2018-07-22วิจารณ์ ร่างการข้อกำหนด (เรียงตามวันที่)
***ประกาศวิจารณ์ (ร่าง) ขอบเขตงานและข้อกำหนด สถานที่ติดต่อกองพัสดุและคลังพัสดุ สำนักบริหารการคลัง สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๑๙-๒๐
หรือ ทางเว็บไซต์ที่ www.tistr.or.th หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th
หมายเหตุ : สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น จะต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย***
ยื่นซองเมื่อ รายละเอียด หมายเหตุ
ระหว่าง 21 พ.ย. 2017 - 24 พ.ย. 2017 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- บ.69/2561) เครื่องห่อหุ้มเซลล์โพรไบโอติกในสภาวะปลอดเชื้อ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 21-24 พย.2560
ระหว่าง 21 ธ.ค. 2017 - 28 ธ.ค. 2017 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องมือตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๒๑-๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ระหว่าง 10 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- ) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประกาศร่างวิจารณ์ ซื้อเครื่องทดสอบประเมินอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ระบบรางโดยการเร่งสภาวะ จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2560- 31 ตุลาคม 2560
ระหว่าง 10 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประกาศร่างวิจารณ์ ซื้อเครื่องทดสอบประเมินอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ระบบรางโดยการเร่งสภาวะ จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2560- 31 ตุลาคม 2560
ระหว่าง 12 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศร่างวิจารณ์ ซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 6 หลัง

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2560 - 31 ตุลาคม 2560
ระหว่าง 16 ต.ค. 2560 - 01 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- บ.18/2561) กล้องจุลทรรศน์แบบสามมิติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
วิจารณ์ตั้งแต่ วันที่ 16ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
ระหว่าง 16 ต.ค. 2560 - 01 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- บ.19/2561) เครื่องมือวัดการสั่นสะเทิอนแบบเอนกประสงค์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์รา่ง TOR วันที่ื 16 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
ระหว่าง 16 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- บ.21/2561) ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพ จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำวิจารย์ ตั้งแต่ 16/10 -1/11/2560
ระหว่าง 17 ต.ค. 2560 - 02 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- บ.22/2561) เครื่องมือวิเคราะห์ในงานแร่ธาตุและโลหะหนัก Inductively Coupled Plasma Spectrometer Mass Spectrometer (ICP-MS) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
เผยแพร่ให้เสนอแนะ วิจารณ์ วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
ระหว่าง 17 ต.ค. 2560 - 02 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- บ.24/2561) ชุดตรวจวิเคราะห์สารผสมสถานะของเหลวสมรรถนะสูงพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงเอนกประสงค์และประมวลผลวิเคราะห์ สถานีวิจัยลำตะคอง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
ร่างประกวดราคาฯ เผยแพร่ให้สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ วันที่ 17 ตุลาคม2560 ถึง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
ระหว่าง 24 ต.ค. 2560 - 01 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ชุดกล้องจุลทรรศน์อิเล็กทรรอนแบบส่องกราดพร้อมเครื่องเคลือบสารตัวอย่างและอุปกรณ์ประมวลผลวิเคราะห์ภาพ

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำวิจารย์ตั้งแต่ 24/10/2560 - 1/11/2560
ระหว่าง 24 ต.ค. 2560 - 02 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- ) ซื้อเครื่องตรวจสอบคุณภาพงานวางรถไฟขนส่งและรถไฟฟ้า

- ร่างเอกสารราคากลาง
วันที่ 24/10-2-11/2560
ระหว่าง 24 ต.ค. 2560 - 01 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศร่าง TOR ซื้อชุดตรวจวิเคราะห์อินทรีย์เคมีสถานะก๊าซพร้อมอุปกรณ์เสริมสมรรถนะและประมวลผลวิเคราะห์ สถานีวิจัยลำตะคอง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2560 - 1 พฤศจิกายน 2560
ระหว่าง 24 ต.ค. 2560 - 01 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศร่าง TORซื้อชุดสอบเทียบเครื่องวิเคราะห์เครื่องกระตุกหัวใจ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา(บางปู)ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2560-1 พฤศจิกายน 2560
ระหว่าง 30 ต.ค. 2560 - 03 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศร่าง TOR ซื้อเครื่องมือตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2560 - 3 พฤศจิกายน 2560
ระหว่าง 01 พ.ย. 2560 - 08 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศร่าง TOR ซื้อ ระบบแยกชีวมวลสาหร่ายในระดับโรงงานนำทาง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ระบบ

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ - ๘ พฤศ๗ิกายน ๒๕๖๐
ระหว่าง 07 พ.ย. 2560 - 14 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ซื้อเครื่องผลิตบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษแข็งและกล่องกระดาษลูกฟูกชนิดแม่พิมพ์กดตัดระบบเซมิออโตเมติก จำนวน ๑ ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
ระหว่างประชาพิจารณ์
ระหว่าง 08 พ.ย. 2560 - 13 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศร่าง เอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องวัดความสามารในการแยกชนิดสารหอมจากการดมกลิ่นและวิเคราะห์ปริมาณและพิสูจน์โครงสร้างของโมเลกุล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่ ๘ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ระหว่าง 09 พ.ย. 2560 - 14 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- บ.61/2561) เครื่องมือทดสอบความเป็นพิษต่อสาหร่ายตามมาตรฐาน OECD201 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน1 เครื่อง

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ขอบเขตงานTOR วันที่ 9-14 พย.2560
ระหว่าง 09 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- ) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร จำนวน ๑ เครื่อง

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำวิจารณ์ 9-17/11/2560
ระหว่าง 09 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร จำนวน ๑ เครื่อง

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำวิจารณ์ 9-17/11/2560
ระหว่าง 09 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- ) ร่างประกาศระบบต้นแบบเทคโนโลยีการเพาะเลี้่ยงพร้อมหล่งกำเนิดแสงสำหรับการผลิตโปรตีนพอลิแซ็กคาไรและเภสัชภัณฑ์จากสาหร่ายน้ำจืด/น้ำเค็ม จำนวน 1 ระบบ

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังวิจารณ์ 9-17/11/2560
ระหว่าง 09 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ร่างประกาศระบบต้นแบบเทคโนโลยีการเพาะเลี้่ยงพร้อมหล่งกำเนิดแสงสำหรับการผลิตโปรตีนพอลิแซ็กคาไรและเภสัชภัณฑ์จากสาหร่ายน้ำจืด/น้ำเค็ม จำนวน 1 ระบบ

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังวิจารณ์ 9-17/11/2560
ระหว่าง 10 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- ) ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการทดสอบการสลายต้วทางชีวภาพ

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังค้ำวิจารณ์ 10-17/11/2561
ระหว่าง 10 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการทดสอบการสลายต้วทางชีวภาพ

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังค้ำวิจารณ์ 10-17/11/2561
ระหว่าง 13 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความสามารในการแยกชนิดสารหอมจากการดมกลิ่นและวิเคราะห์ปริมาณและพิสุจน์โครงสร้างของโมเลกุล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๑๓-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๕๗๗๙๓๑๙-๒๐ ในวันและเวลาราชการ
ระหว่าง 16 พ.ย. 2560 - 21 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- บ.68/2561) เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึกเคลือบแสงอัลตราไวโอเลต พร้อมโปรแกรมตกแต่งภาพและระบบประมวลผล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR วันที่ 16-21 พฤศจิกายน 2560
ระหว่าง 20 พ.ย. 2560 - 23 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- บ.70/2561) เครื่องวิเคราะห์สารปนเปื้อนและสารพิษตกค้าง (GC/MS/MS) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ตั้งแต่วันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2560
ระหว่าง 21 พ.ย. 2560 - 24 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- บ.71/2561) ระบบแยกชีวมวลสาหร่ายในระดับห้องปฏิบัติการ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ระบบ

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศให้วิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 21-24 พย.2560
ระหว่าง 22 พ.ย. 2560 - 27 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- บ.77/2561) เครื่องวัดการยึดเกาะ ความแข็ง ความหนาของฟิล์มบาง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 22-27 พย.2560
ระหว่าง 29 พ.ย. 2560 - 04 ธ.ค. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) จ้างก่อสร้างปรับปรุงกันซึมดาดฟ้าอาคาร

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟัง 29/11 - 4/12/2560
ระหว่าง 29 พ.ย. 2560 - 04 ธ.ค. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ปรับปรุงกันซึมดาดฟ้าอาคาร จำนวน ๑ หลัง

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังวิจารณ์ 29/11 - 4/12/2560
ระหว่าง 30 พ.ย. 2560 - 07 ธ.ค. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต( ) งานก่อสร้างโครงการถนนโดยรอบอาคารพิษวิทยา

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 8 - 14 ธันวาคม 2560
ระหว่าง 08 ธ.ค. 2560 - 14 ธ.ค. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) การซื้อชุดผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากผลพลอยได้การคัดแยกขยะร่วมกับสารปรับปรุงดิน ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
ระหว่าง 21 ธ.ค. 2560 - 26 ธ.ค. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- 69/2561 (ครั้งที่2)) เครื่องห่อหุ้มเซลล์โพรไบโอติกในสภาวะปลอดเชื้อ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังการวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 21-26 ธค.2560
ระหว่าง 09 ม.ค. 2561 - 12 ม.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- บ.18/2561 (ครั้งที่2) กล้องจุลทรรศน์แบบสามมิติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังการวิจาร์ณระหว่างวันที่ 9-12 มค.2561
ระหว่าง 15 ม.ค. 2561 - 18 ม.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- บ.77/2561(ครั้งที่2)) เครื่องวัดการยึดเกาะความแข็ง ความหนาของฟิล์มบาง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังวิจารณ์ วันที่ 15-18 มกราคา 2561
ระหว่าง 22 ม.ค. 2561 - 25 ม.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบประเมินอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ระบบรางโดยการเร่งสภาวะ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๒๒-๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๕๗๗๙๓๑๙-๒๐ ในวันและเวลาราชการ
ระหว่าง 31 ม.ค. 2561 - 07 ก.พ. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. ) ซื้อชุดคัดแยกชนิดและสีพลาสติก พร้อมระบบผลิตเกล็ดพลาสติก จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำวิจารย์ ตั้งแต่วันที่ 31.01.2561 - 07.02.2561
ระหว่าง 31 ม.ค. 2561 - 07 ก.พ. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. -) ซื้อชุดคัดแยกชนิดและสีพลาสติก พร้อมระบบผลิตเกล็ดพลาสติก จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำวิจารย์ ตั้งแต่วันที่ 31.01.2561 - 07.02.2561
ระหว่าง 06 ก.พ. 2561 - 09 ก.พ. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 69/2561(ครั้งที่3)) เครื่องห่อหุ้มเซลล์โพรไบโอติกในสภาวะปลอดเชื้อ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) วันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2561
ระหว่าง 08 ก.พ. 2561 - 13 ก.พ. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 19/2561(ครั้งที่2)) เครื่องมือวัดการสั่นสะเทือนแบบเอนกประสงค์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จำนวน ๑ ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังการวิจารณื TOR วันที่ 8-13 กุมภาพันธ์ 2561
ระหว่าง 12 ก.พ. 2561 - 15 ก.พ. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 69/2561(ครั้งที่4)) เครื่องห่อหุ้มเซลล์โพรไบโอติกในสภาวะปลอดเชื้อ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังการวิจารณ์ TOR วันที่ 12-15 กพ.2561
ระหว่าง 16 ก.พ. 2561 - 21 ก.พ. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- บ.๔๗/๒๕๖๑(ครั้งที่๒)) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 -21 กุมภาพันธ์ 2561
ระหว่าง 21 ก.พ. 2561 - 26 ก.พ. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. บ.85/2561(ครั้งที่2)) ชุดผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากผลพลอยได้การคัดแยกขยะร่วมกับสารปรับปรุงดิน ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน ๑ ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำวิจารณ์ TOR ระหว่างวันที่ 21-26 กพ.2561
ระหว่าง 26 ก.พ. 2561 - 06 ก.พ. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- ) จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบการประเมินความพร้อมและศักยภาพของเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์พาณิชย์และสังคม ระยะที่ ๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังความคิดเห็น 26/02-06/03/2561
ระหว่าง 26 ก.พ. 2561 - 06 มี.ค 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบการประเมินความพร้อมและศักยภาพของเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์พาณิชย์และสังคม ระยะที่ ๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังความคิดเห็น 26/02-06/03/2561
ระหว่าง 27 มี.ค 2561 - 03 เม.ย 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. -) ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรงงานผลิตผลพลอยได้จากของเสียโรงงานเอทานอล จำนวน ๑ ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
วิจารย์ตั้งแต่วันที่ 27/03/2561-03/04/2561
ระหว่าง 10 พ.ค 2561 - 18 พ.ค 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 97/2561 (ครั้งที่ 2)) ซื้อชุดเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรงงานผลิตผลิพลอยได้จากของเสียโรงงานเอทานอล จำนวน ๑ ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
วันที่ประกาศ 10/05/2561 วันที่สิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์ 18/05/2561
ระหว่าง 02 ก.ค. 2561 - 06 ก.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) จ้างเหมาจัดนิทรรศการระดับกลุ่มจังหวัด จำนวน ๘ ครั้ง และมหกรรมวิทย์แก้วจน ... ด้วย ๑๐๘ นวัตกรรมทางการเกษตร จำนวน ๑ ครั้ง จำนวน ๑ โครงการ

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประชาวิจารณ์ ร่าง วันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561