ข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง(เรียงตามวันที่ยื่นซอง)
 
วันที่ยื่นซองวันที่ขายซองรายละเอียด เกณฑ์คุณลักษณะ ราคากลาง หมายเหตุ
 
23 เม.ย 256123 เม.ย 2561 (- 00) ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด(เครื่องปรับอากาศ) กำหนดการ 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. รับฟังคำชี้แจ้งรายละเอียด 11.30 เริ่มประมูล Download Download ผู้สนใจที่จะเข้าร่วมประมูลในครั้งนี้ สอบถามข้อมูลได้ที่ น.ส.ชมพูนุท มีชำนาญ และ นายวฺุฒิชัย พิบูลย์ไพโรจน์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โทร 02-5779317,9321 ในวันและเวลาราชการ
25 เม.ย 256104 เม.ย 2561 (บ. ๙๘/๒๕๖๑) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศ ประกวดราคาจ้าง ค่าก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติระยะที่ ๒ ณ สถานีวิจัยลำตะคอง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download Download กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๕๗๗๙๓๑๙-๒๐ ในวันและเวลาราชการ
03 พ.ค 256105 เม.ย 2561 (บ. 97/2561) ซื้อชุดเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรงงานผลิตผลพลอยได้จากของเสียโรงงานเอทานอล จำนวน ๑ ชุด Download Download รับเอกสาร วันที่ 5/04-02/05/2561

   ดูการประกาศจัดซื้จัดจ้างย้อนหลังทั้งหมด more >>