(พด. ๑๒๓/๒๕๖๐) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศสอบราคาจ้าง จัดทำสื่อวิดีทัศน์

  (- -) ซื้ออะไหล่เครื่อง Fiekd Emission Scznning Electron microscope โดยวิธีพิเศษ

  (พด. 126/2560) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมระบบปฎิบัติการ จำนวน ๑ ชุด ราคากลาง 299,600 บาท