Download คู่มือประชาชน

 

งานบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ ฝึกอบรม และ การรับรองระบบคุณภาพตามระบบมาตรฐานสากล

 

โครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กับสถาบันการศึกษา

  ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  งานบริการฝึกอบรมเพื่อหารายได้
  การสัมมนา/ฝึกอบรมด้านบรรจุภัณฑ์
  ขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียน
  ขั้นตอนกระบวนการผลิตโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
  ขั้นตอนกระบวนการผลิตบริการวิจัยบริการที่ปรึกษา
  ขั้นตอนการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ
  ขั้นตอนดำเนินการจัดการเครื่องมือ
  ขั้นตอนดำเนินการซ่อมเครื่องมืออุปกรณ์
  วิธีการประเมินความพึงพอใจงานวิจัยและพัฒนา