<::::::::::สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช::::::::::>
 
ผู้เข้าชม  320874
 หน้าแรก  |  ตารางผู้จองที่พัก  |  ติดต่อ         



สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช รางวัลดีเด่น
ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ปี พ.ศ.2549
จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย




....  ....
 

ข่าวสาร สสส.

 


ข้อมูลทั่วไป

1. ประวัติสถานี ฯ
2. โครงสร้างการบริหารงาน
3. สภาพทั่วไป
4. แผนที่ทางภูมิศาสตร์ (GIS)
5. ความสำคัญของสถานีวิจัย ฯ
6. ข้อมูลอาคารบ้านพักภายในสถานีวิจัยฯ
7. ภาพแนะนำสถานีวิจัยฯ
8. ที่อยู่และแผนที่
แผนที่บ่อเกลือ
แผนที่อ่างน้ำสำหรับสัตว์ป่า
9. อุตุนิยมวิทยา 
10. สภาพอากาศประจำสัปดาห์ 
11. ตารางเวลาเดินรถปรับอากาศวิ่งระหว่าง
           
ปักธงชัย - กรุงเทพฯ
12. โรงแรมและรีสอร์ทในวังน้ำเขียว

เอกสารสำคัญเกี่ยวกับสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
 
รายชื่อโครงการวิจัยและบทคัดย่อ

13. พืชพรรณและป่าไม้
14. สัตว์ป่า
15. จุลินทรีย์
16. กายภาพและสิ่งแวดล้อมกายภาพ
17. สังคมเศรษฐกิจและชุมชน
18. โครงการ TREND
19. การเสื่อมคุณภาพของวัตถุ
20. รายชื่อโครงการวิจัยที่ดำเนินงานในปี 2553-2557
20.1 รายชื่อโครงการวิจัยที่ดำเนินการตั้งแต่ปี 2510-2557
21. อื่น ๆ
 

บทความต่างๆ

22. สะตออีสาน (ลูกดิ่ง).พืชท้องถิ่นที่มีคุณค่า
23. เดินป่า.ดูนก.แมลงและดวงดาวที่สะแกราช
      (Magazine HUb of Thaiheroes)

24. สะแกราช..แหล่งนกดังปักธงชัย (Nature Explorer)
25. สัมผัสธรรมชาติ..ที่โคราช (Travel around The Word)
26. สะแกราช.แหล่งเพาะพันธุ์พืชและสัตว์กำไรจากธรรมชาติ
      ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

27. ลอดประตูอีสานสูดโอโซนระดับโลก..ที่โคราช (SCbbiz Circle)
28. "สะแกราช" ผืนป่าชีวมณฑลของโลก (โลกเกษตร&อุตสาหกรรม)
29. สะแกราช ผืนป่าแห่งภูมิปัญญา (หญิงไทย)
30. ...อ่านต่อ...

 


ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ในป่าสะแกราช
(Biodiversity of Plants and Animals Sakaerat Environmenttal Research Station Database)

ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของพืช
               (Biodiversity of Plants Database)


31. เฟิร์นและพืชอิงอาศัย (Ferns and  Epiphytes)
32. พันธุ์ไม้ (Flora)
33. พืชกินได้ (Edible plants)
34. ไม้เลื้อย (Woody Climbers)
  ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์
                (Biodiversity of Animals Database)


35. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Mammals)
36. นก (Birds)
37. สัตว์เลื้อยคลาน (Reptiles)
38. สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก (Amphibians)
39. ผีเสื้อกลางวัน (Butterflies)
40. มด (Ants)
41. ไรในดิน (Soil mites) (invertebrates)
42. หอยทากและทาก (Snails and Slugs)
43. แมลง (ฺBugs)
44. ใส้เดือนดิน (ฺ Earthworm )
45. mimic spider
 

ทัศนศึกษาออนไลน์ เที่ยวไปเรียนไปกับ สสวท.


 

ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

59. ตารางกิจกรรมค่ายวิทย์ ฯ สำหรับ 3 วัน 2 คืน
60. ตารางกิจกรรมค่ายวิทย์ ฯ สำหรับ 2 วัน 1 คืน (มาถึงบ่าย)
61. ตารางกิจกรรมค่ายวิทย์ ฯ สำหรับ 2 วัน 1 คืน (มาถึงเช้า)
62. ตารางกิจกรรมค่ายวิทย์ ฯ สำหรับ 1 วัน (ไป-กลับ)
63. รายชื่อโรงเรียนที่มาเข้าค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
64. คู่มือวิทยาศาสตร์ฯ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา (ฉบับเต็ม อ่านอย่างเดียว)
65. คู่มือวิทยาศาสตร์ฯ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (ฉบับเต็ม อ่านอย่างเดียว)
66. คู่มือค่ายวิทยาศาสตร์ฯ สำหรับ 3 วัน 2 คืน
67. คู่มือค่ายวิทยาศาสตร์ฯ สำหรับ 2 วัน 1 คืน (มาถึงเช้า)
68. คู่มือค่ายวิทยาศาสตร์ฯ สำหรับ 2 วัน 1 คืน (มาถึงบ่าย)
69. คู่มือค่ายวิทยาศาสตร์ฯ สำหรับ 1 วัน (ไม่ค้างคืน)
70. คู่มือวิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษา (ฉบับกระทัดรัด)
70.1. คู่มือวิทยาศาสตร์ฯ ระดับมัธยมศึกษา (ฉบับกระทัดรัด)

**สิ่งที่ต้องเตรียมมา (เฉพาะค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม)
  1. ใบงาน (คู่มือวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนฯ)
  2. ใบเกียรติบัตร (ใบเกียรติบัตร)
 

 
  แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการของสถานีฯ

84. ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
85. ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
86. นักวิจัย,นักศึกษาศึกษาภาคสนาม
87. ข้อคิดเห็นของคนที่มา..สะแกราช

 

  แบบฟอร์มและเอกสารอื่นๆ

88. ตัวอย่างใบเกียรติบัตร
89. Certification
90. Brochures สะแกราช
91. Brochures Sakaerat


ข้อปฏิบัติ สำหรับผู้เข้าใช้พื้นที่สถานีวิจัยฯ

  1. ห้ามตัดไม้ / ไม่เด็ดใบไม้  / ดอกไม้ต่างๆ
       หรือของป่าทุกชนิด
  2. ห้ามล่าสัตว์ทุกชนิดโดยเด็ดขาด
  3. ห้ามเก็บ นำออกไปหรือทำให้เสื่อมสภาพเปลี่ยนแปลง
       หรือทำอันตรายแก่พืช สัตว์ ดิน น้ำแร่ธาตุ ุ    
       หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ
  4. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาในพื้นที่
  5. ห้ามทิ้งขยะมูลฝอย ให้ทิ้งในที่ที่จัดไว้ให้ ไม่ขีดเขียน   
       ปิดประกาศ ติดโฆษณา
  6. ห้ามเดินเข้าป่าโดยไม่มีผู้นำทางที่สถานีฯ จัดไว้ให้
  7. ห้ามจุดไฟเผาป่าหรือกระทำใด ๆ ให้เกิดไฟไหม้ป่า
  8. ห้ามนำยานพาหนะ เข้า – ออก ในที่มิได้จัดไว้ให้    
       และนอกเส้นทางที่กำหนด
  9. ห้ามนำอาวุธ เครื่องมือล่าสัตว์ เครื่องมือดักสัตว์
       วัตถุระเบิด ดอกไม้ไฟ ยาพิษ ยาเบื่อ หรือวัสดุอื่นใด
       ที่มีลักษณะเป็นอันตรายแก่คนและสัตว์เข้ามาในพื้น
       ที่ของสถานีวิจัยฯ
10. ห้ามยิงปืน จุดวัตถุระเบิด จุดดอกไม้ไฟ
       จุดประทัดหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดอันมี
ี       ลักษณะเป็นการส่งเสียงรบกวนหรือทำความเดือดร้อน
       แก่คนและสัตว์ เข้ามาในพื้นที่ของสถานีวิจัยฯ
11. งดใช้เสียงดังตั้งแต่เวลา 22.00 เป็นต้นไป

ท่านมีความประทับใจ พึงพอใจ
กับธรรมชาติและบริการเพียงใด
ประทับใจมาก
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง

view result


.:: WEBBOARD ::.
 
หน่วยงานภายในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

Sakaerat fanpage - สังคมของคน Like สถานีวิจัยสะแกราช


--สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช--
1 หมู่ 9 ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370 ประเทศไทย
โทรศัพท์ ผอ.สถานีวิจัยฯ(คุณทักษิณ) 089-8134101 , 08 6125 3793 (คุณอรุณวดี)
E-mail: sakaerat@tistr.or.th, Website www.tistr.or.th/sakaerat