หน้าแรก arrow การฝึกอบรมภายนอก
การฝึกอบรมภายนอก

 

ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) จัดฝึกอบรมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบให้แก่บุคคลภายนอก เป็นประจำทุกปี โดยในปีงบประมาณ 2557 (ต.ค. 2556 - ก.ย. 2557) มีกำหนดการจัดฝึกอบรมดังนี้

 ลำดับชื่อหลักสูตร วันที่ 

สถานที่ 

ค่าลงทะเบียน (รวม VAT)

วิทยากร รายละเอียด 

 1.

ความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนดการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005 (รุ่น1)

3-4 ธ.ค. 2556

โรงแรมมารวยการ์เด้น

3,210

 

  

 2.

การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามข้อกำหนดการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005 (รุ่น1)

18-19 ธ.ค. 2556

โรงแรมมารวยการ์เด้น 

3,210

 


 3.

การจัดการเครื่องมือในระบบ ISO/IEC 17025(รุ่น1)

13 ก.พ. 2557

โรงแรมมารวยการ์เด้น

1,605

 

 4.

การอ่านและตีความใบรับรองผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด 

21 ก.พ.2557

โรงแรมมารวยการ์เด้น

1,605

 


 5.การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัด : พื้นฐานและการประยุกต์ใช้งาน28 ก.พ. 2557 KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1,605 
 
 6.เทคนิคการปรับวงรอบการสอบเทียบเครื่องมือ6 มี.ค..2557KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1,070 

 7.ความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนดการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการISO/IEC 17025:2005 (รุ่น2) 

13-14 มี.ค. 2557

โรงแรมมารวยการ์เด้น3,210  
 8.

การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัด(รุ่น1)

21 มี.ค. 2557KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1,605  

 9.

การตรวจวัดเสียงในสิ่งแวดล้อม

25 มี.ค. 2557 KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1,605 

 10.การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามข้อกำหนดการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005 (รุ่น2)27-28 มี.ค. 2557โรงแรมมารวยการ์เด้น1.605 

 11.การสอบเทียบ Air Temperature Controlled Chamber (TLAS G-20 สมอ.)25 เม.ย. 2557KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1,605 
 
 12.การสอบเทียบ pH Meter30 เม.ย. 2557 KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2,140 

 13.สถิติกับการควบคุมคุณภาพทางเคมี (ใช้คอมพิวเตอร์)8 พ.ค. 2557KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1,605 

 14.การสอบเทียบ Water Bath (Testing Bath) (ASTME-715)14 พ.ค.2557

KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1,605 

 15.การใช้สถิติในงานทดสอบสำหรับ มอก.17025-2548 (หลักสูตรคำนวณใช้เครื่องคิดเลข)6 มิ.ย.2557

KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1,605 

 16.

ความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนดการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005 (รุ่น3)

12-13 มิ.ย.2557โรงแรมมารวยการ์เด้น3,210 

 17.

เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศสิทธิบัตรเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี

19 มิ.ย. 2557KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1,605 

 18.การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามข้อกำหนดการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005 (รุ่น3) 26-27 มิ.ย.2557โรงแรมมารวยการ์เด้น 3,210  
 19. การสอบเทียบหม้อนึ่งความร้อน (Autoclave)(BS 2646 Part 5) 4 ก.ค.2557 KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1,605 
-

 20. การจัดการห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 วันที่ 18 ก.ค. 2557 ณ KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  1,605 บาท

21.  การหาค่าความไม่แน่นอนสำหรับการทดสอบทางเคมี วันที่ 24 - 25 ก.ค. 2557 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น 3,210 บาท

22.  การอ่านและตีความใบรับรองผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด วันที่ 31 ก.ค. 2557 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น 1,605 บาท

23.  การสอบเทียบและทวนสอบ บำรุงรักษาเครื่องมือ Digital with Probe(Resistance Thermometer Dectector,Thermocouple),Liquid-In-Glass Thermometer , Liquid Bath วันที่ 8 ส.ค. 2557 ณ KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  1,605 บาท

24.  การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด (รุ่นที่ 2) วันที่ 15 ส.ค. 2557  ณ KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  1,605 บาท

25.  ความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนดการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005 (รุ่น4)  วันที่ 21 - 22 ส.ค. 2557 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น 3,210 บาท

26.  การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามข้อกำหนดการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005 (รุ่น 4) วันที่ 4 - 5 ก.ย. 2557  ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น 3,210 บาท

วิธีการสมัคร

1. ลงทะเบียน ออนไลน์ที่ www.tistr.or.th  เลือกหัวข้อ สัมมนา/ฝึกอบรม หรือคลิ๊ก 

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2709 4147 , 0 2709 4110 หรือ 089 1297579 , 089 508 5556 (ณิชกุล-กิตติ)

   E-mail:nitchakul@tistr.or.th

วิธีการชำระเงิน

1. เช็คธนาคารสั่งจ่าย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (รับเฉพาะเช็ค Clearing ในกรุงเทพและปริมณฑล)

2. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางปู  หมายเลขบัญชี 217-0-17160-6 และส่งแฟกซ์ใบ Pay-in มาที่ 0 2323 1900 หรือ 0 2323 9165

3. ชำระเงินสดหน้างาน

กรณีไม่สามารถเข้าร่วมฝึกอบรมได้กรุณาแจ้งล่วงหน้า 3 วันทำการ มิฉะนั้นผู้สมัครจะต้องชำระค่าลงทะเบียนเต็มอัตรา (ฝึกอบรมครบ 75 % มีประกาศนียบัตรรับรอง)^
^

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | หน่วยงานภายใน | การขอรับบริการ | การฝึกอบรมภายนอก | กิจกรรม | หน่วยงานด้านการมาตรฐานอื่นๆ | การจัดการความรู้ | ค้นหา | สถานที่รับงานบริการ | ติดต่อสอบถาม | Forum |