ผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ที่พร้อมพัฒนา/ขยายผล

 

 

1.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการผลิตน้ำมะนาวพร้อมปรุงและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง

                -  การวิจัยและทดลองตลาดผลิตภัณฑ์น้ำมะนาวพร้อมปรุงและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง

                                วว. ดำเนินการทดลองตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูป ของมะนาว โดยนำผลิตภัณฑ์น้ำมะนาวพร้อมดื่ม มะนาวผง และสเปรย์ปรับอากาศวางจำหน่ายที่ร้านผลิตภัณฑ์ วว. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อทราบความต้องการของผู้บริโภค ความเหมาะสมของบรรจุภัณฑ์ ราคา และข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ น้ำมะนาวพร้อมดื่ม มะนาวผง และสเปรย์ ปรับอากาศสำหรับนำไป ถ่ายทอดสู่เอกชนต่อไป

 

2.  การพัฒนาทรัพยากรพืชสมุนไพรที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์

                -  การสำรวจรวบรวมและอนุรักษ์พืชสมุนไพรที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ที่สถานีวิจัยลำตะคอง

                                วว. ได้ทำการรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย จำนวน 70 ชนิด นำมาทำการขยายพันธุ์พืชสมุนไพรหายากที่สถานีวิจัยลำตะคอง โดยศึกษาความแตกต่างของลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ชนิดพืชสมุนไพรที่รวบรวมได้  เพื่อเพิ่มปริมาณและปลูกอนุรักษ์ไว้เพื่อการศึกษาและใช้ประโยชน์ในด้าน พาณิชย์เภสัช นอกจากนี้ ยังได้นำต้นพืชสมุนไพรหายาก 17 ชนิด ได้แก่ ไพลดำ ช้างงาเอก สามสิบสองประดง มังกรห้าเล็บ และหัวลิง เป็นต้น มอบให้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

 

3.                   วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับตรวจประเมินคุณสมบัติของสารพันธุพิษด้วยเทคนิควิธีทดสอบระยะสั้น

 

 

                วว.ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีวิธีการทดสอบระยะสั้นทางพันธุพิษวิทยา เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติการก่อกลายพันธุ์และก่อมะเร็ง การวิจัยความเป็นพิษต่อ DNA  โดยใช้เทคนิคมาตรฐานสากล คือ Polymerse inhibition (PI) assay และ  Comet assay และเทคนิค Micronucleus assay และ Chromosome aberration assay เป็นเทคนิคการทดสอบที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการขึ้นทะเบียนความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ต่างๆ  เช่น ยา อาหาร สารเคมี สารสกัดสมุนไพร ช่วยลดความเสี่ยงจากการบริโภคสารพิษและการกีดกันทางการค้าจากต่างประเทศ

 

4.  การวิจัยและพัฒนาการใช้พืชเพื่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช

                -  การสำรวจรวบรวมและจัดทำข้อมูลพืชที่มีศักยภาพสูงในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช

                                เป็นการรวบรวมรายชื่อพืชที่มีคุณสมบัติในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ได้จำนวน 80 ชนิด และทำการขยายพันธุ์ในแปลงทดลองเพื่อคัดเลือกพืชที่มีศักยภาพในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช จัดทำเป็นข้อมูลในรูปหนังสือและฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเผยแพร่ต่อไป

 

-  การศึกษาวิธีการสกัดสารออกฤทธิ์และการทดสอบประสิทธิภาพของสารต่อแมลงศัตรูพืช

วว. ได้ทดสอบ ศึกษาวิธีการสกัดสารออกฤทธิ์จากพืชชนิดต่างๆ ด้วยตัวทำละลายที่แตกต่างกัน และทดสอบประสิทธิภาพสารออกฤทธิ์ที่สกัดได้จากเมล็ดมันแกว คือ Rotenone กับแมลงศัตรูพืชในแปลงผักคะน้าได้ผลดี นำมาพัฒนาสูตรพร้อมรูปแบบ ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับเป็นสารป้องกัน กำจัดแมลง ศัตรูพืช

 

5.  การศึกษาสถานภาพและความต้องการของตลาดผลิตภัณฑ์เยื่อขึ้นรูป

                วว. ได้ทำการรวบรวมข้อมูลและศึกษาสถานภาพและความต้องการ ของตลาดผลิตภัณฑ์เยื่อขึ้นรูปจากผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้บริโภค ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย เพื่อทราบแนวโน้มและความต้องการในการสร้างผลิตภัณฑ์เยื่อขึ้นรูปชนิดใหม่ ตลอดจนโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์เยื่อขึ้นรูป

 

6.  การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมเกษตร

                - การพัฒนาตะกอนจุลินทรีย์ลักษณะเม็ดในระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศชนิด UASB สำหรับ

                    อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ

                                เป็นการศึกษาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมสร้างตะกอนจุลินทรีย์ชนิดเม็ดในการบำบัดน้ำเสียสำหรับ อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ  โดยใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศชนิด UASB สรุปได้ว่าระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ ชนิด UASB สามารถรองรับน้ำเสียจากอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำที่มีความสกปรกในรูปซีโอดี ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดและแอมโมเนียที่ 2,788 มก./.  456 มก./. และ 390 มก./. ตามลำดับ อัตราภาระรับสารอินทรีย์ที่ 8 กิโลกรัมซีโอดีต่อ ลบ../วัน ที่ระยะเวลาเก็บกัก 12 ชั่วโมง โดยมีประสิทธิภาพในกำจัดซีโอดี และบีโอดี เป็น 88.38% และ 93.07% ตามลำดับ และมีอัตราการเกิดก๊าซมีเทน ที่ 0.52 ลิตร/กรัม ซีโอดี/วัน เปอร์เซ็นต์ก๊าซมีเทน เป็น 76.20% ผลจากการศึกษานี้ จะได้นำมา ใช้ในการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่สนใจต่อไป

                - การพัฒนาตะกอนจุลินทรีย์ลักษณะเม็ดในระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศชนิด UASB สำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันพืช

                                วว. ได้ศึกษากระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศสำหรับน้ำเสียที่มีของแข็งแขวนลอย และไขมันปนเปื้อนสูง โดยใช้น้ำเสียจากอุตสาหกรรมน้ำมันพืชเป็นตัวแทนในการศึกษาและใช้ถังปฏิกิริยาแบบ UASB เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของของแข็งแขวนลอยและไขมันต่อกระบวนการสร้างจุลินทรีย์แบบเม็ด พบว่า กระบวนการสร้างเชื้อ จุลินทรีย์ จะถูกรบกวนโดยของแข็งแขวนลอย และไขมันที่ปนเปื้อนในน้ำเสียเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกระทบรูปทรงของเชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งก่อปัญหาต่อเนื่อง มีการชะล้างของมวลชีวภาพสูงมาก ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการใช้ถังปฏิกิริยาแบบ UASB ในการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมน้ำมันพืชมีข้อจำกัดสูง  วว. จึงได้พัฒนาต่อโดยใช้ถังปฏิกิริยาแบบ HUSB เข้ามาร่วม ซึ่งพบว่าการเดินระบบค่อนข้างมีเสถียรภาพมากขึ้น ซึ่งจะพัฒนาต่อยอดเพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อไป

 

7.  การวิจัยและพัฒนาการผลิตไบโอดีเซล

                 -  การวิจัยและพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์เพื่อผลิตไบโอดีเซล

                วว.ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ำมันพืชที่เป็นวัตถุดิบ พบว่า น้ำมันมะพร้าวมีคุณสมบัติในการนำมาใช้ผลิตเป็นไบโอดีเซลมากที่สุด โดยได้ดำเนินการออกแบบจัดสร้าง ติดตั้ง และทดสอบ เครื่องปฏิกรณ์ และทำการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์และ สภาวะการทำงานต่างๆ ของชุดอุปกรณ์สั่งจ่ายสาร ความเร็วรอบของเครื่องปฏิกรณ์ และดำเนินการวิเคราะห์ ข้อมูลการทำงานของเครื่องปฏิกรณ์ ซึ่งผลที่ได้นำไปสู่ จุดเริ่มต้นในการพัฒนาการผลิตไบโอดีเซลสู่เชิงพาณิชย์ต่อไป

 

                -  การศึกษาและวิจัยสารเร่งปฏิกิริยาเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล

                                วว.  ได้ทำการศึกษาและวิจัยสารเร่งปฏิกิริยาที่มีความเหมาะสม เพื่อใช้ในกระบวนการ ทรานเอสเทอริฟิเคชัน ของน้ำมันมะพร้าวดิบในเครื่องปฏิกรณ์แบบกะ ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสความดันบรรยากาศ โดยใช้สารโพแทสเซียม คาร์บอเนตและแคลเซียมออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา พบว่าสารทั้ง 2 ชนิด มีแนวโน้มในการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเนื้อผสมในการผลิตแบบไบโอดีเซลได้ดี นอกจากนี้ยังได้ทำการศึกษาผลของอัตราส่วนของสารตั้งต้นและปริมาณของตัวเร่งปฏิกิริยาในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันมะพร้าวเพื่อวิเคราะห์ความบริสุทธิ์ของไบโอดีเซลที่ได้

                -  การศึกษาและวิจัยวิธีการและมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติของไบโอดีเซล

                                วว. ได้ศึกษาวิธีการวิเคราะห์ที่เหมาะสมสำหรับ mono-,di,tri- gryceride  และแอลกอฮอล์ที่เจือปนอยู่ใน ไบโอดีเซล ที่ผลิตจากวัตถุดิบในประเทศ  โดยทำการวิเคราะห์ค่ากลีเซอรีนอิสระและค่ากลีเซอร์รีนรวมในตัวอย่างไบโอดีเซลด้วยวิธีการ Enzymatic Analysis เปรียบเทียบกับการใช้เทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี และทำการสรุปข้อมูลผลการวิจัยเพื่อจัดทำเอกสาร วิธีการมาตรฐานในการตรวจสอบวิเคราะห์คุณสมบัติของไบโอดีเซลต่อไป

 

8.  เอทานอล

                -  การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ (Animal Feed) ผลพลอยได้จากการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง

                                วว. ได้ดำเนินการปรับปรุงโรงงานต้นแบบผลิตแอลกอฮอล์เพื่อใช้ผลิตเอทานอลในระดับโรงงานต้นแบบ  โดยใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบ เพื่อศึกษาคุณค่าทางโภชนาการทางอาหารสัตว์ของกากส่าที่ผ่านการทำแห้งในกรรมวิธีต่างๆ กัน พบว่ามีโปรตีนของกากส่าบางส่วนสูญเสียไปจากการอบแห้งด้วยความร้อนในส่วนที่เป็นของเหลวหลังจากผ่านเครื่องแยกกาก จึงได้ทำการพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องแยกกากและเครื่องอบแห้งให้มีความเหมาะสมสำหรับการทำแห้งอาหารสัตว์และพัฒนาสูตรอาหารสัตว์ ตลอดจนต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ของอุตสาหกรรมกากส่าในการผลิตเป็นอาหารสัตว์ต่อไป

 

9. การศึกษาความหลายหลายทางชีวภาพในพื้นที่สงวนชีวมณทลสะแกราช

                -  การศึกษาพืชกินได้และการเพิ่มปริมาณพืชกินได้ในป่าสะแกราช

                                วว. ดำเนินการสำรวจชนิดและพืชกินได้ในเขตป่าสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช เพื่อนำมารวบรวมพันธุ์ ขยายพันธุ์ และจัดทำแปลงสาธิตพืชกินได้ เช่น ผักหวานป่า ลูกดิ่ง มะกอกเกลื้อน มุกป่า สำหรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะและการขยายพันธุ์ พืชกินได้ให้แก่เกษตรกร นอกจากนี้ยังได้จัดทำฐานข้อมูลพืชกินได้ไว้ในรูปของ หนังสือและนำเข้าฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้สนใจต่อไป

 

10.  การศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มผลผลิตเห็ดโคนในพื้นที่ป่าสะแกราช (ระยะที่ 2)

                                วว. ได้ทำการศึกษาสำรวจชนิดของเห็ดโคนและปลวกในพื้นที่ของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช และทำการแยกเชื้อเห็ดโคนไว้เพาะเลี้ยง เพื่อศึกษาความหลากหลายและความสัมพันธ์ของเห็ดโคนกับปลวก สภาวะแวดล้อมและวิธีการที่จะเพิ่มผลผลิตเห็ดโคนในธรรมชาติ ซึ่งจะต้องศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

 

11.   วิจัยการอนุรักษ์พันธุกรรมและพัฒนาพืชพันธุ์ยักษ์

                -   การศึกษาลักษณะทางสรีรวิทยาและองค์ประกอบทางเคมีของพืชพันธุ์ยักษ์

                                เป็นการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของพืชพันธุ์ยักษ์ ได้แก่ มะขามยักษ์ มะม่วงยักษ์ และมะนาวยักษ์ และศึกษาลักษณะทางสรีรวิทยาทางกายภาพ องค์ประกอบทาง เคมีของพืชพันธุ์ยักษ์ภายหลังการเก็บเกี่ยว ตลอดจนศึกษาลักษณะทางประสาทสัมผัส โดยทำการทดสอบการยอมรับ ของผู้บริโภคและนำไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ ให้เหมาะสมกับการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

 

12. การสำรวจข้อมูลความต้องการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น ในการผลิตทางเชิงพาณิชย์

                วว. ได้ทำการสำรวจข้อมูลด้านความต้องการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ พบว่า ความต้องการใช้ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มีหลากหลายทั้งด้านชนิดและคุณภาพถึง 3,824 รายการ จำนวน 20,241 เครื่อง จำแนกได้มากกว่า 150 รายชื่อเครื่องมือ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มที่ใช้ในขบวนการผลิต และกลุ่มที่ใช้ในการวิเคราะห์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าว สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวินิจฉัยเพื่อจัดลำดับความสำคัญของเครื่องมือ ความพร้อมและแนวทางเหมาะสมเพื่อเครื่องมือ ที่ควรต้องทำการพัฒนาต่อไป

 

13. ระบบบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศไทย

                เป็นการศึกษาความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ ผู้ประกอบการ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยการใช้ แบบสอบถามและศึกษาระบบ CRM (Customer Relationship Management) ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยจัดสัมมนาให้ความรู้ทางด้าน CRM แก่ผู้ประกอบการ ประมาณ 70 คน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกิจการของ ตนเองให้ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังได้เผยแพร่ข้อมูลวิจัย CRM บนอินเทอร์เน็ตให้ ประชาชนทั่วไปด้วย

 

14. การควบคุมสาหร่ายที่ผลิตสารพิษในแหล่งน้ำจืดโดยชีววิธี

                วว. ได้ทำการคัดเลือกชนิดและขนาดของหอยน้ำจืดที่เหมาะสมในการใช้ควบคุมสาหร่าย และทดสอบประสิทธิภาพ การกรองกินสาหร่ายพิษ Microsystic aeruginosa ที่ปริมาณความเข้มข้นต่างๆ พบว่า หอยขนาดใหญ่ (ความยาวเฉลี่ย 20 เซนติเมตร) สามารถลดจำนวนสาหร่าย M.aeruginosa  ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดถึง 98.45% จากนั้น จึงทำการทดสอบประสิทธิภาพของหอยในระบบปิดกลางแจ้งและในแหล่งน้ำที่มีปัญหาเสนอแนวทางการควบคุมปริมาณสาหร่ายพิษ ในแหล่งน้ำจืด และนำไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

15. ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการลดอุณหภูมิการสังเคราะห์สารซิลิกอนคาร์ไบต์ (SiC)

                วว. ได้ทำการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการบดผสมที่มีผลต่อกลไกการเกิดปฏิกิริยาและกระบวนการสังเคราะห์ สารซิลิกอนคาร์ไบด์ที่อุณหภูมิต่ำ และทำการวิเคราะห์คุณสมบัติของซิลิกอนคาร์ไบด์ ที่ได้จากการสังเคราะห์สภาวะต่างๆ โดยได้ทำการศึกษาข้อมูลการเทอร์โมไดนามิกส์ ของปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสารซิลิกอนคาร์ไบด์ที่อุณหภูมิต่างๆ และ ทำการวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบสาร b-SiC  ที่สังเคราะห์ได้กับท้องตลาด พบว่า ปริมาณซิลิกอนและคาร์บอนอิสระและพื้นที่ผิวของสารที่เตรียมจาก loose powder มีค่าใกล้เคียงกับของท้องตลาด ส่วนลักษณะจุลโครงสร้างของอนุภาคของผงที่สังเคราะห์ได้มีขนาดเล็กกว่าผง SiC จากท้องตลาด ซึ่งนับได้ว่าเป็นการ สร้างพื้นฐานเทคโนโลยี เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการผลิตสารและผลิตภัณฑ์ซิลิกอนคาร์ไบด์ ที่มีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าเดิมและช่วยลดปริมาณการนำเข้าได้ด้วย

 

16. ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมในการผลิตวานิลาในพื้นที่ป่าเมี่ยง

                วว. ได้ทำการพัฒนาเทคโนโลยีการปลูก การบ่มฝักวานิลาและวิธีการสกัด ตลอดจนการวิเคราะห์ปริมาณสารวานิลินที่เหมาะสมในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวงป่าเมี่ยง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตได้ในประเทศ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และลดการนำเข้าจากต่างประเทศจากการทดลองวิธีการบ่มฝักและการสกัดเพื่อวิเคราะห์ปริมาณสาร        วานิลินจากฝักที่มีปริมาณผลึกสารวานิลินเกาะอยู่ที่ผิวฝักมาก พบว่า ปริมาณสารที่ได้ยังต่ำกว่ามาตรฐาน ขณะเดียวกันสภาพแวดล้อม เช่น โรงเรือน และวัสดุปลูกที่เหมาะสมมีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของวานิลาด้วย ซึ่งจำเป็นต้องทำการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป