ประกาศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เรื่อง ซื้อเครื่องแก๊สแมสสเปคโตรเมทรี่(Gas Mass Spectrometry)จำนวน 1 เครื่อง และ เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟีแบบออนไลน์ (On Line Gas Chromatography) จำนวน 1 เครื่อง               
ตามที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้ประกาศประมูลซื้อ ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ซื้อ เครื่องแก๊สแมสสเปคโตรเมทรี่ (Gas Mass Spectrometry) จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟีแบบออนไลน์ (On Line Gas Chromatography) จำนวน 1 เครื่อง ตามประกาศ เลขที่ พด.ป.20/2552 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 นั้น

               
บัดนี้ทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้ผู้ที่ประมูลราคาต่ำสุด คือ บริษัท ไทยยูนีค จำกัด ในจำนวนเงิน 7,800,000.- บาท และคณะกรรมการฯ ขอยืนยันว่า บริษัท ไทยยูนีค จำกัด เป็นผู้ประกวดราคาได้

               
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วไป


ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

( นางวีระวรรณ โรจนสโรช )

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองพัสดุและคลังพัสดุ

 

 

สำเนาถูกต้อง

 

( นางสาวสุกัญญา มิตรภานนท์ )

ตำแหน่ง

พนักงานปฎิบัติการ 7ถูกสร้างเมื่อ 2009-07-13 โดยบัญชีของ นางวีระวรรณ โรจนสโรช (หัวหน้างานพัสดุ 9