วว. ผนึกกำลังจังหวัดกาฬสินธุ์ นำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นวัตกรรม พัฒนาวิสาหกิจชุมชน
     ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัยพัฒนา เพื่อพัฒนาจังหวัด” ในทุกมิติ นำร่องกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผา ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวา ตำบลบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

     รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน วว. กล่าวว่า การผนึกกำลังระหว่าง วว. และจังหวัดกาฬสินธุ์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งสร้างความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในการเพิ่มศักยภาพของทั้งสองฝ่ายในกิจการที่เกี่ยวกับการศึกษา พัฒนา หรือค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและประเทศ มีระยะเวลาดำเนินโครงการจำนวน 5 ปี ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มุ่งหวังกับการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศไทยด้วยนโยบายนวัตกรรม และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยผ่านกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม ซึ่งรัฐบาลกำหนดนโยบายระดับประเทศให้เอสเอ็มอีเป็นวาระแห่งชาติ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มในรูปแบบของวิสาหกิจขนาดเล็ก และวิสาหกิจชุมชน โดยต้องสร้างความเข้มแข็งด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านราคา และลดต้นทุน รวมทั้งเติบโตได้ โดยมีองค์ความรู้ทางด้าน วทน. เป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจ

     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือส่งเสริมและพัฒนาการสร้างศักยภาพของทั้งสองฝ่าย ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการนำผลงานจากการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชน วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการโอทอป และอุตสาหกรรมในจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้การสนับสนุนข้อมูลข่าวสารและเอกสารทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาองค์กรร่วมกัน ให้การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร เสริมสร้างประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน อันจะนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน ท้องถิ่น รวมทั้งเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากของประเทศ

     “...เป้าหมายที่สำคัญของ วว. คือ การนำ วทน. ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมนวัตกรรม และขีดความสามารถในการแข่งขัน ไปใช้ในการสนับสนุน ส่งเสริม และร่วมดำเนินการกับจังหวัดเชิงบูรณาการ ตลอดจนมีการพัฒนาเครือข่าย เพื่อการพัฒนางาน วทน. อย่างเป็นระบบ เพื่อการแก้ไขปัญหาของภาคเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดเล็ก และวิสาหกิจชุมชน โดยการสนับสนุนให้มีผู้ประกอบการทั้งเดิมและใหม่เข้าถึง วทน. โดยโครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อการประหยัดพลังงานและการเพิ่มมูลค่าของตุ๊กตาดินเผา ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอคำม่วง และการจัดทำแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ จะเป็นโครงการนำร่องภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ และจะขยายขอบเขตการพัฒนาจังหวัดในมิติต่างๆ ต่อไป ด้วยองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่ง วว. มีความเชี่ยวชาญและประสบผลสำเร็จในการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดอื่นๆอย่างเป็นรูปธรรมมาแล้ว...” ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ กล่าว

     ทั้งนี้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ถือเป็นหน่วยงานสำคัญและเป็นกลไกหลักของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามภารกิจ โดยการดำเนินงานผ่านโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป (STI Coupon for OTOP Upgrade) และโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ภายใต้โครงการ STIM (Science Technology Innovation Matching Program) เพื่อเอสเอ็มอี (STIM for SMEs) ดังนั้นการบูรณาการผสานความร่วมมือของ วว. และจังหวัดกาฬสินธุ์ในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ประกอบด้วยชุมชน วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการโอทอป และอุตสาหกรรมในจังหวัด ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ร่วมกับหน่วยงานส่งเสริมในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการกระจายของการนำเทคโนโลยีไปปรับใช้ในวงกว้างและทั่วถึง ผ่านการขยายผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภูมิภาค ตลอดจนเศรษฐกิจฐานรากไทยให้ก้าวสู่ความมั่งคั่งและมั่นคงอย่างยั่งยืน มีรายได้ เกิดการสร้างงาน และเกิดผลสัมฤทธิ์จนเป็นที่รู้จักของตลาดทั้งในและต่างประเทศต่อไป

     

นำเสนอข่าวโดย วันที่  20-04-2017 17:44
  
จำนวนผู้เข้าชมข่าวนี้ 


409 ครั้ง
 

ผลโหวตจาก 18 คน

0.0%
[1]

5.6%
[2]

5.6%
[3]

11.1%
[4]

77.8%
[5]
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความ

 
ควรปรับปรุง ดีมาก
1 2 3 4 5
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
โดย Email


พิมพ์อักษร 8 หลักเพื่อยืนยันการร่วมแสดงความคิดเห็น:

ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]
 
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537