การเปิดเผยข้อมูลองค์กร


                การจัดการองค์กร
ประกาศเมื่อ หัวข้อประกาศ
29 ธ.ค. 2559 : Annual report 2016 รายงานประจำปี 2559
05 ม.ค. 2559 : Annual report 2015 รายงานประจำปี 2558

                การบริหารแผนงาน/โครงการ
ประกาศเมื่อ หัวข้อประกาศ
16 พ.ค 2559 : PA ประจำปี 2559 - รายครึ่งปี

                การบริหารงบประมาณ
ประกาศเมื่อ หัวข้อประกาศ
24 ก.พ. 2559 : สรุปและรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 (หลังปรับลด)
24 ก.พ. 2559 : สรุปและรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
24 ก.พ. 2559 : สรุปและรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
24 ก.พ. 2559 : สรุปและรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557

                รายงานการตรวจสอบจาก สตง.
ประกาศเมื่อ หัวข้อประกาศ
22 พ.ย. 2560 : รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
22 พ.ย. 2560 : รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
22 พ.ย. 2560 : รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
05 ต.ค. 2559 : งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559 (ก่อน สตง.รับรอง)
11 ก.ค. 2559 : งบการเงินประจำปี 2558 (สตง.รับรองแล้ว)
11 ก.ค. 2559 : งบการเงินประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 1
11 ก.ค. 2559 : หมายเหตุงบการเงินประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 1
11 ก.ค. 2559 : งบการเงินประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 2
11 ก.ค. 2559 : หมายเหตุงบการเงินประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 2

                การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ หัวข้อประกาศ
04 ต.ค. 2560 : แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 61
03 ต.ค. 2559 : แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 60
27 ก.ค. 2559 : แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 59

                กฏระเบียบข้อบังคับ
ประกาศเมื่อ หัวข้อประกาศ

                การบริการประชาชนและลูกค้า
ประกาศเมื่อ หัวข้อประกาศ

                การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศเมื่อ หัวข้อประกาศ

                รายงานด้านควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน
ประกาศเมื่อ หัวข้อประกาศ
22 พ.ย. 2560 : รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2559

                การจัดการที่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม สุขภาพ สาธารณประโยชน์
ประกาศเมื่อ หัวข้อประกาศ

                แผนงานของ วว.
ประกาศเมื่อ หัวข้อประกาศ
26 ก.ค. 2559 : นโยบายการจัดทำแผนที่นำทาง
26 ก.ค. 2559 : แผนความเสี่ยง ปี 2558
26 ก.ค. 2559 : แผนการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปี 2555-2559
26 ก.ค. 2559 : แผนการตลาด ปี 2555-2559
26 ก.ค. 2559 : แผนทรัพยากรบุคคล ปี 2555-2559
26 ก.ค. 2559 : แผนกำกับดูแลองค์กรที่ดี ปี 2557-2559
26 ก.ค. 2559 : แผนวิสาหกิจ ปี 2555-2564
26 ก.ค. 2559 : แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560

                การจัดการข้อร้องเรียน
ประกาศเมื่อ หัวข้อประกาศ
22 พ.ย. 2560 : คำสั่งบริหารเลขที่ คบ.60/13 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกาจัดการข้อร้องเรียน
22 พ.ย. 2560 : ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน ปรับปรุง ณ สิงหาคม 2560
22 พ.ย. 2560 : คู่มือประชาชน : การจัดการข้อร้องเรียน วว.
22 พ.ย. 2560 : รายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียนของ วว. ประจำปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560
22 พ.ย. 2560 : รายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียนของ วว. ประจำปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
21 ก.ค. 2559 : คบ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนจากบุคคลภายนอก
21 ก.ค. 2559 : ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
21 ก.ค. 2559 : วิธีการจัดการข้อร้องเรียน
11 ก.ค. 2559 : รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป ปีงบประมาณ 59 ระยะ 6 เดือน
29 ก.พ. 2559 : ข้อร้องเรียนด้านพัสดุ : ข้อคิดเห็นร่างขอบเขตของงานประกวดราคาซื้อเครื่องฟลูเรียทรานฟอร์มเนียอินฟราเรด สเปกโตรมิเตอร์ FT-NIR Spectrophotometer
25 ก.พ. 2559 : รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป ปีงบประมาณ 58

                ข้อมูลรายงานอื่นๆ
ประกาศเมื่อ หัวข้อประกาศ
27 ก.ค. 2559 : ศูนย์ความเชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ
26 ก.ค. 2559 : หนังสือนวัตกรรมเครื่องจักรด้านอาหาร
26 ก.ค. 2559 : หนังสือนวัตกรรมเครื่องจักรด้านการเกษตร

[ ดูข้อมูลย้อนหลัง ]