ร่างประกาศ( )

   - ร่างเอกสารประกวดราคา
   - ร่าง ราคากลาง
---------

  ร่างประกาศ( )

   - ร่างเอกสารประกวดราคา
   - ร่าง ราคากลาง
---------

  ร่างประกาศ(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความสามารในการแยกชนิดสารหอมจากการดมกลิ่นและวิเคราะห์ปริมาณและพิสุจน์โครงสร้างของโมเลกุล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   - ร่างเอกสารประกวดราคา
   - ร่าง ราคากลาง
---------