สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช

ข้อมูล..รายชื่อและคณะหน่วยงานต่างๆที่มาพักทำกิจกรรม

**เพื่อมิให้เป็นการปิดกั้นผู้อื่น...กรุณาติดต่อยืนยันล่วงหน้าภายใน 60 วัน ก่อนกำหนดมา มิฉะนั้นทางสถานีฯ ถือว่าท่านไม่มาทำกิจกรรม **

ดูรายชื่อผู้จองทั้งหมดตั้งแต่ปี2560 - 2562  |  ค้นหารายชื่อผู้จอง :

 

รายชื่อผู้จองทั้งหมดตั้งแต่ปี 2560 - 2562

วันที่จองที่พัก คณะ/หน่วยงาน จำนวน (คน) จองที่พัก ยืนยัน
   02 พ.ค 2560  -  04 พ.ค 2560 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" 85
   15 พ.ค 2560  -  17 พ.ค 2560 วว. 98
   22 พ.ค 2560  -  23 พ.ค 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 28
   22 พ.ค 2560  -  24 พ.ค 2560 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ 109
   25 พ.ค 2560  -  26 พ.ค 2560 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด จังหวัดนครราชสีมา 70
   26 พ.ค 2560  -  26 พ.ค 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 35
   01 มิ.ย. 2560  -  02 มิ.ย. 2560 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1-6 205
   05 มิ.ย. 2560  -  20 มิ.ย. 2560 Univeraity of Arkansas 4
   05 มิ.ย. 2560  -  07 มิ.ย. 2560 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ม.4-6 95
   08 มิ.ย. 2560  -  10 มิ.ย. 2560 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1-2 116
   12 มิ.ย. 2560  -  14 มิ.ย. 2560 โรงเรียนนางรอง ม.1 39
   15 มิ.ย. 2560  -  16 มิ.ย. 2560 อบต.มาบตะโกเอน ป.5-6 120
   19 มิ.ย. 2560  -  20 มิ.ย. 2560 โรงเรียนสิงห์บุรี ม.3 80
   20 มิ.ย. 2560  -  29 มิ.ย. 2560 NEWCASTLE UNIVERSITY 20
   21 มิ.ย. 2560  -  23 มิ.ย. 2560 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.2 64
   26 มิ.ย. 2560  -  28 มิ.ย. 2560 โรงเรียนสตรีวิทยา๒ ม.2 110
   29 มิ.ย. 2560  -  30 มิ.ย. 2560 โรงเรียนสมุทรปราการ 100
   03 ก.ค. 2560  -  04 ก.ค. 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 50
   05 ก.ค. 2560  -  07 ก.ค. 2560 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ม.5 116
   10 ก.ค. 2560  -  01 ส.ค. 2560 University of Arkansas 17
   12 ก.ค. 2560  -  14 ก.ค. 2560 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ม.4 100
   17 ก.ค. 2560  -  19 ก.ค. 2560 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 100
   20 ก.ค. 2560  -  21 ก.ค. 2560 โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ม.5 59
   24 ก.ค. 2560  -  26 ก.ค. 2560 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.1,4 75
   31 ก.ค. 2560  -  02 ส.ค. 2560 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ ม.5 170
   03 ส.ค. 2560  -  04 ส.ค. 2560 โรงเรียนโยธินบูรณะ2(สุวรรณสุทธาราม) 150
   07 ส.ค. 2560  -  09 ส.ค. 2560 โรงเรียนดัดดรุณี ม.1 160
   15 ส.ค. 2560  -  17 ส.ค. 2560 โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย ม.1-3 120
   21 ส.ค. 2560  -  23 ส.ค. 2560 โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.3-6 30
   21 ส.ค. 2560  -  23 ส.ค. 2560 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.5 80
   24 ส.ค. 2560  -  25 ส.ค. 2560 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 120
   28 ส.ค. 2560  -  30 ส.ค. 2560 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.1,4 100
   30 ส.ค. 2560  -  01 ก.ย. 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 52
   06 ก.ย. 2560  -  06 ก.ย. 2560 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 70
   07 ก.ย. 2560  -  09 ก.ย. 2560 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 144
   11 ก.ย. 2560  -  13 ก.ย. 2560 โรงเรียนนครนายก ม.4-6 100
   14 ก.ย. 2560  -  15 ก.ย. 2560 โรงเรียนวัดทรงธรรม 100
   15 ก.ย. 2560  -  30 ก.ย. 2560 ปิดงบประมาณ 100
   02 ต.ค. 2560  -  03 ต.ค. 2560 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ ม.4-6 126
   04 ต.ค. 2560  -  06 ต.ค. 2560 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ม.1-2 130
   09 ต.ค. 2560  -  11 ต.ค. 2560 โรงเรียนดัดดรุณี ม.2,5 180
   16 ต.ค. 2560  -  18 ต.ค. 2560 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.4 160
   19 ต.ค. 2560  -  20 ต.ค. 2560 โรงเรียนวังวิเศษ ม.5-6 78
   25 ต.ค. 2560  -  27 ต.ค. 2560 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ม.2 110
   30 ต.ค. 2560  -  01 พ.ย. 2560 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.4 MEP 40
   30 ต.ค. 2560  -  01 พ.ย. 2560 โรงเรียนสตรีนนทบุรี ม.4 EP 40
   02 พ.ย. 2560  -  03 พ.ย. 2560 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 100
   23 ธ.ค. 2560  -  10 ม.ค. 2561 ปิดซ่อมแซม 100


เจ้าหน้าที่เพิ่มข้อมูล