ข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด (เรียงตามวันที่ยื่นซอง)
ยื่นซองเมื่อ รายละเอียด หมายเหตุ
26 พ.ค 2560 : (พด. 96/2560) อุปกรณ์ควบคุมสำหรับเครื่องทดสอบ Servo-hydraulic จำนวน ๑ ชุด ราคากลาง 342,400 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่กองพัสดุและคลังพัสดุ อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น ๒ ห้อง ๕๒๑๓ ในราคาชุดละ ๑๐๗.-บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดบาทถ้วน) ระหว่าง วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๒๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๑๙-๒๐ ในวันและเวลาทำการ (ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.)
26 พ.ค 2560 : (พด. ๙๘/๒๕๖๐) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศสอบราคาซื้อ ๑.ตู้เก็บสารเคมีดักจับภายในเครื่อง จำนวน ๑ ชุด,๒.ตู้เก็บสารเคมีชนิดมีระบบดักจับไอสารเคมีภายในเครื่อง จำนวน ๑ ชุด ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่กองพัสดุและคลังพัสดุ อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น ๒ ห้อง ๕๒๑๓ ในราคาชุดละ ๑๐๗.-บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดบาทถ้วน)ระหว่างวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๑๙-๒๐ ในวันและเวลาทำการ (ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.)หรือตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ที่ www.tistr.or.th โดยตรงหรือผ่านทาง www.gprocurement.go.th
29 พ.ค 2560 : (พด. ๙๗/๒๕๖๐) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศสอบราคาจ้าง จัดนิทรรศการ งาน“From Local to Global”ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ กำหนดดูสถานที่ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น.ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่กองพัสดุและคลังพัสดุ อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น ๒ ห้อง ๕๒๑๓ ในราคาชุดละ ๑๐๗ บาท(หนึ่งร้อยเจ็ดบาทถ้วน)ระหว่างวันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๑๙-๒๐ ในวันและเวลาทำการ (ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น.– ๑๖.๐๐ น.)หรือตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ที่ www.tistr.or.th โดยตรงหรือผ่านทาง www.gprocurement.go.th
30 พ.ค 2560 : (พด. ๙๙/๒๕๖๐) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศสอบราคาซื้อ ชุดทดสอบความสามารถในการไหลของผง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่กองพัสดุและคลังพัสดุ อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น ๒ ห้อง ๕๒๑๓ ในราคาชุดละ ๑๐๗.-บาท(หนึ่งร้อยเจ็ดบาทถ้วน)ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงวั นที่ ๒๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๑๙-๒๐ ในวันและเวลาทำการ (ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น.– ๑๖.๐๐ น.)หรือตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ที่ www.tistr.or.th โดยตรงหรือผ่านทาง www.gprocurement.go.th
31 พ.ค 2560 : (พด. 100/2560) เชิญชวนจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักวิจัย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ หลัง ติดต่อขอซื้อเอกสาร 16 - 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น.
31 พ.ค 2560 : (พด. 92/2560) เชิญชวนจ้างควบคุมงานก่อสร้างค่าปรับปรุงบ่อน้ำดิบ พื้นที่ ๓๐ ไร่ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ราคากลาง105,800 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกาศเชิญชวนการจ้างควบคุมงาน ได้ที่ กองพัสดุและคลังพัสดุ อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น ๒ ห้อง ๕๒๑๓ ในราคาชุดละ ๑๐๗ บาท ( หนึ่งร้อยเจ็ดบาทถ้วน ) ระหว่างวันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๑๙-๒๐ ในวันและเวลาทำการ (ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.)
02 มิ.ย. 2560 : (พด. ๙๐/๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒)) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องเปรียบเทียบผลการวัดอุณหภูมิชนิด Digital Thermometer with Sensor จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่กองพัสดุและคลังพัสดุ อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น ๒ ห้อง ๕๒๑๓ ในราคาชุดละ ๑๐๗.-บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดบาทถ้วน)ระหว่างวันที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๑๙-๒๐ ในวันและเวลาทำการ (ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น.– ๑๖.๐๐ น.)หรือตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ที่ www.tistr.or.th โดยตรงหรือผ่านทาง www.gprocurement.go.th
02 มิ.ย. 2560 : (พด. ๙๐/๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒)) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องเปรียบเทียบผลการวัดอุณหภูมิชนิด Digital Thermometer with Sensor จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่กองพัสดุและคลังพัสดุ อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น ๒ ห้อง ๕๒๑๓ ในราคาชุดละ ๑๐๗.-บาท(หนึ่งร้อยเจ็ดบาทถ้วน)ระหว่างวันที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๑๙-๒๐ ในวันและเวลาทำการ (ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.)หรือตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ที่ www.tistr.or.th โดยตรงหรือผ่านทาง www.gprocurement.go.th
05 มิ.ย. 2560 : (พด. 101/2560) ชุดเครื่องมือในการทดสอบแรงตึงผิวของสารละลาย จำนวน ๑ ชุด ราคากลาง250,000 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่กองพัสดุและคลังพัสดุ อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น ๒ ห้อง ๕๒๑๓ ในราคาชุดละ ๑๐๗.-บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดบาทถ้วน) ระหว่าง วันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๑๙-๒๐ ในวันและเวลาทำการ (ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.)
06 มิ.ย. 2560 : (พด. 91/2560) เครื่องระเหยแห้งสุญญากาศ ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง ราคากลาง 950,000 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่กองพัสดุและคลังพัสดุ อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น ๒ ห้อง ๕๒๑๓ ในราคาชุดละ ๑๐๗.-บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดบาทถ้วน) ระหว่าง วันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๑๙-๒๐ ในวันและเวลาทำการ (ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.)

   ดูการประกาศจัดซื้จัดจ้างย้อนหลังทั้งหมด more >>