ขยะชุมชน
อรุณี ชัยสวัสดิ์

ขยะชุมชนเป็นสิ่งของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตและบริโภคของมนุษย์ ปริมาณขยะที่มากมายขาดการจัดการอย่างมีระบบก่อให้เกิดปัญหาอย่างมากต่อการกำจัด ปัญหาจากขยะชุมชนนับวันทวีความรุนแรงมากขึ้น พร้อมๆ กับการขยายตัวของเมืองและประชากร
อัตราการผลิตขยะของประชากรไทยโดยเฉลี่ย 0.9 กิโลกรัม/คน/วัน ในอดีตขยะมีปริมาณไม่มากและโดยส่วนใหญ่เป็นวัสดุธรรมชาติ สามารถกำจัดได้ง่ายโดยวิธีกองทิ้ง (open dump) แต่สังคมปัจจุบันได้อาศัยความสะดวกสบายในการบริโภค ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม ทำให้ของเสีย ที่ผลิตออกมาไม่ง่ายต่อการย่อยสลายโดยธรรมชาติ เป็นเหตุให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและพาหะนำโรคต่างๆ เช่น แมลงวัน หนู และยังส่ง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในหลายๆ ด้าน เช่น กลิ่นเหม็น การปนเปื้อนสู่ น้ำใต้ดิน ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพอนามัย รวมไปถึงการทำลายความสวยงามของทัศนียภาพ
สำหรับการกำจัดขยะชุมชนโดยทั่วไปมีหลายวิธี ที่ยอมรับกัน แพร่หลายคือ การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (sanitary landfill) การผลิตปุ๋ยหมัก (composting) และการเผาในเตา (incineration) ซึ่ง แต่ละวิธีต่างก็มีข้อกำจัด เช่น ต้องใช้พื้นที่มากในการฝังกลบ และอาจส่งผลกระทบต่อน้ำ ใต้ดิน ก่อให้เกิดปัญหาใน ระยะยาว การผลิตปุ๋ยหมักสามารถลดปริมาณขยะได้เพียงร้อยละ 3050 และต้องใช้เวลานาน 23 เดือน ส่วนการเผาทำลายส่วนใหญ่ต้องนำเทคโน โลยีเตาเผาขยะจากต่างประเทศและใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-2577-9000
โทรสาร 0-2577-9009

196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0-2579-1121..30,0-2579-5515,0-2579-0160,0-2579-8533
โทรสาร. 0-2561-4771,0-2579-8533 เทเลกซ์. 21392 TISTR TH
เว็บไซด์ : http://www.tistr.or.th
E-mail: hotline@tistr.or.th

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2246-0064 , 0-2640-9600
โทรสาร: 0-2246-8106
เว็บไซด์ : http://www.most.go.th
อีเมล์ : helpdesk@most.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537