วิจารณ์ ร่างการข้อกำหนด (เรียงตามวันที่)
***ประกาศวิจารณ์ (ร่าง) ขอบเขตงานและข้อกำหนด สถานที่ติดต่อกองพัสดุและคลังพัสดุ สำนักบริหารการคลัง สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๑๙-๒๐
หรือ ทางเว็บไซต์ที่ www.tistr.or.th หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th
หมายเหตุ : สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น จะต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย***
ยื่นซองเมื่อ รายละเอียด หมายเหตุ
ระหว่าง 28 ก.ค. 2560 - 27 ก.ค. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(พด. ---/๒๕๖๐) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศ Testing System

- ร่างเอกสารราคากลาง
อยู่ระหว่างการทดสอบระบบ
================================================================================================================================
ระหว่าง 28 ก.ค. 2560 - 27 ก.ค. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(พด.วจ test) test4

- ร่างเอกสารราคากลาง
test4
================================================================================================================================

***อยู่ระหว่างการทดสอบระบบ***