Archive for the “Infographic” Category

ตามที่ ปีนี้ ประเทศไทยจะมีการฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติ เรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของธงชาติไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งเรื่องของกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การใช้การชัก การประดับ การแสดง และการเคารพธงชาติไทย ว่า ที่พวกเราๆท่านๆทำอยู่ถูกต้องหรือไม่ กันดีกว่า โดยสัปดาห์นี้ เราจะเริ่มกันที่ ประวัติความเป็นมาของธงชาติไทย


02_Thai flag timeline_edit_190760

Tags: , , , , , , , ,

Comments No Comments »

โครงการพัฒนา เกษตรกร ด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Tags: , , , ,

Comments No Comments »


Infographic_Mushroom_180760


การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Comments No Comments »

RiceInfo

Tags: , , , ,

Comments No Comments »

Infographic King 9_241259

Tags: , , ,

Comments No Comments »

Info1

Tags: , , ,

Comments No Comments »

info1

Tags: , , , ,

Comments No Comments »

Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR)
Ministry of Science and Technology