(- 00) ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด(เครื่องปรับอากาศ) กำหนดการ 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. รับฟังคำชี้แจ้งรายละเอียด 11.30 เริ่มประมูล

  (บ. ๙๘/๒๕๖๑) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศ ประกวดราคาจ้าง ค่าก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติระยะที่ ๒ ณ สถานีวิจัยลำตะคอง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  (บ. 97/2561) ซื้อชุดเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรงงานผลิตผลพลอยได้จากของเสียโรงงานเอทานอล จำนวน ๑ ชุด