [ภาษาไทย] [ภาษาอังกฤษ]

2. การประมวลผลสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาส 3/2552 [ภาษาไทย] [ภาษาอังกฤษ]

3. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ 3/2552 [ตาราง excel]

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เว็บไซต์ : www.nesdb.go.th

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2552

Tags: ,

Comments No Comments »

Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR)
Ministry of Science and Technology