ข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด (เรียงตามวันที่ยื่นซอง)
ยื่นซองเมื่อ รายละเอียด หมายเหตุ
24 มี.ค 2560 : (พด. 72/2560) เชิญชวนจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ทดสอบสลายตัวทางชีวภาพ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รับแบบวันที่ 8-16 /02/2560
27 มี.ค 2560 : (พด. 69/2560) กำจัดกากสารเคมี จำนวน ๑ งาน รากลาง 570,310.- บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ กองพัสดุและคลังพัสดุ อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น ๒ ห้อง ๕๒๑๓ ในราคาชุดละ ๑๐๗ บาท ( หนึ่งร้อยเจ็ดบาทถ้วน ) ระหว่างวันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๑๙-๒๐ ในวันและเวลาทำการ (ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.)
27 มี.ค 2560 : (พด. 70/2560) จัดงานแถลงข่าวผลการดำเนินงานคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ งาน ราคากลาง 360,269 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ กองพัสดุและคลังพัสดุ อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น ๒ ห้อง ๕๒๑๓ ในราคาชุดละ ๑๐๗ บาท ( หนึ่งร้อยเจ็ดบาทถ้วน ) ระหว่างวันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๑๙-๒๐ ในวันและเวลาทำการ (ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.)
27 มี.ค 2560 : (พด.ป. ๕๓/๒๕๖๐) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง จ้างทำเครื่องแยกผลปาล์มออกจากทะลาย ตำบลโมถ่าย อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ ชุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารการประกวดราคาได้ที่ กองพัสดุและคลังพัสดุ ชั้น ๒ ห้อง ๕๒๑๓ อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี ในราคาชุดละ ๑๐๗.-บาท ระหว่างวันที่ ๑๖ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น.ถึง ๑๖.๐๐ น.ในวันและเวลาทำการ หรือหรือตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ที่ www.tistr.or.th โดยตรงหรือผ่านทาง www.gprocurement.go.thเวลา ๑๑.๐๐. น.
28 มี.ค 2560 : (พด. ๗๔/๒๕๖๐) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศสอบราคาซื้อ วัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๔ รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่กองพัสดุและคลังพัสดุ อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น ๒ ห้อง ๕๒๑๓ ในราคาชุดละ ๑๐๗.-บาท(หนึ่งร้อยเจ็ดบาทถ้วน)ระหว่างวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๑๙-๒๐ ในวันและเวลาทำการ (ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น.– ๑๖.๐๐ น.)หรือหรือตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ที่ www.tistr.or.th โดยตรงหรือผ่านทาง www.gprocurement.go.th
03 เม.ย 2560 : (พด. ๗๘/๒๕๖๐) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศสอบราคาจ้างทำสื่อวิดีทัศน์ จำนวน ๖ ตอน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ กองพัสดุและคลังพัสดุ อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น ๒ ห้อง ๕๒๑๓ ในราคาชุดละ ๑๐๗ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดบาทถ้วน)ระหว่างวันที่ ๒๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๑๙-๒๐ ในวันและเวลาทำการ (ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น.- ๑๖.๐๐ น.)หรือตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ที่ www.tistr.or.th โดยตรงหรือผ่านทาง www.gprocurement.go.th
03 เม.ย 2560 : (พด.ป. 59/2560) ค่าปรับปรุงบ่อน้ำดิบ พื้นที่ ๓๐ ไร่ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ แห่ง ราคากลาง 9,170,000 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารการประกวดราคาในราคาชุดละ ๑,๐๗๐.- บาท ได้ที่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เลขที่ ๓๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร. ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๑๙-๒๐,๒๔ กองพัสดุและคลังพัสดุ ชั้น ๒ ห้อง ๕๒๑๓ อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ในวันและเวลาทำการ
03 เม.ย 2560 : (พด.ป. ๕๘/๒๕๖๐) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ก่อสร้างถนนลาดยางทางเข้าหลัก ๔ ช่องจราจร พร้อมเกาะกลางและวงเวียน สถานีวิจัยลำตะคอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ สาย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารการประกวดราคา ได้ที่ กองพัสดุและคลังพัสดุ ชั้น ๒ ห้อง ๕๒๑๓ อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี ในราคาชุดละ ๑,๐๗๐.-บาท ระหว่างวันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น.ถึง ๑๖.๐๐ น.หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๑๙-๒๐ ในวันและเวลาทำการ หรือหรือตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ที่ www.tistr.or.th โดยตรงหรือผ่านทาง www.gprocurement.or.th
03 เม.ย 2560 : (พด.ป. ๖๐/๒๕๖๐) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร สถานีวิจัยลำตะคอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ สาย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารการประกวดราคาได้ที่ กองพัสดุและคลังพัสดุ ชั้น ๒ ห้อง ๕๒๑๓ อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ในราคาชุดละ ๑,๐๗๐.- บาท ถึงวันที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น.ถึง ๑๖.๐๐ น.หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๑๙-๒๐ ในวันและเวลาทำการ (ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.)หรือหรือตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ที่ www.tistr.or.th โดยตรงหรือผ่านทาง www.gprocurement.or.th
04 เม.ย 2560 : (พด. ๗๙/๒๕๖๐) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศสอบราคาซื้อ น้ำดื่ม ขนาด ๑๘.๙ ลิตร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่กองพัสดุและคลังพัสดุ อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น ๒ ห้อง ๕๒๑๓ ในราคาชุดละ ๑๐๗.-บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดบาทถ้วน)ระหว่างวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๑๙-๒๐ ในวันและเวลาทำการ (ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.)หรือตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ที่ www.tistr.or.th โดยตรงหรือผ่านทาง www.gprocurement.go.th
05 เม.ย 2560 : (พด. 76/2560) ตู้บ่มเชื้อแบบควบคุมอุณหภูมิ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ เครื่อง ราคากลาง 100,000 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่กองพัสดุและคลังพัสดุ อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น ๒ ห้อง ๕๒๑๓ ในราคาชุดละ ๑๐๗.-บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดบาทถ้วน) ระหว่าง วันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๔ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๑๙-๒๐ ในวันและเวลาทำการ (ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.)
05 เม.ย 2560 : (พด. 77/2560) ตู้ดูดควันพร้อมชุดดักไอกรด จำนวน 1 เครื่อง ราคากลาง 330,000 บาท กองพัสดุและคลังพัสดุ อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น ๒ ห้อง ๕๒๑๓ ในราคาชุดละ ๑๐๗.-บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดบาทถ้วน) ระหว่าง วันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๔ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๑๙-๒๐ ในวันและเวลาทำการ (ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.)
05 เม.ย 2560 : (พด. 75/2560) เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบตั้งโต๊ะ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ เครื่อง ราคากลาง449,400 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่กองพัสดุและคลังพัสดุ อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น ๒ ห้อง ๕๒๑๓ ในราคาชุดละ ๑๐๗.-บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดบาทถ้วน) ระหว่าง วันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๔ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๑๙-๒๐ ในวันและเวลาทำการ (ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.)
07 เม.ย 2560 : (พด.ป. 61/2560) ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตและระบบระบายน้ำ จำนวน 1 สาย ขายแบบ วันที่ 24-31/03/2560
10 เม.ย 2560 : (พด.ป. 62/2560) ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักวิจัย จำนวน ๑ หลัง ขายแบบตั้งแต่วันที่ 24/03-3/04/2560

   ดูการประกาศจัดซื้จัดจ้างย้อนหลังทั้งหมด more >>