หน่วยงานในสังกัด วว.


หน่วยงานขึ้นตรงผู้ว่าการ
  สำนักผู้ว่าการ
  กองกฎหมาย
  สำนักตรวจสอบภายใน
  สำนักยุทธศาสตร์วิสาหกิจ
  สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ
  ฝ่ายเทคโนโลยีการเกษตร
    สถานีวิจัยลำตะคอง
  ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร
  ฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
  ฝ่ายวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
    ศูนย์จุลินทรีย์
  ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย

กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน
  ฝ่ายเทคโนโลยีพลังงาน
  ฝ่ายเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
    สถานีวิจัยสะแกราช
  ฝ่ายนวัตกรรมวัสดุ
  ฝ่ายวิศวกรรม

กลุ่มบริการอุตสาหกรรม
  ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
  ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ
  สำนักรับรองระบบคุณภาพ

กลุ่มบริหาร
  ฝ่ายการคลัง
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  ฝ่ายบริการกลาง
  ศูนย์ความรู้