การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด (หลักสูตรคำนวณใช้เครื่องคิดเลข ) รุ่น 2 (2560)

เทคนิคการสืบค้นเอกสารสิทธิบัตรออนไลน์เพื่อการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี (1/2560)

การสอบเทียบเครื่องหมุนเหวี่ยง (Calibration for Centrifuge) (2560)

การใช้สถิติในงานทดสอบสำหรับ มอก.17025-2548 (หลักสูตรคำนวณใช้เครื่องคิดเลข ) ปี2560

ระบบจัดการเครื่องมือและการตีความใบรายงานผลเทียบตามมาตรฐานISO/IEC 17025 (2560)

การเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องมือวัดสำหรับห้องปฏิบัติการ ( LabVIEW Instruments Control for Laboratory) 1/2560

ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005 (รุ่น 4/2560)