เว็บไซต์ วว. เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันเก่า ระบบจะทำการเปลี่ยนไปยังเวอร์ชันปัจจุบัน ใน 10 วินาที (old version)
 
สาระสำคัญในสัญญา

ลงประกาศ หัวข้อประกาศ
06 ก.ย. 2561จ้างค่าจ้างเหมาจัดพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ(เรือนกระจกหลังที่1) และอาคารเฉลิมพระเกียรติ(เรือนกระจกหลังที่2)และเปิดงานนิทรรศการ มหัศจรรย์พรรณไม้ ครั้งที่1
06 ก.ย. 2561จ้างซ๋อมบำรุงเครื่องวัดมวลโมเลกุลและปริมาณสารอินทรีย์ด้วยระบบโครมาโตกราฟชนิดเหลว
20 ก.ค. 2561เช่าค่าเช่าพื้นที่/บริการงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ค. 2561ซื้อวัสดุสำหรับการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตเตาชีวมวล
20 ก.ค. 2561ซ.81/2561 ชุดเครื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานห้องทดสอบประสิทธิภาพพลังงานในผลิตภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1ชุด
20 ก.ค. 2561ซ.70/2561 เครื่องวัดปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดแบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
20 ก.ค. 2561ซ.86/2561 เครื่องมือวัดการสั่นสะเทือนแบบเอนกประสงค์
20 ก.ค. 2561ซ.13/2561 เครื่องเตรียมนาโนแคปซูลแบบพ่นฝอย
20 ก.ค. 2561ซ.75/2561 กล้องจุลทรรศน์แบบสามมิติ
20 ก.ค. 2561ซ.66/2561 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพ
20 ก.ค. 2561ซ.60/2561 เครื่องมือวิเคราะห์ในงานแร่ธาตุและโลหะหนัก Inductively Coupled Plasma Spectrometer Mass Spectomete (ICP-MS)
25 เม.ย 2561ซ.30/2561 เครื่องตรวจสอบคุณภาพงานวางรถไฟขนส่งและรถไฟฟ้า
25 เม.ย 2561ซ.35/2561 เครื่องวิเคราะห์ความบริสุทธิ์ของเบต้ากลูแคน
25 เม.ย 2561ซ.36/2561 ตู้เก็บรักษาเชื้อและสารพันธุกรรมจุลินทรีย์อุณหภูมิแช่แข็งยิ่งยวด
25 เม.ย 2561ซ.37/2561 เครื่องวิเคราะห์ปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร
25 เม.ย 2561ซ.39/2561 ชุดตรวจวิเคราะห์อินทรีย์เคมีสถานะก๊าซพร้อมอุปกรณ์เสริมสมรรถนะและประมวลผลวิเคราะห์
25 เม.ย 2561ซ.25/2561 ชุดอุปกรณ์สำหรับตรวจและบันทึกข้อมูลสิ่งแวดล้อมแบบต่อเนื่องอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ควบคุมระดับความเย็น
25 เม.ย 2561ซ.12/2561 ชุดศึกษาสัณฐานวิทยาของเห็นและพืชพร้อมอุปกรณ์ประมวลผล
25 เม.ย 2561ซ.21/2561 เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณน้ำในตัวอย่างสารเคมีและวัสดุอ้างอิง
25 เม.ย 2561ซ.24/2561 เครื่องทดสอบสมบัติเชิงกล
25 เม.ย 2561ซ.44/2561 เครื่องประเมินริ้วรอยและความหยาบละเอียดของผิวหนัง
06 มี.ค 2561ซ.1/2561 อุปกรณ์เครือข่ายต่อเชื่อมหลัก Core-Switch
06 มี.ค 2561ซ.2/2561 อุปกรณ์ล้างตาฉุกเฉิน
06 มี.ค 2561ซ.3/2561 อะไหล่และอุปกรณ์ Filter เครื่องปรับอากาศสำหรับเครื่องควบคุมอากาศปลอดเชื้อ
06 มี.ค 2561ซ.4/2561 แบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์สำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ในช่อง Data Center
06 มี.ค 2561ซ.6/2561 ระบบควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า
06 มี.ค 2561ซ.7/2561 เครื่องเตรียมตัวอย่างพลาสติกที่บรรจุอาหารเมื่อใช้ในการทดสอบภาชนะ
06 มี.ค 2561ซ.9/2561 เครื่องวิเคราะห์จีโนไทป์ของจุลินทรีย์
06 มี.ค 2561ซ.10/2561 ชุดปรับปรุงเพ่ิ่มกำลังการผลิตไบโอเมทานอลจากก๊าซชีวภาพ
06 มี.ค 2561ซ.11/2561 ชุดติดตามพฤติกรรมการตอบสนองต่อสารระเหยของแมลง
06 มี.ค 2561ซ.13/2561 เครื่องเตรียมนาโนแคปซูลแบบพ่นฝอย
06 มี.ค 2561ซ.14/2561 เครื่องวัดแรงดันและกระแสไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์
06 มี.ค 2561ซ.15/2561 เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช
06 มี.ค 2561ซ.16/2561 ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการเฉพาะทางพร้อมระบบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ
06 มี.ค 2561ซ.17/2561 เครื่องติดตามอัตราการเจริญและจลนพลศาสตร์ของผลิดสารสำคัญ
06 มี.ค 2561ซ.18/2561 เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมพร้อมอุปกรณ์ประกอบมาตรฐาน
06 มี.ค 2561ซ.20/2561 รถยกไฟฟ้า
06 มี.ค 2561ซ.22/2561 ปรับปรุงระบบสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับงานวิจัย
06 มี.ค 2561ซ.23/2561 ระบบผลิตน้ำความบริสุทธิ์สูง
06 มี.ค 2561ซ.26/2561 เครื่องแยกสารด้วยความดันชนิดปานกลางความร้อยไม่น้อยกว่า 120 บาร์
06 มี.ค 2561ซ.27/2561 เครื่องทดสอบความแข็งอเนกประสงค์
06 มี.ค 2561ซ.28/2561 เครื่องสอบเทียบอุณหภูมิทงการแพทย์
06 มี.ค 2561ซ.29/2561 เครื่องปรับสภาวะห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพ
06 มี.ค 2561ซ.31/2561 ชุดกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนกึ่งกรวด
06 มี.ค 2561ซ.32/2561 เครื่องวัดความเหนี่ยวนำไฟฟ้า
06 มี.ค 2561ซ.33/2561 เครื่องทำปฏิกิริยาเพื่อวิเคระาห์สารเคมี
06 มี.ค 2561ซ.34/2561 ตู้ทำความเย็นอุณหภูมิ-30 องศาเซลเซียส
06 มี.ค 2561เครื่องวิเคราะห์ความบริสุทธิ์ของเบต้ากลูแคน
06 มี.ค 2561ซ.39/2561 ชุดตรวจวิเคราะห์อินทรีย์เคมีสถานะก๊าซพร้อมอุปกรณ์เสริมสมรรถนะและประมวลผลวิเคระาห์
06 มี.ค 2561ซ.40/2561 เครื่องจำลองสภาวะการเก็บรักษาและการขนส่ง
06 มี.ค 2561ซ.41/2561 เครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิเพื่อใช้ในการทดสอบ
06 มี.ค 2561ซ.42/2561 ตู้ควบคุมสภาวะแวดล้อมพืช
06 มี.ค 2561ซ.45/2561 เครื่องวิเคราะห์ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสารอินทรีย์
06 มี.ค 2561ซ.46/2561 เครื่องกลั่นน้ำอัตโนมัติ
06 มี.ค 2561ซ.48/2561 เครื่องทำแห้งตัวอย่างแบบเยือกแข็งสำหรับการทดสอบอาหารปลอมปน
06 มี.ค 2561ซ.49/2561 เครื่องทดสอบการต้านทานต่อโอโซน
06 มี.ค 2561ซ.50/2561 ชุดสอบเทียบเครื่องวิเคราะห์เครือ่งกระตุกหัวใจ
06 มี.ค 2561ซ.51/2561 เครื่องมือมาตรฐานสอบเทียบอุณหภูมิทางด้านอาหาร
06 มี.ค 2561ซ.52/2561 เครืองมือเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการ
06 มี.ค 2561ซ.53/2561 อุปกรณ์สอบเทียบเครื่องอัดแรง 3,000 KN
06 มี.ค 2561ซ.57/2561 เครื่องอัดรีดอาหารชนิดสกรูคู่
22 ก.พ. 2561ซ.67/2561 ซื้อตู้ทดสอบสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้ำจากก๊อกน้ำและท่อพอลิเอทิลีนพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
22 ก.พ. 2561ซ.67/2561 ตู้ทดสอบสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้ำจากก๊อกน้ำและท่อพอลิเอทิลีนพร้อมอุปกรณ์
22 ก.พ. 2561ซ.65/2561 ระบบแยกชีวมวลสาหร่ายในระดับห้องปฏิบัติการ
22 ก.พ. 2561ซ.60/2561 เครื่องมือวิเคราะห์ในงานแร่ธาตุและโลหะหนัก Inductively Coupled Plasma Spectrometer Mass Spectrometer (ICP-MS)
21 ก.พ. 2561 สัญญา จ.19/2561 จ้างค่าก่อสร้างโรงงานผลิตบล็อกประสานชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.พ. 2561ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสำหรับผู้บริหาร
13 ก.พ. 2561สัญญา 40/2561 ซื้อเครื่องจำลองสภาวะการเก็บรักษาและการขนส่งของผลิตภัณฑ์อาหารและบรรจุภัณฑ์