หน่วยงานในสังกัด วว.


หน่วยงานขึ้นตรงผู้ว่าการ
  สำนักผู้ว่าการ
  กองกฎหมาย
  สำนักตรวจสอบภายใน
  สำนักยุทธศาสตร์วิสาหกิจ
  สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ
  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์
    สถานีวิจัยลำตะคอง
  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ
  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร
  ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ
    ศูนย์จุลินทรีย์

กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน
  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม
    สถานีวิจัยสะแกราช
  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ
  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่อจักรกลอัตโนมัติ

กลุ่มบริการอุตสาหกรรม
  ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
  ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ
  สำนักรับรองระบบคุณภาพ
  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง
  ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย

กลุ่มบริหาร
  สำนักบริหารการคลัง
  สำนักทรัพยากรบุคคล
  สำนักบริการกลาง
  สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ