Author Archive

ตามที่ ปีนี้ ประเทศไทยจะมีการฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติ เรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของธงชาติไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งเรื่องของกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การใช้การชัก การประดับ การแสดง และการเคารพธงชาติไทย ว่า ที่พวกเราๆท่านๆทำอยู่ถูกต้องหรือไม่ กันดีกว่า โดยสัปดาห์นี้ เราจะเริ่มกันที่ ประวัติความเป็นมาของธงชาติไทย


02_Thai flag timeline_edit_190760

Tags: , , , , , , , ,

Comments No Comments »

โครงการพัฒนา เกษตรกร ด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Tags: , , , ,

Comments No Comments »


Infographic_Mushroom_180760


การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Comments No Comments »


Halal Food Navigator โดย ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร วว.

Tags: , , , , , , , ,

Comments No Comments »


เห็ดเมืองหนาว Mushroom Cultivation

Tags: , , , , , ,

Comments No Comments »


ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคสำหรับผู้สูงอายุ Elderly Food

Tags: , , , , , , , , ,

Comments No Comments »


ก๊าซชีวภาพในระดับชุมชนและครัวเรือน Biogas Production

Tags: , , , , , , , , , ,

Comments No Comments »


ฐานข้อมูลพืชน้ำมันหอมระเหย Thai Aroma

Tags: , , , , , , , , , ,

Comments No Comments »

สำหรับหน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ ที่ต้องมีการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการสนับสนุนให้การดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วงนั้น จำเป็นต้องมีการวางแผนงบประมาณประจำปี และจำเป็นต้องรับทราบถึงเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ มีกรอบในการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ อันนำมาซึ่งความคุ้มค่าในการลงทุน และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันทางราคา จึงมีการกำหนดเกณฑ์ราคามาตรฐานของครุภัณฑ์ขึ้น ซึ่งเกณฑ์ราคามาตรฐานล่าสุดต่าง ๆ มีดังนี้

Comments No Comments »

สำหรับหน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ ที่ต้องมีการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการสนับสนุนให้การดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วงนั้น จำเป็นต้องมีการวางแผนงบประมาณประจำปี และจำเป็นต้องรับทราบถึงเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ มีกรอบในการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ อันนำมาซึ่งความคุ้มค่าในการลงทุน และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันทางราคา จึงมีการกำหนดเกณฑ์ราคามาตรฐานของครุภัณฑ์ขึ้น ซึ่งเกณฑ์ราคามาตรฐานล่าสุดต่าง ๆ มีดังนี้

Comments No Comments »

Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR)
Ministry of Science and Technology