(พด. 72/2560) เชิญชวนจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ทดสอบสลายตัวทางชีวภาพ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

  (พด. 69/2560) กำจัดกากสารเคมี จำนวน ๑ งาน รากลาง 570,310.- บาท

  (พด. 70/2560) จัดงานแถลงข่าวผลการดำเนินงานคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ งาน ราคากลาง 360,269 บาท