เครื่องดักจับแมลงวัน

แมลงวันเป็นสัตว์ที่ก่อให้เกิดความรำคาญและเป็นพาหะนำเชื้อ- โรคมาสู่มนุษย์ แมลงวันจะขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วในช่วงฤดูร้อน เนื่องจากอุณหภูมิ อากาศ อาหารเหมาะสมกับการขยายพันธุ์ แมลงวันจะใช้ เวลาในการฟักตัวประมาณ 10 วัน จึงจะสามารถบินออกมาหาอาหารได้ ดังนั้นจึงมีการคิดค้นหาวิธีกำจัดแมลงวันมากมายโดยการกำจัดแมลงวันมี อยู่ 2 วิธีคือ การใช้สารเคมีและไม่ใช้สารเคมี การใช้สารเคมีเป็นอันตราย อย่างยิ่งต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อม และที่สำคัญยังสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย เพราะต้องนำเข้าสารเคมีจากต่างประเทศ

รศ.ดร.ชิตาภา เกตวัลห์ หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แนะนำวิธีการกำจัดแมลงวัน โดยไม่ใช้สารเคมีดังต่อไปนี้

1. กำจัดแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของแมลงวัน
ทำได้โดยการทำความสะอาดบ้าน ร้านอาหารทั้งภายใน และภายนอก ไม่ทิ้งเศษอาหาร เศษผ้า และเศษผลไม้เรี่ยราด ควรเก็บกวาด ลงถังขยะและปิดฝาให้มิดชิด และหมั่นดูบริเวณรอบ ๆ บ้าน ร้านอาหาร หาก พบว่ามีหญ้ารก ก็ควรจะถางออก ซึ่งจะเป็นการกำจัดแหล่งอาหารและที่อยู่ อาศัยของแมลงวันได้ ทำให้แมลงวันไม่สามารถเพาะพันธุ์ได้

2. การใช้กับดัก
กับดักแมลงวันมีวิธีการทำที่ง่ายและประหยัด ดังต่อไปนี้

วัสดุและอุปกรณ์

1. ขวดน้ำดื่มพลาสติกแบบใส
2. กรรไกร
3. คัตเตอร์
4. เทปกาวสีดำที่ใช้พันสายไฟ

วิธีทำ
1. ใช้คัตเตอร์ตัดขวดน้ำพลาสติกออกเป็น 2 ส่วน ตัดให้ ส่วนบนวัดตั้งแต่ปากขวดลงมา สูงประมาณ 14 ซม. (ดังรูปที่ 1) 2. นำส่วนบนด้านคอขวดคว่ำสวมเข้าไปในขวดน้ำส่วนล่าง นำเทปกาวสีดำปิดให้ขวด
2 ส่วนติดสนิท และติดเทปกาวให้ได้ขอบสูงประ- มาณ 2-3 นิ้ว (ดังรูปที่ 2)
3. ตัดช่องเจาะรูบริเวณที่ติดเทปกาวสีดำ จะเจาะเป็นรู กลม รูสี่เหลี่ยมก็ได้ โดยเจาะให้กว้างพอที่แมลงวันบินเข้าไปได้สะดวก (ดัง รูปที่ 2)

4. หาภาชนะใส่เหยื่อเพื่อล่อแมลงวัน ซึ่งอาจใช้ถ้วยเล็ก ๆ แล้วนำเปลือกกุ้ง เศษเนื้อปลาที่มีกลิ่นเหม็นใส่ลงไป เพราะกลิ่นของ เศษอาหารจะเป็นตัวล่อแมลงวันให้บินเข้าไปในกับดัก เครื่องดักจับแมลงวัน นี้ติดเทปกาวสีดำบังแสง เมื่อแมลงวันบินเข้าไปกินเศษอาหาร โดยตาม ธรรมชาติของแมลงวันจะบินขึ้นสู่ที่สูงในแนวตั้งเหมือนเฮลิคอปเตอร์ ขวด พลาสติกสีใส เมื่อแมลงวันแหงนมองดูก็คิดว่าเป็นท้องฟ้า จึงบินขึ้นไปติดกับ ดักและขังตัวอยู่ข้างบน ซึ่งแมลงวันไม่สามารถบินหลุดผ่านช่องคอขวดลงมา ได้ เพราะมันจะบินขึ้นข้างบนอย่างเดียว กับดักแมลงวันนี้ เมื่อมีแมลงวัน บินเข้าไปจนเต็ม จึงนำไปกำจัดโดยการนำไปผึ่งแดดสักพักแมลงวันก็จะตาย ไปในที่สุด การทำกับดักแมลงวันสามารถทำได้อย่างง่าย ๆ โดยใช้วัสดุที่หา ได้ง่ายและประหยัด อีกทั้งได้ผลในการกำจัดแมลงวัน

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียด โปรดติดต่อ รศ.ดร.ชิตาภา เกตวัลห์ หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนน พหลโยธิน จตุจักร กทม. 10900


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-2577-9000
โทรสาร 0-2577-9009

196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0-2579-1121..30,0-2579-5515,0-2579-0160,0-2579-8533
โทรสาร. 0-2561-4771,0-2579-8533 เทเลกซ์. 21392 TISTR TH
เว็บไซด์ : http://www.tistr.or.th
E-mail: hotline@tistr.or.th

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2246-0064 , 0-2640-9600
โทรสาร: 0-2246-8106
เว็บไซด์ : http://www.most.go.th
อีเมล์ : helpdesk@most.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537