การปรับเปลี่ยนสู่มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 New Version (รุ่นที่ 2)

Excel Basics for Statistical Analysis for Laboratory Data) พื้นฐานการใช้งานโปรแกรมเอ็กเซลสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลห้องปฏิบัติการในเชิงสถิติ

การสอบเทียบอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ(Water Bath(Testing Bath)) โดยวิธีการมาตรฐาน ASTME-715(1/2560)

การทดสอบบรรจุภัณฑ์กระดาษ

การใช้สถิติสำหรับการประกันคุณภาพผลการทดสอบทางเคมีและการทดสอบทั่วไป (ใช้คอมพิวเตอร์)1/2560

การวิเคราะห์รอบเวลาสอบเทียบ (Calibration Interval Analysis)” 1/2560

การใช้สถิติในงานทดสอบสำหรับ มอก.17025-2548 (1/2560)