(พด. 46/2560(ครั้งที่่ ๒)) เช่าและติดตั้งเครื่องปฎิกรณ์ชีวภาพสำหรับหมักเอทานอลภายใต้สภาวะความเข้มข้นของสารตั้งต้นสูง

  (พด. 82/2560) เครื่องย่อยโปรตีน/ไนโตรเจน จำนวน ๑ ชุด ราคากลาง 250,000 บาท

  (พด. 83/2560) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อความดันสูง (Autoclave) จำนวน ๑ ชุด ราคากลาง 235,000.-บาท