ร่วมเรียนรู้ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 กับ วว.

พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับ 180 วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา เรามาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ มีทั้งหมด 17 ตอน

Russula เครื่องดื่มจากเห็ดน้ำแป้ง

        เห็ดน้ำแป้ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Russula  alborealata Hongo เป็นเห็ดพื้นเมืองในภาคอีสานของไทย ซึ่งจากผลการวิจัยของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พบว่า เห็ดชนิดนี้ มีสารสำคัญ คือ 4,5-dicaffeoylquinic acid มีสรรพคุณทางเภสัชวิทยาที่สามารถช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย และ ลดภาวะเสี่ยงโรคมะเร็ง ด้วยคุณสมบัติที่น่าสนใจดังกล่าว วว. จึงได้ทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากเห็ดชนิดนี้ขึ้น เพื่อถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการได้นำไปผลิตและจัดจำหน่ายกันค่ะ

หากท่านใดสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โทร. 0-2577-9436-38  หรือ
Call  center วว. โทร.0 2577 9300  ในวันและเวลาราชการ 
E-mail : marketing_tistr@tistr.or.th

การจัดการข้อร้องเรียนของ วว.

     วว. ได้มีการทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนในการจัดการข้อร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้ผลิตภัณฑ์และบริการของ วว. ตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้าและความต้องการของตลาดสูงสุด

ขั้นตอนการขอรับคูปองวิทย์เพื่อโอทอปกับ วว.

เรียบเรียงและจัดทำ Infographic โดย
อทิตยา วังสินธุ์
กองพัฒนาและจัดการความรู้องค์กร (กจค.)

 

หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับบุคลากรภาครัฐและเอกชน ไตรมาสที่ 3/2557

หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับบุคลากรภาครัฐและเอกชน
เดือนกรกฎาคม – กันยายน  2557
โดย กองจัดการความรู้  ศูนย์ความรู้
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

……PROMOTION! หนึ่งหน่วยงานสมัครอบรม 1 หลักสูตร จำนวน 4 ท่าน เข้าอบรมฟรี 1 ท่าน……..

• หลักสูตรอบรม ณ โรงแรมเค ยู โฮม (KU HOME) อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  เวลา 08.30-16.00 น.
สอบถามเส้นทาง โทร. 0 2579 0010-15

ลำดับ ชื่อหลักสูตร

วัน/เดือน/ปี

วิทยากร

ค่าลงทะเบียน
1. กระบวนการเตรียมสารสกัดจากสมุนไพร เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

17 ก.ค.57

อ.ธัญวรัตน์ กาจสงคราม
อ.สิทธิพงศ์ สรเดช

2,300
2. เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ : ด้านการจัดการฝึกอบรมและเทคนิคการเป็นพิธีกรอย่างมีประสิทธิภาพ

7 ส.ค.57

อ.อัปสร เสถียรทิพย์

2,300
3. เสริมทักษะการจัดประชุม เขียนและจดรายงาน เพื่อบริหารและพัฒนาโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

21-22 ส.ค.57

อ.พรสวรรค์ วินิจสร
อ.อัปสร เสถียรทิพย์

4,500
4. เสริมทักษะการนำเสนองาน (Presentation) อย่างมีประสิทธิภาพ

29 ส.ค.57

อ.อัปสร เสถียรทิพย์

2,300
5. การเขียนบทความวิชาการ/บทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศ

4 ก.ย.57

ดร.นฤมล รื่นไวย์

2,300
6. KM กับการประยุกต์ใช้ในองค์กร

8-9 ก.ย.57

ดร.นฤมล รื่นไวย์

4,500
7. เทคนิคการเขียนหนังสือและบันทึกติดต่องาน เพื่อบริหารและพัฒนาโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

9-10 ก.ย.57

อ.พรสวรรค์ วินิจสร
อ.อัปสร เสถียรทิพย์

4,500
8. เทคนิคการบรรยายและนำเสนองานภาษาอังกฤษ

11 ก.ย.57

ดร.ประไพภัทร คลังทรัพย์

2,300
9. มาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากสมุนไพรเพื่อการจดแจ้ง อย. :
เสริมธุรกิจ ผลิตสู่เชิงพาณิชย์และก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

11 ก.ย.57

อ.ภัทรา อะหมะดี พีรซะหีด และคณะ

2,300

• หลักสุตรอบรม ณ ห้องประชุม วว. เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เวลา 08.30-16.00 น.
สอบถามเส้นทาง โทร. 0 2577 9000

ลำดับ ชื่อหลักสูตร

วัน/เดือน/ปี

วิทยากร

ค่าลงทะเบียน
10. การผลิตและแปรรูปน้ำผลไม้พร้อมดื่ม และการออกแบบบรรจุภัณฑ์

25 ก.ค.57

อ.อินทราวุธ ฉัตรเกษ และคณะ

1,000

11. การผลิตผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาดพื้น น้ำยาล้างจานให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน และการออกแบบบรรจุภัณฑ์

30 ก.ค.57

อ.วันทนา สะสมทรัพย์ และคณะ

1,000

12. การผลิตและแปรรูปน้ำมะขามพร้อมปรุง และการออกแบบบรรจุภัณฑ์

15 ส.ค.57

อ.อินทราวุธ ฉัตรเกษ และคณะ

1,000

13. การผลิตผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าขจัดคราบ น้ำยาปรับผ้านุ่มให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน และการออกแบบบรรจุภัณฑ์

29 ส.ค.57

อ.วันทนา สะสมทรัพย์ และคณะ

1,000

14. Clean and Green Building  คุณภาพความปลอดภัยทางอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในอาคาร

8 ก.ย.57

ดร.ภูษิตา วรรณิสสร
ดร.สมชาย ดารารัตน์

1,000

• หลักสูตรศึกษาดูงาน ณ โครงการศูนย์ศึกษา การพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉะเชิงเทรา

15. เสริมความรู้ทางการเกษตร :
ศึกษาดูงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉะเชิงเทรา

26 ส.ค.57

ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น

1,500

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองจัดการความรู้ ศูนย์ความรู้
โทรศัพท์ 0 2577-9083, 0 2577-9082 มือถือ 089-813 4127
โทรสาร 0 2577-9083-4
E-mail : training@tistr.or.th

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร
เข้าเว็บไซต์ www.tistr.or.th -> สัมมนา/ฝึกอบรม -> ชื่อหลักสูตร -> เอกสารแนบ (ดูรายละเอียด)

……PROMOTION! หนึ่งหน่วยงานสมัครอบรม 1 หลักสูตร จำนวน 4 ท่าน เข้าอบรมฟรี 1 ท่าน……..

เด็กไทยคว้า 2 เหรียญทอง-3 รางวัลพิเศษแข่งโอลิมปิกหุ่นยนต์โลก 2011 ที่ยูเออี

กรุงเทพฯ 21 พ.ย.-นักเรียนไทยสร้างชื่อคว้าเหรียญทอง จากการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์โลก ณ เมืองอาบูดาบี ยูเออี และยังคว้ารางวัลรวม 8 รางวัล ประกอบด้วย 2 เหรียญทอง ประเภทหุ่นยนต์เตะฟุตบอล และประเภท Green City Challenge 3 เหรียญทองแดง 3 รางวัลพิเศษ

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับสถาบันพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และบริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด คัดเลือกและนำนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกสังกัด เป็นตัวแทนนักเรียนจากประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ WRO 2011 : World Robot Olympiad 2011 ระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2554 ณ เมืองอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) จำนวน 34 ทีม โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ และประเภท Green City Challenge ซึ่งผู้เข้าแข่งขันจะต้องสร้างโปรแกรม ประกอบหุ่นยนต์และนำไปปฏิบัติภารกิจบนสนาม ประเภทโครงงานหุ่นยนต์อัตโนมัติ จะเป็นการประกวดโครงงานหุ่นยนต์ในหัวข้อ “หุ่นยนต์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” และประเภทหุ่นยนต์เตะฟุตบอล แต่ละประเภทการแข่งขันยังแบ่งออกเป็น 3 รุ่น คือ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

ผลการแข่งขันปรากฏว่า นักเรียนไทยกวาดรางวัลจากการแข่งขันได้ถึง 8 รางวัล ดังนี้ ประเภทหุ่นยนต์เตะฟุตบอล ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองได้แก่ ทีมนักเรียนจากโรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพฯ ซึ่งเคยได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันดังกล่าวในปีที่ผ่านมา ประเภท Green City Challenge รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ ทีมนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลเพชรวิทย์ จ.ตาก รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีได้รับ รางวัลเหรียญทองแดง ได้แก่ ทีมนักเรียนจากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 จ.สุราษฎร์ธานี ประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงได้แก่ ทีมนักเรียนจากโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ และประเภทโครงงานหุ่นยนต์อัตโนมัติ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงได้แก่ ทีมนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี จ.ปทุมธานี

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้รับรางวัลพิเศษอีก 3 รางวัล คือ รางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม ประเภทโครงงานหุ่นยนต์อัตโนมัติรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ได้แก่ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ กรุงเทพฯ รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยมประเภทหุ่นยนต์เตะฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ได้แก่ ทีมรวมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และรางวัลทีมยอดเยี่ยมประเภทหุ่นยนต์เตะฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ได้แก่โรงเรียนธัญบุรี จ.ปทุมธานี.

ที่มา: สำนักข่าวไทย
http://www.mcot.net/cfcustom/cache_page/296292.html

ประชาสัมพันธ์ : นิทรรศการเนื่องในวันสถาปนา วว.

เรียน ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

งานนิทรรศการเนื่องในวันสถาปนา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 47 ปี พร้อมแล้ว ที่จะจัดขึ้น ณ เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ในระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2553 ดังรายละเอียดไฟล์ที่แนบ หรือ ติดต่อ http://www.tistr.or.th หรือ โทร 0 2579 3000

ประชาสัมพันธ์ : โครงการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรม ICT ไทย ระยะที่ 2

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดำเนินโครงการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรม ICT ไทย ระยะที่ 2 เพื่อรวบรวมผลงาน วิจัยและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการวิจัยตามยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของประเทศไทยและยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและพัฒนาตามกรอบแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2)  ของประเทศไทย พ.ศ.2552-2556  และแผนยุทธศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เครือข่ายนักวิจัยและพัฒนา และเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลผลงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงการกำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรวิจัยให้มีความสามารถในการปฎิบัติการวิจัยได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการฯ สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงได้กำหนดจัดให้มีงานสัมมนาเปิดตัวโครงการฯ ขึ้นในวันที่ 15 มิถุนายน 2553 ณ ห้อง 904 ชั้น 9 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างเวลา 9.00 น. – 13.00 น.    จึงขอเรียนเชิญนักวิจัยและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านไอซีทีเข้าร่วมงานสัมมนาตามวันและเวลาดังกล่าว เพื่อรับฟังรายละเอียดการเข้าร่วมงานและส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการดังกล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวีรลักษณ์  สุกมาเพียร โทรศัพท์ +662 285 3400-1 ต่อ 14, 081 346 3311

ประกาศแจ้งเลื่อนการจัดงานเปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 47 ปี วว.

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์อยู่ในภาวะวิกฤต วว. ขอแจ้งเลื่อนการจัดงานเปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 47 ปี วว. จากวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2553 เป็น วันที่ 25-27 มิถุนายน 2553 ระหว่างเวลา 9.00-17.00 น. ณ วว.เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยมา ณ ที่นี้

ประชาสัมพันธ์: งานเปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 47 ปี วว.

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) จัดงานเปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 47 ปี วว. ระหว่างวันที่ 21- 23 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00-17.00 น. ณ วว. เทคโนธานี ตำบลคลองห้า จังหวัดปทุมธานี หวังเผยแพร่ความรู้และแสดงศักยภาพงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้างสู่สาธารณชน พร้อมกระตุ้นการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนไทย

     นางเกษมศรี หอมชื่น ผู้ว่าการ วว. กล่าวชี้แจงว่า เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 47 ปีของ วว. ในวันที่ 25 พฤษภาคม ศกนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและแสดงศักยภาพด้านงานวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้/เทคโนโลยีของ วว. จากหิ้งสู่ห้างซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบธุรกิจหรือประกอบเป็นอาชีพ รวมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เยาวชน จึงได้กำหนดจัดงานเปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 47 ปี วว. ภายใต้แนวคิด “วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต…วว. คิดเพื่อคนไทย” ขึ้น โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1.การแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและเทคโนโลยี ที่สามารถนำไปต่อยอดในเชิงธุรกิจหรือพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรม/วิสาหกิจชุมชน โดยจัดแบ่งเป็นโซนต่างๆ ดังนี้
Continue reading “ประชาสัมพันธ์: งานเปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 47 ปี วว.”