คณะกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (กวท.)

 

 


พลเอกถเกิงกานต์ ศรีอำไพ
ประธานกรรมการ 

 
     

นายปรเมธี วิมลศิริ
กรรมการ

นายสมชาย แสงรัตนมณีเดช
กรรมการ

นางหิรัญญา สุจินัย
กรรมการ
     

  ศาสตราจารย์ นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
กรรมการ

นายพสุ โลหารชุน
กรรมการ

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์
กรรมการ
     

ผศ.ดร.ธนวันต์ สินธุนาวา
กรรมการ

รศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล
กรรมการ

นายนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์
กรรมการ
     
 

ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ
ผู้ว่าการกรรมการและเลขานุการ
 
     
นโยบาย คณะกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (กวท.) ปี 2558 - 2560