การเปิดเผยข้อมูลองค์กร


                ข้อมูลรายงานประจำปี Annual report
ประกาศเมื่อ หัวข้อประกาศ
29 ธ.ค. 2559 : Annual report 2016 รายงานประจำปี 2559
05 ม.ค. 2559 : Annual report 2015 รายงานประจำปี 2558

                ผลงานตามระบบประเมินผล (PA)
ประกาศเมื่อ หัวข้อประกาศ
16 พ.ค 2559 : PA ประจำปี 2559 - รายครึ่งปี

                งบประมาณการดำเนินงาน
ประกาศเมื่อ หัวข้อประกาศ
24 ก.พ. 2559 : สรุปและรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 (หลังปรับลด)
24 ก.พ. 2559 : สรุปและรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
24 ก.พ. 2559 : สรุปและรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
24 ก.พ. 2559 : สรุปและรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557

                ผลการดำเนินงานด้านการเงิน
ประกาศเมื่อ หัวข้อประกาศ
05 ต.ค. 2559 : งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559 (ก่อน สตง.รับรอง)
11 ก.ค. 2559 : งบการเงินประจำปี 2558 (สตง.รับรองแล้ว)
11 ก.ค. 2559 : งบการเงินประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 1
11 ก.ค. 2559 : หมายเหตุงบการเงินประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 1
11 ก.ค. 2559 : งบการเงินประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 2
11 ก.ค. 2559 : หมายเหตุงบการเงินประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 2

                การให้และเปิดเผยข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง (EB 1 - 3)
ประกาศเมื่อ หัวข้อประกาศ
03 ต.ค. 2559 : แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 60
27 ก.ค. 2559 : แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 59

                มาตรฐานการปฏิบัติงาน (EB 4 - 5)
ประกาศเมื่อ หัวข้อประกาศ

                การมีส่วนร่วม (EB 6)
ประกาศเมื่อ หัวข้อประกาศ

                การเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลัก (EB 7)
ประกาศเมื่อ หัวข้อประกาศ

                การต่อต้านทุจริตในองค์กร (EB 9 - 11)
ประกาศเมื่อ หัวข้อประกาศ

                การดำเนินการตามนโยบายรัฐ
ประกาศเมื่อ หัวข้อประกาศ

                แผนงานของ วว.
ประกาศเมื่อ หัวข้อประกาศ
26 ก.ค. 2559 : นโยบายการจัดทำแผนที่นำทาง
26 ก.ค. 2559 : แผนความเสี่ยง ปี 2558
26 ก.ค. 2559 : แผนการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปี 2555-2559
26 ก.ค. 2559 : แผนการตลาด ปี 2555-2559
26 ก.ค. 2559 : แผนทรัพยากรบุคคล ปี 2555-2559
26 ก.ค. 2559 : แผนกำกับดูแลองค์กรที่ดี ปี 2557-2559
26 ก.ค. 2559 : แผนวิสาหกิจ ปี 2555-2564
26 ก.ค. 2559 : แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560

                การตอบสนองข้อร้องเรียน (EB 8)
ประกาศเมื่อ หัวข้อประกาศ
21 ก.ค. 2559 : คบ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนจากบุคคลภายนอก
21 ก.ค. 2559 : ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
21 ก.ค. 2559 : วิธีการจัดการข้อร้องเรียน
11 ก.ค. 2559 : รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป ปีงบประมาณ 59 ระยะ 6 เดือน
29 ก.พ. 2559 : ข้อร้องเรียนด้านพัสดุ : ข้อคิดเห็นร่างขอบเขตของงานประกวดราคาซื้อเครื่องฟลูเรียทรานฟอร์มเนียอินฟราเรด สเปกโตรมิเตอร์ FT-NIR Spectrophotometer
25 ก.พ. 2559 : รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป ปีงบประมาณ 58

                ข้อมูลรายงานอื่นๆ
ประกาศเมื่อ หัวข้อประกาศ
27 ก.ค. 2559 : ศูนย์ความเชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ
26 ก.ค. 2559 : หนังสือนวัตกรรมเครื่องจักรด้านอาหาร
26 ก.ค. 2559 : หนังสือนวัตกรรมเครื่องจักรด้านการเกษตร

[ ดูข้อมูลย้อนหลัง ]