ดอกไม้จันทน์จากเปลือกข้าวโพด


เปลือกข้าวโพดเป็นเศษวัสดุที่เหลือใช้ที่มีอยู่ทุกภาคในประเทศไทย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มากมาย อีกทั้งเป็นการอนุ-รักษ์สิ่งแวดล้อมคือ การลดปัญหาขยะในพื้นที่ และเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ ครอบครัวอีกวิธีหนึ่ง
ด้วยเหตุนี้ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน จังหวัดสระแก้ว เล็งเห็นประโยชน์ของเปลือกข้าวโพด จึงสาธิต ทดลอง และส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว มีอาชีพเสริมจาก การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากเปลือกข้าวโพด ซึ่งเป็นแนวทางในการจัดการ ศึกษานอกโรงเรียนในการพัฒนา และฟื้นฟูศักยภาพของแรงงานคืนถิ่นโดย การพึ่งพาตนเอง
ก่อนที่จะมาเป็นผลิตภัณฑ์ดอกไม้จันทน์จากเปลือกข้าวโพดนั้น ดังที่ทราบกันแล้วว่า เปลือกข้าวโพดที่มีอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยมีอยู่ หลากหลายชนิด แต่ข้าวโพดพันธุ์ซุปเปอร์สวีท เป็นชนิดที่ดีที่สุดที่ใช้สำหรับ งานที่ประดิษฐ์จากเปลือกข้าวโพด และมีการปลูกในจังหวัดสระแก้วเป็นส่วน ใหญ่ แต่อย่างไรก็ตาม ก็มิได้จำกัดเฉพาะพันธุ์ดังกล่าว เราสามารถนำมาใช้ ให้เกิดประโยชน์ได้ทุกสายพันธุ์

การเตรียมเปลือกข้าวโพด

การเตรียมเปลือกข้าวโพดสามารถเตรียมได้ 2 วิธีคือ
1. จากเปลือกสด นำเปลือกข้าวโพดสดชนิดที่มีสีเขียว โดยใช้ เปลือกข้าวโพดชั้นที่ 2-4 มาผึ่งแดดให้แห้ง ประมาณสองถึงสามแดด
2. จากเปลือกข้าวโพดที่แห้งแล้วจะต้องคัดเลือกใบส่วนที่มีสีขาว สะอาดปราศจากเชื้อรา จะใช้ได้ในใบที่อยู่ด้านในประมาณ 2-3 ใบ

การฟอกเปลือกข้าวโพดที่แห้งแล้ว

อุปกรณ์ที่จะต้องใช้
- กะละมังเคลือบ
- ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
- เตาถ่าน
- น้ำสะอาด
การฟอกเปลือกข้าวโพดเป็นกรรมวิธีที่ทำให้เปลือกข้าวโพดขาว สะอาด และเก็บได้นานนับ 10 ปีโดยปราศจากเชื้อรา ซึ่งเป็นปัญหาหลักของ เปลือกข้าวโพด การฟอกเปลือกข้าวโพดทำได้โดยนำไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 50% 1 ส่วน : น้ำ 30 ส่วน ต้มเปลือกข้าวโพดในกะละมังเคลือบ ทิ้งให้เดือด ใช้ระยะเวลา 30 นาที แล้วนำมาล้างน้ำสะอาด 3-4 ครั้ง ตาก ให้แห้งในแดดจัด 2-3 แดด และเก็บไว้ในถุงพลาสติกที่แห้งสนิท การฟอก เปลือกข้าวโพดในแต่ละครั้งควรทำครั้งละมาก ๆ จะได้ประหยัดค่าน้ำยา ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เพราะสามารถเก็บไว้ได้ระยะเวลานาน

การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากเปลือกข้าวโพด

สามารถประดิษฐ์ได้หลายชนิดคือ
1. ชนิดโบว์
2. ชนิดดอกผักบุ้ง
3. ชนิดดอกกุหลาบ
ซึ่งแต่ละชนิดก็มีช่อเชิญพร้อมอุปกรณ์ที่ต้องใช้คือ
- กรรไกรตัดกระดาษ
- ด้ายสีขาว
- ธูป
- เทียน
- กระดาษกาวเทปสีดำ

1. ดอกไม้จันทน์โบว์

ส่วนที่ 1 - นำเปลือกข้าวโพดที่ฟอกแล้ว ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมกว้าง 1 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว จำนวน 3 ชิ้น นำมาพับทบเป็นรูปโบว์ทั้ง 3 ชิ้นโดยเว้นด้าน ปลายไว้ประมาณ 1 นิ้ว นำมามัดรวมกัน
ส่วนที่ 2 - ตัดเปลือกข้าวโพด กว้าง 1/2 นิ้ว ยาว 6 นิ้ว พับเป็น ดอกกุหลาบ
ส่วนที่ 3 - ตัดเปลือกข้าวโพด กว้าง 1 ซม. ยาว 6 นิ้ว จำนวน 3 ชิ้น นำมามัดรวมกับธูปและเทียน แทนไม้จันทน์ โดยด้านปลายธูปเทียน มัดด้วยกระดาษกาวเทปสีดำ
นำส่วนที่ 1, 2, 3 มามัดรวมกันด้วยด้ายสีขาว โดยนำดอกกุหลาบ ไว้ตรงกลางเป็นการบังเส้นด้ายที่มัดโบว์ไว้ให้เรียบร้อย ทำการตกแต่งให้ สวยงามโดยตัดปลายโบว์ 2 ด้าน เป็นแฉกปากปลาฉลามเป็นการตกแต่ง จะได้ดอกไม้จันทน์ชนิดโบว์ 1 ชิ้น

2. ดอกไม้จันทน์ดอกกุหลาบ

ส่วนที่ 1 - ตัดเปลือกข้าวโพดที่ฟอกแล้ว กว้าง 1 นิ้ว ยาว 6 นิ้ว 1 ชิ้น พับกุหลาบประมาณครึ่งดอกพักไว้
ส่วนที่ 2 - ตัดเปลือกข้าวโพด กว้าง 1 1/2 นิ้ว ยาว 2 นิ้ว จำนวน 6 ใบ เป็นกลีบกุหลาบทั้ง 6 ใบ พักไว้
ส่วนที่ 3 - ตัดเปลือกข้าวโพด กว้าง 1 ซม. ยาว 6 นิ้ว จำนวน 3 ชิ้น นำมามัดรวมกับธูปและเทียน แทนไม้จันทน์โดยด้านปลายธูป-เทียนพัน ด้วยกระดาษกาวเทปสีดำ
ส่วนที่ 4 - นำส่วนที่ 1 มาเป็นดอกตูม และนำส่วนที่ 2 มาเข้าดอก สับหว่างทั้ง 6 กลีบ มัดรวมกับส่วนที่ 3 โดยกะระยะห่างพอประมาณ แล้ว ใช้กระดาษกาวเทปสีดำพันทับด้ายที่ผูกไว้อีกครั้ง จะได้ดอกไม้จันทน์ ดอกกุหลาบ 1 ชิ้น
3. ดอกไม้จันทน์ดอกผักบุ้ง
ส่วนที่ 1 - นำเปลือกข้าวโพดฟอกแล้ว ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมกว้าง 1/2 นิ้ว ยาว 2 นิ้ว จำนวน 6 กลีบ ตัดด้านบนให้มน ด้านล่างเล็ก
ส่วนที่ 2 - นำเปลือกข้าวโพด กว้าง 1/2 ซม. ยาว 2 นิ้ว จำนวน 6 ชิ้น มัดปลายด้านเดียวเพื่อทำเกสรเตรียมไว้
ส่วนที่ 3 - นำเปลือกข้าวโพดมาทำก้าน โดยมัดแบบ 6 ชิ้น เข้าด้วย กัน แล้วจึงนำเกสรและกลีบเข้ารวมกันทั้ง 6 กลีบ ทำจำนวน 2 ดอก นำกลีบ ดอก 6 กลีบมาเข้าดอก
ส่วนที่ 4 - นำเปลือกข้าวโพด กว้าง 1 ซม. ยาว 6 นิ้ว จำนวน 3 ชิ้น มัดรวมกับธูป และเทียนแทนไม้จันทน์ โดยด้านปลายธูป-เทียนพันด้วย กระดาษกาวเทปสีดำนำส่วนที่ 3, 4 มารวมกัน พันด้วยกระดาษกาวเทป สีดำอีกครั้ง ด้านบนเว้นระยะประมาณ 1 1/2 นิ้ว - 2 นิ้ว จะได้ดอกไม้จันทน์ชนิดดอกผักบุ้งอีก 1 ชนิด
4. การทำช่อเชิญ
ชนิดโบว์ ใช้โบว์ใหญ่ทำลักษณะคล้ายกับชนิดโบว์เล็ก แต่ใช้ซ้อนกัน จำนวน 6 ชิ้น ใช้ดอกไม้จันทน์ ชนิดดอกกุหลาบไว้ตรงกลาง และใช้ขนาด ของธูปเทียนให้ใหญ่ขึ้น ปล่อยชายโบว์ให้ยาวมากกว่าเดิม จำนวน 2 ชาย สำหรับชนิดกุหลาบและชนิดดอกผักบุ้งให้นำดอกที่ประดิษฐ์แล้ว แต่ไม่ต้อง ใช้ธูป-เทียนมามัดรวมกันระหว่าง 7-9 ดอกและเพิ่มเส้นเศษ ๆ ของเปลือก ข้าวโพดให้มากขึ้น แทนไม้จันทน์ ก็จะได้ช่อเชิญ จำหน่ายคู่กับชนิดของ ดอกไม้จันทน์แต่ละชนิด

ท่านที่สนใจเรื่องการผลิต หรือผู้จำหน่าย ต้องการสนับสนุนกลุ่ม สตรีในเรื่องดอกไม้จันทน์จากเปลือกข้าวโพด ติดต่อได้ที่ ศูนย์ฝึกและพัฒนา อาชีพราษฎรไทย บริเวณชายแดนจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 โทร.(037) 241394-5 ในเวลาราชการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-2577-9000
โทรสาร 0-2577-9009

196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0-2579-1121..30,0-2579-5515,0-2579-0160,0-2579-8533
โทรสาร. 0-2561-4771,0-2579-8533 เทเลกซ์. 21392 TISTR TH
เว็บไซด์ : http://www.tistr.or.th
E-mail: hotline@tistr.or.th

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2246-0064 , 0-2640-9600
โทรสาร: 0-2246-8106
เว็บไซด์ : http://www.most.go.th
อีเมล์ : helpdesk@most.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537