เสริมศักยภาพ
เพื่อ SMEs และ OTOP
วว.ลงนาม ธ.กรุงเทพฯ
หนุนเอสเอ็มอี
วว.จับมือ ธนาคารกรุงเทพ ส่งเสริมศักยภาพ ผู้ประกอบการ SME/OTOP นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ใช้ประกอบธุรกิจ
ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ส่งเสริมศักยภาพเอสเอ็มอี และวิสาหกิจชุมชน สู่ความมัน่ คง ยั่งยืน
วิจัยและพัฒนาเอทานอล
คูปองวิทย์เพื่อ OTOP