ข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด (เรียงตามวันที่ยื่นซอง)
ยื่นซองเมื่อ รายละเอียด หมายเหตุ
28 มิ.ย. 2560 : (- -) ซื้ออะไหล่เครื่องทำน้ำเย็น Chillerจำนวน 1 ชุด โดยวิธีพิเศษ ยื่นซองวันที่ 28 มิถุนายน 2560
03 ก.ค. 2560 : (พด. ๑๐๖/๒๕๖๐) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศสอบราคาซื้อ รถจักรยานยนต์ จำนวน ๓ คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่กองพัสดุและคลังพัสดุ อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น ๒ ห้อง ๕๒๑๓ ในราคาชุดละ ๑๐๗.-บาท(หนึ่งร้อยเจ็ดบาทถ้วน)ระหว่างวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๑๙-๒๐ ในวันและเวลาทำการ (ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น.– ๑๖.๐๐ น.)หรือตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ที่ www.tistr.or.th โดยตรงหรือผ่านทาง www.gprocurement.go.th
04 ก.ค. 2560 : (พด. 109/2560) จ้างเหมาจัดนิทรรศการ Start Up Thailand 2017 (Scale Up Asia) ระหว่างวันที่ 6-9 ก.ค.2560 ขายแบบ 22 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2560
04 ก.ค. 2560 : (พด. 110/2560) อุปกรณ์ควบคุมอัตราการไหลของแก๊ส จำนวน ๕ ชุด ขายแบบ ๒๓ มิถุนายน - ๓ กรกฎาคม 2560
05 ก.ค. 2560 : (พด. ๑๐๘/๒๕๖๐) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศสอบราคาจ้าง ติดตั้งระบบไฟฟ้า ๓ เฟส อาคารปฏิบัติการทดสอบด้านนิเวศพิษวิทยา ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ กองพัสดุและคลังพัสดุ อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น ๒ ห้อง ๕๒๑๓ ในราคาชุดละ ๑๐๗ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดบาทถ้วน)ระหว่างวันที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๑๙-๒๐ ในวันและเวลาทำการ (ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น.- ๑๖.๐๐ น.)หรือตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ที่ www.tistr.or.th โดยตรงหรือผ่านทาง www.gprocurement.go.th

   ดูการประกาศจัดซื้จัดจ้างย้อนหลังทั้งหมด more >>