คณะกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (กวท.)

 

 


พลเอกถเกิงกานต์ ศรีอำไพ
ประธานกรรมการ 

 
     

นายปรเมธี วิมลศิริ
กรรมการ

นายสมชาย แสงรัตนมณีเดช
กรรมการ

นางหิรัญญา สุจินัย
กรรมการ
     

  นายเจน นำชัยศิริ
กรรมการ

นายพสุ โลหารชุน
กรรมการ

นางวรรณิภา ภักดีบุตร
กรรมการ
     

ผศ.ดร.จิรพล สินธุนาวา
กรรมการ

รศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล
กรรมการ


กรรมการ
     
 

ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ
ผู้ว่าการกรรมการและเลขานุการ
 
     
นโยบาย คณะกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (กวท.) ปี 2558 - 2560