กองพัฒนาและจัดการความรู้องค์กร (กจค.)

ห้อง 1413 ขั้น 4 อาคาร RD1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120, ประเทศไทย
kmd@tistr.or.th
025779294