การวิเคราะห์ความเสียหายและประเมินอายุการใช้งานของชิ้นส่วนหมุน
 การตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO / IEC 17025:2017 รุ่น 4
 แนวทางการปรับเปลี่ยนสู่ Version ใหม่ ของระบบ ISO 22000:2018 (Food safety management systems: New Version)
 การวิเคราะห์รากของปัญหาความเสียหายสำหรับอุปกรณ์กระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
บริการฝึกอบรม Public Training >>
บริการฝึกอบรม Inhouse Training >>