วิจารณ์ ร่างการข้อกำหนด (เรียงตามวันที่)
***ประกาศวิจารณ์ (ร่าง) ขอบเขตงานและข้อกำหนด สถานที่ติดต่อกองพัสดุและคลังพัสดุ สำนักบริหารการคลัง สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๑๙-๒๐
หรือ ทางเว็บไซต์ที่ www.tistr.or.th หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th
หมายเหตุ : สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น จะต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย***
ยื่นซองเมื่อ รายละเอียด หมายเหตุ
ระหว่าง 26 ก.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(พด.วจ พด.ป.๗๑/๒๕๖๐) จ้างเหมาให้บริการดูแลรักษาภูมิทัศน์ วว.เทคโนธานี,บางเขน,บางปู จำนวน ๒๕ คน เริ่ม ๑ ต.ค.๒๕๖๐ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๑ ระยะเวลา ๑๒ เดือน

- ร่างเอกสารราคากลาง
วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๒๖-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
================================================================================================================================
ระหว่าง 26 ก.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(พด.วจ พด.ป70/2560) จ้างเหมาให้บริการทำความสะอาด อาคารที่ทำการสำนักงาน เทคโนธานี คลองห้า,บางเขน,บางปู จำนวน ๖๒ คน เริ่ม ๑ ต.ค.๒๕๖๐– ๓๐ ก.ย.๒๕๖๑ ระยะเวลา ๑๒ เดือน

- ร่างเอกสารราคากลาง
วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 26กค.2560 ถึง31 กค.2560
================================================================================================================================

***อยู่ระหว่างการทดสอบระบบ***