ข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด(เรียงตามวันที่ยื่นซอง)
 
วันที่ยื่นซองวันที่ขายซองรายละเอียด ขอบเขตงาน รายละเอียดคุณลักษณะ หมายเหตุ
 
13 ธ.ค. 256006 ธ.ค. 2560 (บ. 17/2560) เช่าตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน ๑ ตู้ Download Download ยื่นซองเอกสารเพื่อรับงาน 13/122560
14 ธ.ค. 256027 พ.ย. 2560 (บ. 24/2561) ชุดตรวจวิเคราะห์สารผสมสถานะของเหลวสมรรถนะสูงพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงเอนกประสงค์และประมวลผลวิเคราะห์ สถานีวิจัยลำตะคอง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด Download Download รับเอกสารทางระบบ e-GP ตั้งแต่วันที่ 27 พย.2560 ถึง วันที่ 13 ธค.2560 ยื่นเอกสารเสนอราคาทางระบบe-GP วันที่ 14 ธค.2560 (8.30-16.30 น.)
14 ธ.ค. 256027 พ.ย. 2560 (บ. 69/2561) เครื่องห่อหุ้มเซลล์โพรไบโอติกในสภาวะปลอดเชื้อ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด Download Download รับเอกสารทางระบบ e-GP วันที่ 27 พย.2560 ถึง วันที่ 13 ธค.2560 เสนอราคาทางระบบ e-GP วันที่ 14 ธค.2560 (8.30-16.30 น.)
14 ธ.ค. 256030 พ.ย. 2560 (บ. 80/2561) จ้างก่อสร้างค่าซ่อมแซมปรับปรุงระบบปรับอากาศและควบคุมสภาวะอากาศปลอดเชื้อภายในอาคาร จำนวน 1 ระบบ Download Download แจกจ่าย 30/11- 13/12/2560
15 ธ.ค. 256028 พ.ย. 2560 (บ. 22/2561) เครื่องมือวิเคราะห์ในงานแร่ธาตุและโลหะหนัก Inductively Coupled Plasma Spectrometer Mass Spectrometer (ICP-MS) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด Download Download รับเอกสารจากระบบ e-GP ตั้งแต่วันที่ 28 พย.2560 ถึง วันที่ 14 ธค.2560 เสนอราคาทางระบบ e-GP วันที่ 15 ธค.2560 (8.30-16.30 น.)
15 ธ.ค. 256004 ธ.ค. 2560 (บ. 26/2561(2)) เครื่องวิเคราะห์ปฎิกิริยาทางภูมิคุ้มกันที่ควบคุมสภาวะแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด Download Download รับแบบ วันที่ 4 - 14/12/2560
15 ธ.ค. 256008 ธ.ค. 2560 (บ. 18/2561) จ้างต่อสัญญาบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่าย ระบบ TFERP ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ MIS ระบบ HRIS และ ระบบ Internet Download Download ยื่นขอเสนอเพือรับงาน
18 ธ.ค. 256029 พ.ย. 2560 (บ. 68/2561) เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึกเคลือบแสงอัลตราไวโอเลต พร้อมโปรแกรมตกแต่งภาพและระบบประมวลผล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด Download Download รับเอกสารทางระบบe-GP วันที่ 29 พย.2560 ถึง วันที่ 15 ธค.2560 เสนอราคาทางระบบe-GP วันที่ 18 ธค.2560 (8.30-16.30 น.)
18 ธ.ค. 256029 พ.ย. 2560 (บ. 61/2561) เครื่องมือทดสอบความเป็นพิษต่อสาหร่าย ตามมาตรฐาน OECD 201 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 เครื่อง Download Download รับเอกสารทางระบบ e-GP วันที่ 29 พย.2560 ถึง วันที่ 15 ธค.2560 เสนอราคาทางระบบ e-GP วันที่ 18 ธค.2560 (8.30-16.30 น.)
18 ธ.ค. 256029 พ.ย. 2560 (บ. 77/2561) เครื่องวัดการยึดเกาะ ความแข็ง ความหนาของฟิล์มบาง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง Download Download รับเอกสารทางระบบ e-GP วันที่ 29พย.2560 ถึง วันที่ 15 ธค.2560 เสนอราคาทางระบบ e-GP วันที่ 18 ธค.2560 (8.30-16.30 น.)
18 ธ.ค. 256006 ธ.ค. 2560 (บ. 81/2561) ก่อสร้างปรับปรุงกันซึกดาดฟ้าอาคาร Download Download แจกจ่าย 06-15/12/2560
19 ธ.ค. 256028 พ.ย. 2560 (บ. 70/2561) เครื่่องวิเคราะห์สารปนเปื้อนและสารพิษตกค้าง(GC/MS/MS) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด Download Download รับเอกสารทางระบบ e-GP ตั้งแต่วันที่ 28 พย.2560 ถึง วันที่ 18 ธค.2560 ยื่นเอกสารเสนอราคาทางระบบ e-GP วันที่ 19 ธค.2560 (8.30-16.30 น)
19 ธ.ค. 256030 พ.ย. 2560 (บ. 71/2561) ระบบแยกชีวมวลสาหร่ายในระดับห้องปฏิบัติการ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ระบบ Download Download รับเอกสารทางระบบ e-GP ตั้งแต่วันที่ 30 พย.2560 ถึง วันที่ 18 ธค.2560 ยื่นเอกสารเสนอราคาทางระบบ e-GP วันที่ 19 ธค.2560 (8.30-16.30 น)
19 ธ.ค. 256007 ธ.ค. 2560 (บ. 66/2561(2)) ซื้อเครื่องบำบัดน้ำเสียพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด Download Download แจกจ่าย วันที่ 7-18/12/2561
19 ธ.ค. 256008 ธ.ค. 2560 (บ. 82/2561) จ้างซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบปรับอากาศ จำนวน 318 เครื่อง จำนวน 1 รายการ Download Download รับเอกสารทางระบบ e-GP วันที่ี 8 -18 ธค.2560 ยื่นเอกสารเสนอราคาทางระบบ e-GP วันที่ 19 ธค.2560 (8.30-16.30น.)
19 ธ.ค. 256008 ธ.ค. 2560 (บ. 84/2561) จ้างก่อสร้างโรงงานต้นแบบผลิตบล็อกประสานฯ Download Download
19 ธ.ค. 256012 ธ.ค. 2560 (บ. 2/2561) ซื้ออุปกรณ์ประกอบเครื่องสุ่มตัวอย่าง จำนวน ๑ โครงการ Download Download ยื่นขอเสนอเพื่อรับงานวันที่ 19 ธันวาคม 2560
20 ธ.ค. 256008 ธ.ค. 2560 (บ. 83/2561) จ้างก่อสร้างถนนรอบอาคารพิษวิทยา กว้าง ๖ เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.20 เมตร Download Download รับแบบ 08-19/12/2560
21 ธ.ค. 256012 ธ.ค. 2560 (บ. 86/2561) ชุดหลอมเม็ดพลาสติกรีไซเคิลแบบต่อเนือง ๒ ตอน Download Download รับเอกสาร 12-20/12/2561
21 ธ.ค. 256012 ธ.ค. 2560 (บ. 86/2561) ชุดหลอมเม็ดพลาสติกรีไซเคิลแบบต่อเนือง Download Download รับเอกสารวันที่ 12-20/122560

   ดูการประกาศจัดซื้จัดจ้างย้อนหลังทั้งหมด more >>