ศูนย์จุลินทรีย์ วว.

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

:: วว. ::

ไทย Eng

aศูนย์จุลินทรีย์เป็นแหล่งกลางรวบรวมเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์นอกถิ่นกำเนิดที่มีประโยชน์ในการเกษตร อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้มาตรฐาน ISO 9001:2008 นอกจากนี้ยังเป็นหน่วยบริการด้านจุลินทรีย์ (service culture collection) แห่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดย UNESCO เมื่อปี พ.ศ. 2519 ให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์ฯ ในระดับภาคพื้นเอเชียอาคเนย์และเป็นศูนย์เครือข่ายระดับโลก (UNESCO World Network of Microbiological Resources Centre-MIRCEN ) ดำเนินกิจกรรมงานวิจัยและงานบริการด้านจุลินทรีย์เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรจุลินทรีย์อย่างยั่งยืน


 

ดำเนินงานวิจัยสำรวจทรัพยากรจุลินทรีย์ ของประเทศได้แก่แบคทีเรีย ยีสต์ ราและ สาหร่ายอย่างมีระบบโดยเน้นกลุ่มจุลินทรีย์ ที่มีประโยชน์ด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดอนุกรมวิธาน การจัดเก็บรักษาจุลินทรีย์อย่างถาวร ศึกษาการใช้ประโยชน์เทคนิคการรักษา จุลินทรีย์

ให้บริการสายพันธุ์จุลินทรีย์และข้อมูล จุลินทรีย์ที่ใช้ในด้านอุตสาหกรรม การ เกษตร สิ่งแวดล้อม และบริการอื่นๆ อาทิ การจัดเก็บรักษาจุลินทรีย์การผลิตจุลินทรีย์ในปริมาณมาก ให้การฝึกอบรมบุคลากรเกี่ยวกับการเก็บรักษาและจำแนก ชนิดของจุลินทรีย์- อาร์คีจุลินทรีย์สายพันธุ์แกร่ง
- เบต้ากลูแคนสารมหัศจรรย์จากธรรมชาติ
- สีสันธรรมชาติ

เพื่อให้การพัฒนางานบริการของศูนย์จุลินทรีย์มีประสิทธิภาพมากขึ้นทางศูนย์ฯ จึงขอความอนุเคราะห์จากผู้ใช้บริการในการตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามความพึงพอใจในงานบริการด้านสายพันธุ์จุลินทรีย์
แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน บริการวิเคราะห์และทดสอบ