การตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO / IEC 17025:2017 รุ่น 3
 การทบทวนข้อกำหนด ระบบ GMP & HACCP
 การประเมินระดับความเสียหายจากการใช้งานของชุดอุปกรณ์ของหม้อไอน้ำและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีด้วยเทคนิคเรพลิกา
 การทดสอบบรรจุภัณฑ์กระดาษ (25-26 ก.ค. 61)
บริการฝึกอบรม Public Training >>
บริการฝึกอบรม Inhouse Training >>