ข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด (เรียงตามวันที่ยื่นซอง)
ยื่นซองเมื่อ รายละเอียด หมายเหตุ
24 เม.ย 2560 : (พด. 46/2560(ครั้งที่่ ๒)) เช่าและติดตั้งเครื่องปฎิกรณ์ชีวภาพสำหรับหมักเอทานอลภายใต้สภาวะความเข้มข้นของสารตั้งต้นสูง ระหว่างวันที่ 7 -19 เมษายน 2560
03 พ.ค 2560 : (พด. 82/2560) เครื่องย่อยโปรตีน/ไนโตรเจน จำนวน ๑ ชุด ราคากลาง 250,000 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่กองพัสดุและคลังพัสดุ อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น ๒ ห้อง ๕๒๑๓ ในราคาชุดละ ๑๐๗.-บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดบาทถ้วน) ระหว่าง วันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๑๙-๒๐ ในวันและเวลาทำการ (ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.)
03 พ.ค 2560 : (พด. 83/2560) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อความดันสูง (Autoclave) จำนวน ๑ ชุด ราคากลาง 235,000.-บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่กองพัสดุและคลังพัสดุ อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น ๒ ห้อง ๕๒๑๓ ในราคาชุดละ ๑๐๗.-บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดบาทถ้วน) ระหว่าง วันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๑๙-๒๐ ในวันและเวลาทำการ (ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.)
03 พ.ค 2560 : (พด. 80/2560) เตาเผาสุญญากาศ จำนวน ๑ ชุด ราคากลาง 1,159,880 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่กองพัสดุและคลังพัสดุ อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น ๒ ห้อง ๕๒๑๓ ในราคาชุดละ ๑๐๗.-บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดบาทถ้วน) ระหว่าง วันที่ ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๑๙-๒๐ ในวันและเวลาทำการ (ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.)
03 พ.ค 2560 : (พด. ๘๔/๒๕๖๐) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศสอบราคาซื้อ ระบบฆ่าเชื้อแบบความร้อนแห้งและความร้อนชื้น ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่กองพัสดุและคลังพัสดุ อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น ๒ ห้อง ๕๒๑๓ ในราคาชุดละ ๑๐๗.-บาท(หนึ่งร้อยเจ็ดบาทถ้วน)ระหว่างวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๑๙-๒๐ ในวันและเวลาทำการ (ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐น.-๑๖.๐๐น.) หรือตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ที่ www.tistr.or.th โดยตรงหรือผ่านทาง www.gprocurement.go.th
03 พ.ค 2560 : (พด. ๘๕/๒๕๖๐) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไขมันในนมและผลิตภัณฑ์นม ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ ชุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่กองพัสดุและคลังพัสดุ อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น ๒ ห้อง ๕๒๑๓ ในราคาชุดละ ๑๐๗.-บาท(หนึ่งร้อยเจ็ดบาทถ้วน)ระหว่างวันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๑๙-๒๐ ในวันและเวลาทำการ (ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น.– ๑๖.๐๐ น.)หรือตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ที่ www.tistr.or.th โดยตรงหรือผ่านทาง www.gprocurement.go.th

   ดูการประกาศจัดซื้จัดจ้างย้อนหลังทั้งหมด more >>