ข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด (เรียงตามวันที่ยื่นซอง)
ยื่นซองเมื่อ รายละเอียด หมายเหตุ
22 ส.ค. 2560 : (พด. ๑๒๓/๒๕๖๐) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศสอบราคาจ้าง จัดทำสื่อวิดีทัศน์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ กองพัสดุและคลังพัสดุ อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น ๒ ห้อง ๕๒๑๓ ในราคาชุดละ ๑๐๗ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคมพ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๑๙-๒๐ ในวันและเวลาทำการ (ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น.- ๑๖.๐๐ น.)หรือตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ที่ www.tistr.or.th โดยตรงหรือผ่านทาง www.gprocurement.go.th
23 ส.ค. 2560 : (- -) ซื้ออะไหล่เครื่อง Fiekd Emission Scznning Electron microscope โดยวิธีพิเศษ ยื่นซอง 23 สิงหาคม 2560
28 ส.ค. 2560 : (พด. 126/2560) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมระบบปฎิบัติการ จำนวน ๑ ชุด ราคากลาง 299,600 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่กองพัสดุและคลังพัสดุ อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น ๒ ห้อง ๕๒๑๓ ในราคาชุดละ ๑๐๗.-บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดบาทถ้วน) ระหว่าง วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๒๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๑๙-๒๐ ในวันและเวลาทำการ (ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.)
31 ส.ค. 2560 : (พด. 125/2560) สอบราคาจ้างจัดนิทรรศการ STI for OTOP Upgrade ในงาน THai Tech Expo 2017 ระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน 2560 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพ ขายแบบระหว่างวันที่ 15-25 สิงหาคม 2560

   ดูการประกาศจัดซื้จัดจ้างย้อนหลังทั้งหมด more >>