วว.จับมือ ยูบีเอ็ม/หน่วยงานพันธมิตรไทย-ต่างประเทศ เปิดงาน “ฟู้ดอินกรีเดียนท์เอเชีย 2017 หรือ Fi Asia 2017” อย่างเป็นทางการ

(14 กันยายน 2560/ ไบเทค บางนา) ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ฟู้ดอินกรีเดียนท์เอเชีย 2017 หรือ Fi Asia 2017” จัดโดยความร่วมมือของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด และ หน่วยงานพันธมิตรจากภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เปิดงานสัมมนานานาชาติ Food Ingredient Asia International Conference on Natural Functional Ingredients…แนวทางการคิดค้นนวัตกรรมส่วนผสมอาหารสำหรับการดูแลสุขภาพในสังคมผู้สูงอายุ พร้อมมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ส่งเสริมศักยภาพสตาร์ทอัพ/เอสเอ็มอีไทย ก้าวไกลสู่ตลาดสากล

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กล่าวว่า อุตสาหกรรมอาหารนั้นเป็นอุตสาหกรรมหลักที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ในปี 2559 ประเทศไทยมีรายได้รวมจากการส่งออกอาหาร ประมาณ 970,000 ล้านบาท คิดเป็น 12.8 % ของการส่งออกทั้งหมด ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 12 ของผู้ส่งออกอาหารโลก ทั้งนี้ได้ตั้งเป้าไว้ในอีก 20 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะติดอันดับ 1 ใน 5 ของผู้ส่งออกอาหารโลก โดยงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้ในอนาคต ทั้งนี้รัฐบาลมีนโยบายและกลไกในการสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการอาหารมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นโยบาย “Food Innopolis” ที่มีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนในด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาด้านนวัตกรรมอาหารของโลก โดยมีการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร หรือ one stop services แก่ผู้ประกอบการ รวมถึงสนับสนุนด้านการวิจัย การให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยปัจจุบันงานวิจัยด้านอาหารมุ่งเน้นการวิจัยอาหารที่มีมูลค่าสูง เช่น อาหารเสริม อาหารสุขภาพ สารอาหาร และอาหารฮาลาล คาดว่าการสนับสนุนดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก

“งานฟู้ดอินกรีเดียนท์เอเชีย 2017 หรือ Fi Asia 2017 ถือเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญของ วท. ที่จะช่วยขับเคลื่อนนโยบายชาติและแผนพัฒนาชาติด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีระหว่างหน่วยงานระดับชาติและนานาชาติ ทั้งในส่วนของนักวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมอาหาร หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงภาคการศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะทำให้เกิด

ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการ วว. ชี้แจงเพิ่มเติมว่า งาน Fi Asia 2017 ครั้งนี้ นอกเหนือจาก วว.ร่วมนำผลงานจัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบของงานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์อาหารและบริการด้านอาหารอย่างครบวงจร แล้ว วว. ยังได้ร่วมจัดสัมมนา Food Ingredient Asia International Conference on Natural Functional Ingredients : An Innovative Solution for Healthcare in Aging Society เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และแนวทางในการพัฒนาอาหารและเครื่องดื่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาส่วนผสมอาหารฟังก์ชั่นผลิตจากธรรมชาติที่ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ แก่ผู้ประกอบการเอกชน รวมถึงผู้สนใจที่เข้าร่วมงาน โดยได้รับเกียติจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงจากในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา เป็นต้น

นอกจากนี้ วว. ยังจัดสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนด้านการพัฒนาอาหารฟังก์ชั่นที่มีผลต่อการยับยั้งอนุมูลอิสระ (Consortium on Development of Functional Food based on Antioxidants Among ASEAN Members) โดยคณะอนุกรรมการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารอาเซียน จะอภิปรายแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชั่น นับเป็นการร่วมกันพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อผลักดันให้ภูมิภาคอาเซียนมีความเข้มแข็งในด้านอาหารฟังก์ชั่น เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านการพัฒนาฟังก์ชั่นที่มีผลต่อการยับยั้งอนุมูลอิสระ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการอุตสาหกรรมอาหารโดยการประยุกต์ใช้ วทน.

ในส่วนของการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม (Start-up Innovative F&B Products Competition) นั้นเป็นความร่วมมือระหว่าง วว. บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด และคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยตระหนักถึงความสำคัญของนวัตกรรมในวงการอุตสาหกรรมอาหาร และมุ่งหวังที่จะสร้างสตาร์ทอัพและเอสเอ็มอีไทย ที่มีศักยภาพในการแข่งขันให้สามารถก้าวเข้าสู่ตลาดทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และโลก โดยการประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสุขภาพ และอาหารเพื่อสุขภาพ ผลการประกวด มีดังนี้

รางวัลผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มสุขภาพ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : ผลิตภัณฑ์ Germinated Rice Drink
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : ผลิตภัณฑ์ Prikka..World’s First Spicy Coffee
รางวัลชมเชย : ผลิตภัณฑ์ Topper Plus
รางวัลผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารเพื่อสุขภาพ
รางวัลชนะเลิศ : ผลิตภัณฑ์ ไข่เยี่ยวม้าสีทอง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : ผลิตภัณฑ์ ProEngy
รางวัลชมเชย : ผลิตภัณฑ์ Kombucha Tea Snack , ผลิตภัณฑ์ ซอสปรุงรส ...สูตรอายุยืน ผลิตภัณฑ์ Jok-Fit-Chic-chic และผลิตภัณฑ์กระเทียมดำแบบลดเวลาการผลิตนำเสนอข่าวโดย วันที่  14-09-2017 17:54
  
จำนวนผู้เข้าชมข่าวนี้ 


261 ครั้ง
 

ผลโหวตจาก 2 คน

0.0%
[1]

0.0%
[2]

0.0%
[3]

0.0%
[4]

100.0%
[5]
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความ

 
ควรปรับปรุง ดีมาก
1 2 3 4 5
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
โดย Email


พิมพ์อักษร 8 หลักเพื่อยืนยันการร่วมแสดงความคิดเห็น:

ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]
 
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537