ข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง(เรียงตามวันที่ยื่นซอง)
 
วันที่ยื่นซองวันที่ขายซองรายละเอียด เกณฑ์คุณลักษณะ ราคากลาง หมายเหตุ
 
23 ก.ค. 256118 ก.ค. 2561 (จ. 73/2561) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ จ้างค่าจ้างตรวจสอบระบบความปลอดภัยลิฟต์โคเน่ อาคารวิจัยและพัฒนา ๒ จำนวน ๒ เครื่องและอาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Download Download กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๕.๐๐ ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ๓๕ หมู่ ๓ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
24 ก.ค. 256116 ก.ค. 2561 (- ช.1/2561) จ้างออกแบบก่อสร้างอาคาร ศบท.จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 4,200,000 บาท Download Download ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้ที่ กองพัสดุและคลังพัสดุ อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น ๒ ห้อง ๕๒๑๓ ในราคาชุดละ ๑๐๗ บาท ( หนึ่งร้อยเจ็ดบาทถ้วน ) ระหว่างวันที่ ๑๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจะต้องนำเอกสารเพื่อประกอบการขอรับเอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป ดังนี้ ๑. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.๒๐) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ๒. สำเนาหนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคล อื่นรับเอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไปแทน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ และรับรองสำเนาถุกต้อง หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๑๙-๒๐ ในวันและเวลาทำการ (ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.)
25 ก.ค. 256117 ก.ค. 2561 (บ. 124/2561) จ้างจัดนิทรรศการโครงการ มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค ในงานศิลปชีพ ประทิปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี 2561 ระหว่างวันที่ 11-19 ส.ค.2561 จำนวน 1 งาน Download Download รับเอกสารวันที่ 17-24 สิงหาคม 2561
25 ก.ค. 256120 ก.ค. 2561 (บ. 14/2561) จ้างเหมาจัดนิทรรศการ "มหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 " ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมขยะ...เปลี่ยนโลก" จำนวน 1 งาน Download Download ยื่นเอกสารเสนอราคาและเสนอผลงาน ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 35หมู่3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี12120 ที่กองพัสดุและคลังพัสดุ อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น2 ห้อง5213 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 (8.30-11.30น.) และเสนอแผนงานเวลา 13.00 น.
26 ก.ค. 256109 ก.ค. 2561 (บ. 132/2561) จ้างเหมาจัดนิทรรศการระดับกลุ่มจังหวัด จำนวน ๘ ครั้ง และมหกรรมวิทย์แก้จน....ด้วย ๑๐๘ นวัตกรรมทางการเกษตร จำนวน ๑ ครั้ง จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Download Download รับแบบในระบบ e-gp ในระหว่างวันที่ 9-25 กรกฎาคม 2561
26 ก.ค. 256118 ก.ค. 2561 (บ. 123/2561) โครงการก่อสร้างทางลาดและปรับปรุงอาคารเก็บน้ำมันและถังก๊าซ จำนวน 1 งาน Download Download รับเอกสารทางระบบe-GP ตั้งแตวันที่ 18-25 กรกฎาคม 2561 (8.30-16.30น.) ยื่นเอกสารเสนอราคาทางระบบe-GP วันที่26 กรกฎาคม 2561 (8.30-16.30 น.)

   ดูการประกาศจัดซื้จัดจ้างย้อนหลังทั้งหมด more >>