Download ใบขอรับบริการสำหรับลูกค้าสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ฝ่ายการคลัง
  แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย (สำหรับการโอนเงินเข้าบัญชีเลขที่ 217-0-17160-6)
  แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย (สำหรับการโอนเงินเข้าบัญชีเลขที่ 039-1-07800-3)

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ (ศนว.)
  คำขอรับบริการ

สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.)
  แบบฟอร์มข้อมูลทั่วไปสำหรับทำใบเสนอราคา
  แบบฟอร์มคำขอรับการตรวจประเมินและรับรองระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล

ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ(ศพว.)
  คำขอบริการสำหรับลูกค้า
  อัตราค่าบริการวิเคราะห์ทดสอบ

ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา(ศทม.)
  ใบขอรับบริการ
  ใบแนบใบขอรับบริการ หป.มาตรฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(หป.ฟอ.)
  ใบแนบใบขอรับบริการ หป.มาตรฐานทางแสงและอุณหภูมิ(หป.สอ.)
  ใบแนบใบขอรับบริการ หป.มาตรฐานวิศวกรรมทางกล(หป.วก.)
  ใบแนบใบขอรับบริการ หป.ทดสอบทางฟิสิกส์(หป.ทฟ.)
  ใบแนบใบขอรับบริการ หป.ชีวเคมีและจุลชีววิทยา(หป.ชจ.)
  ใบแนบใบขอรับบริการ หป.เคมีวิเคราะห์(หป.คม.)

ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย(ศบท.)
  รายการบริการ / อัตราค่าบริการ
ใบขอรับบริการ

ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ(ศคช.)
  คำขอบริการสายพันธุ์จุลินทรีย์ (Supply of Microbial Cultures)
  คำขอบริการเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ (Preservation of Microbial Cultures)
  คำขอบริการฝากเก็บสายพันธุ์จุลินทรีย์ (Deposition of Microbial Cultures)
  BIOSCIENCE DEPARTMENT ACCESSION FORM (to be completed by the depositor) [ PDF]
  BIOSCIENCE DEPARTMENT ACCESSION FORM (to be completed by the depositor) : [ excel ]
  แบบส่งสายพันธุ์จุลินทรีย์ (Distribution Form)
  คำขอรับบริการจัดจำแนกสายพันธุ์จุลินทรีย์
  คำขอบริการทดสอบและวิเคราะห์ด้านจุลสาหร่าย(Testing and Analysis of Microalgae)
  แบบสอบถามความพึงพอใจงานบริการด้านสายพันธุ์จุลินทรีย์
  แบบสอบถามความพึงพอใจในงานบริการวิเคราะห์และทดสอบ

ฝ่ายเทคโนโลยีพลังงาน(ฝทพ.)
  คำขอบริการสำหรับลูกค้า
  อัตราค่าบริการ
  เงื่อนไขการชำระเงิน
  ชื่อที่อยู่นำส่ง(ตัวอย่าง)

ฝ่ายวิศวกรรม(ฝวศ.)
  คำขอบริการสำหรับลูกค้า

ฝ่ายนวัตกรรมวัสดุ(ฝนว.)
  คำขอบริการสำหรับลูกค้า (.doc)
  คำขอบริการสำหรับลูกค้า (.pdf)
  อัตราค่าบริการทดสอบวิเคราะห์