ปีที่ 20ฉบับที่ 02กุมภาพันธ์2560
งานวิจัย/บริการ วว....ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย Food Innopolis
พรหม วว. ...พรรณไม้ลูกผสม สกุลมหาพรหม วงศ์กระดังงา

ปีที่ 20ฉบับที่ 01มกราคม2560
Thailand 4.0โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
การพัฒนาที่ยั่งยืน ความท้าทายของการท่องเที่ยวสีเขียว

ปีที่ 19ฉบับที่ 12ธันวาคม2559
วว. ช่วยวิสาหกิจชุมชน...แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่มให้ได้มาตรฐานฮาลาล
Halal Food Navigator
เครื่องสำอางจากสารสกัดคอลลาเจนแมงกะพรุน