TISTR E-BOOK

พัฒนาโดย กองพัฒนาและจัดการความรู้องค์กร (กจค.)

tistr e_book

Halal Food Navigator

พัฒนาโดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ (ศนอ.)


Halal Food Navigator โดย ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร วว.

เห็ดเมืองหนาว (Mushroom Cultivation)

พัฒนาโดย กองพัฒนาและจัดการความรู้องค์กร (กจค.)


เห็ดเมืองหนาว Mushroom Cultivation

ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคสำหรับผู้สูงอายุ (Elderly Food)

พัฒนาโดย กองพัฒนาและจัดการความรู้องค์กร (กจค.)


ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคสำหรับผู้สูงอายุ Elderly Food

ก๊าซชีวภาพในระดับชุมชนและครัวเรือน (Biogas Production)

พัฒนาโดย กองพัฒนาและจัดการความรู้องค์กร (กจค.)


ก๊าซชีวภาพในระดับชุมชนและครัวเรือน Biogas Production

ฐานข้อมูลพืชน้ำมันหอมระเหย (Thai Aroma)

พัฒนาโดย กองพัฒนาและจัดการความรู้องค์กร (กจค.)


ฐานข้อมูลพืชน้ำมันหอมระเหย Thai Aroma