สารฝนหลวงทางเลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง
 เตาชีวมวลประหยัดพลังงาน
 วว.พัฒนาการผลิตพืชให้มีสารสำคัญสูง ใช้เทคโนโลยีก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว ช่วยลดต้นทุนการผลิต ในระดับแปลงใหญ่/โรงงานผลิตพืช
 เครื่องดื่มน้ำผักผลไม้รวมเสริมไบโอฟลาโวนอยด์
 อุปกรณ์เสริมการสอบเทียบเครื่องวัดระดับเสียง