การถ่ายทอดเทคโนโลยีของ วว. สู่ชนบท

วว. มีความเชี่ยวชาญและสามารถนำเทคโนโลยีไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรในปีงบประมาณ 2547 ดังนี้

 

การพัฒนากระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพ/ปุ๋ยอินทรีย์ โดยทำการพัฒนาและฝึกอบรมการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพชนิดเม็ดและชนิดน้ำให้แก่เกษตรกร รวมทั้งสิ้น 231 คน  ในพื้นที่ จังหวัดราชบุรี 71 คน จังหวัดสิงห์บุรี  60 คน และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 100 คน ให้เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยใช้ได้ด้วยตนเอง

 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์สกัดและวัสดุปรับปรุงดินจากวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเกษตรและขยะ ชุมชน ให้เกษตรกรรวมทั้งสิ้น 477 คน ในพื้นที่จังหวัดนครพนม 104 คน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 165 คน และจังหวัดชุมพร 208 คน เพื่อให้สามารถนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์ในไร่นาของ ตนเองได้

           

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในการผลิตพืชผักและผลไม้ โดยส่งเสริมรณรงค์ สร้างความเข้าใจในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพชนิดน้ำและวัสดุปรับปรุงดิน  พร้อมทั้งอบรมให้เกษตรกรรวมทั้งสิ้น 343 คน ในพื้นที่จังหวัดเลย 59 คน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  49  คน จังหวัดระยอง  56  คน  จังหวัดจันทบุรี  51  คน และจังหวัดกระบี่ 128 คน

 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 โดยใช้ปุ๋ยแบบผสมผสาน และการขยายผลการใช้สู่พืชชนิดอื่น ๆ ให้แก่เกษตรกรรวมทั้งสิ้น 344 คน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 124 คน จังหวัดอุดรธานี 89 คน จังหวัดนครพนม 111 คน จังหวัดนครนายก 20 คน เพื่อลดอัตราการใช้ปุ๋ยเคมีกับนาข้าว พืชไร่ พืชสวน และเพื่อ ปรับสภาพทางเคมีและทางกายภาพของดิน

 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตการแปรรูปผลไม้  ได้จัดฝึกอบรมการแปรรูปผลไม้ให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร รวมทั้งสิ้น 513 คน ประกอบด้วยการฝึกอบรมการผลิตและใช้ประโยชน์ทุเรียนดิบบดแห้งและการผลิตมะละกอแช่อิ่มอบแห้งให้ กับกลุ่มแม่บ้านในจังหวัดชุมพร จำนวน 46 คน การผลิตฝรั่งแช่อิ่มอบแห้งให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา และกรุงเทพมหานคร จำนวน 467 คน

 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเก็บรักษาและผลิตเมล็ดพันธุ์พืช ทำการฝึกอบรมการเก็บรักษาและใช้ประโยชน์เมล็ดพันธุ์พืชภายใน ชุมชนให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นแก่เกษตรกรใน 3 พื้นที่ รวมทั้งสิ้น 243 คน ได้แก่ อำเภอโกสัมพี จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน    70 คน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จำนวน 93 คน และอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 80 คน

 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มจากสมุนไพรและผลไม้ ทำการอบรมเทคโนโลยีการผลิตเมรัยจากผลไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น ได้แก่ ไวน์สับปะรด ไวน์เงาะ ไวน์สละ ไวน์มังคุด ไวน์ระกำ ให้แก่กลุ่มเกษตร  รวมทั้งสิ้น 150 คน ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 75 คน และจังหวัดจันทบุรี จำนวน 75 คน

 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสาหร่ายเกลียวหยก (Spirulina, sp.) เพื่อเป็นอาหารเสริมสุขภาพต้นทุนต่ำ ทำการอบรม เกี่ยวกับประโยชน์ทางโภชนาการของสาหร่ายเกลียวและเทคโนโลยีการผลิตให้แก่กลุ่มเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ รวมทั้งสิ้น 210 คน  ในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดและอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 140 คน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จำนวน 70 คน

 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงสาธิต และปฏิบัติการผลิตและก่อสร้างด้วยบล็อกประสาน วว. ทำการอบรมการผลิตและ ก่อสร้างด้วยบล็อกประสาน วว. ให้สามารถพึ่งตนเองได้ด้านที่อยู่อาศัยและสร้างถังเก็บน้ำ เพื่อเก็บน้ำไว้บริโภคและยังเป็นการ สร้างอาชีพเสริมแก่ชุมชน โดยมีเกษตรกรและประชาชนที่สนใจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 43 คน  จัดอบรมที่ สถานีวิจัยลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา

 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงงานต้นแบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี และปุ๋ยชีวภาพ เพื่อกระตุ้น เศรษฐกิจระดับรากหญ้า วว. ได้จัดทำโรงงานผลิตปุ๋ยต้นแบบขนาดกำลังการผลิต 3,000 ตันต่อปี โดยใช้วัสดุเหลือใช้/เหลือทิ้งทางการเกษตรเป็นวัตถุดิบ เช่น มูลสัตว์ แกลบ กากมันสำปะหลังฯ  จำนวน 18 โรง และทำการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี และปุ๋ยชีวภาพให้กับกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งสิ้น 988 คน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 137 คน จังหวัด อุบลราชธานี จำนวน 21 คน จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 18 คน จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 80 คน จังหวัดเลย จำนวน 59 คน จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 150 คน จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 72 คน จังหวัดขอนแก่น จำนวน 49 คน จังหวัดนครพนม จำนวน 80 คน จังหวัดอุดรธานี จำนวน 89 คน จังหวัด ระยอง จำนวน 56 คน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 49 คน และจังหวัดกระบี่ จำนวน 128 คน เพื่อให้เกิดการ ผลิตในเชิงพาณิชย์ในลักษณะของวิสาหกิจชุมชน

 

การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยปลาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  วว. ได้ทำการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยปลาในปีที่ 1 และปีที่ 2 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดตรัง สงขลา และสตูลเรียบร้อยแล้ว สำหรับในปีงบประมาณ 2547  วว. ได้มีการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยปลาเพิ่มเติมให้แก่กลุ่มเกษตรกร อำเภอห้วยกระเจา และอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งสิ้น 154 คน เพื่อให้สามารถผลิตปุ๋ยปลาใช้เองได้

 

จัดทำสวนนิทรรศการ (Demonstration Park) เทคโนโลยีดินซีเมนต์/บล็อกประสาน วท. และการผลิตทดลองตลาด (Pilot Plant) ของโรงงานผลิตบล็อกประสาน วท. สำหรับธุรกิจชุมชนขนาดเล็ก  วว. ทำการถ่ายทอดเทคโนโลยี อบรม และสาธิตการใช้บล็อกประสานในหลายรูปแบบ เช่น การใช้เป็นผนัง เสา คาน พื้นบันได เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการให้กับผู้ผลิตสามารถเป็นธุรกิจในระดับชุมชนหรือขนาดเล็ก จำนวน 423 คน