(บ. 92/2561) จ้างที่ปรึกษาโครงการการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม จากผลการดำเนินการของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

  (บ. 93/2561) จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการ และความภักดีของลูกค้าที่มีผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยและให้บริการของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแห่งประเทศไทย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

  (บ. 30/2561) Shim pack ISC 07/S 1504 column จำนวน 1 อัน