บล็อกดินซีเมนต์


น้อย พลายภู่

          การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อการก่อสร้างที่อยู่อาศัยในประเทศกำลังพัฒนาเป็นกิจกรรมที่ ทำกันอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการที่อาศัยราคาถูก แข็งแรง ทนทาน ง่ายต่อการผลิตและการใช้ประโยชน์

           สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.) ประสบความสำเร็จในการวิจัยและพัฒนาบล็อกดินซีเมนต์ หรือที่เรียกว่า “บล็อกประสาน วท.” ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า อาทิ ก่อสร้างที่พักอาศัย ถังเก็บน้ำนับเป็นก้าวใหม่ของ วงการก่อสร้างไทย ที่ได้เริ่มนำระบบการก่อสร้างที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ทั่วไปมาใช้

          “บล็อกประสาน วท.” สามารถใช้ดินที่มีอยู่ในประเทศมาเป็นวัตถุหลักในการผลิต ได้แก่ ดินลูกรัง ดินทราย หินฝุ่น หินชนวนผุ เศษศิลาแลง เป็นต้น นำมาร่อนหรือบดผสมกับปูนซีเมนต์และน้ำคลุกเคล้าให้ทั่ว นำไปอัดด้วยเครื่องอัดบล็อกที่ วท. พัฒนาขึ้นทั้งแบบใช้แรงคนและเครื่องเชื้อเพลิง จะได้บล็อก ดินซีเมนต์ที่สามารถนำไปก่อเป็นบ้านเรือนและอาคารต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว มีความแข็งแรง ทนทาน สวยงามและประหยัด เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร ป่าไม้ที่มีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่ง

          ลักษณะของบล็อกประสาน วท. ได้รับการออกแบบให้มีขนาดก้อนพอเหมาะกับการทำงาน กว้าง 12.5 เซนติเมตร ยาว 25.0 เซนติเมตร หนา 10.0 เซนติเมตร มีน้ำหนักพอประมาณคือ 4.8–5 กิโลกรัม มีรูตรงกลางและหัวท้ายสำหรับหยอดน้ำปูนเชื่อม ติดกัน สำหรับเสริมยึดโครงหลังคาเพื่อความแข็งแรง มีร่องด้านข้าง สำหรับยึดผนังกั้นห้องให้ติดแนบเข้าด้วยกัน ทั้งขณะก่อสร้าง และการต่อเติมภายหลัง มีเดือยสำหรับยึดเกาะระหว่างบล็อกแถวบนและแถวล่าง เพื่อให้แข็งแรงและสะดวกรวดเร็วในการ ก่อสร้าง

          การก่อสร้างด้วยบล็อกประสาน วท. ถ้าเป็นอาคารชั้นเดียวจะใช้บล็อกประมาณ 2,500 ก้อน สำหรับอาคาร 2 ชั้น จะใช้บล็อกประมาณ 4,000–5,000 ก้อน โดยใช้แรงงานท้องถิ่น

          บล็อกประสาน วท. นอกจากจะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด แล้วยังช่วย ประหยัดค่าก่อสร้างได้ถึง 30% สามารถก่อสร้างอาคารได้เองโดยใช้แรงงานท้องถิ่น สิ่งก่อสร้างมีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวทน ความร้อนได้ดี เนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อน จัดเป็นกิจกรรมประเภทพึ่งตนเองหรือสร้างอาชีพ และธุรกิจชุมชนได้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-2577-9000
โทรสาร 0-2577-9009

196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0-2579-1121..30,0-2579-5515,0-2579-0160,0-2579-8533
โทรสาร. 0-2561-4771,0-2579-8533 เทเลกซ์. 21392 TISTR TH
เว็บไซด์ : http://www.tistr.or.th
E-mail: hotline@tistr.or.th

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2246-0064 , 0-2640-9600
โทรสาร: 0-2246-8106
เว็บไซด์ : http://www.most.go.th
อีเมล์ : helpdesk@most.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537