ร่างประกาศ(พด.วจ พด.ป.๗๑/๒๕๖๐) จ้างเหมาให้บริการดูแลรักษาภูมิทัศน์ วว.เทคโนธานี,บางเขน,บางปู จำนวน ๒๕ คน เริ่ม ๑ ต.ค.๒๕๖๐ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๑ ระยะเวลา ๑๒ เดือน

   - ร่างเอกสารประกวดราคา
   - ร่าง ราคากลาง
---------

  ร่างประกาศ(พด.วจ พด.ป70/2560) จ้างเหมาให้บริการทำความสะอาด อาคารที่ทำการสำนักงาน เทคโนธานี คลองห้า,บางเขน,บางปู จำนวน ๖๒ คน เริ่ม ๑ ต.ค.๒๕๖๐– ๓๐ ก.ย.๒๕๖๑ ระยะเวลา ๑๒ เดือน

   - ร่างเอกสารประกวดราคา
   - ร่าง ราคากลาง
---------