(พด. 96/2560) อุปกรณ์ควบคุมสำหรับเครื่องทดสอบ Servo-hydraulic จำนวน ๑ ชุด ราคากลาง 342,400 บาท

  (พด. ๙๘/๒๕๖๐) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศสอบราคาซื้อ ๑.ตู้เก็บสารเคมีดักจับภายในเครื่อง จำนวน ๑ ชุด,๒.ตู้เก็บสารเคมีชนิดมีระบบดักจับไอสารเคมีภายในเครื่อง จำนวน ๑ ชุด ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

  (พด. ๙๗/๒๕๖๐) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศสอบราคาจ้าง จัดนิทรรศการ งาน“From Local to Global”ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐