Skip to content

การจัดการความรู้

km

การจัดการความรู้

ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความรู้ จึงได้ริเริ่มให้มีโครงการจัดการความรู้ขึ้นภายในศูนย์ฯ ในปี พ.ศ. 2549 โดยเน้นไปที่การเพิ่มศักยภาพของห้องปฏิบัติการในการให้บริการทดสอบและสอบเทียบที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ รวดเร็ว ถูกต้อง และเชื่อถือได้  สามารถเข้าสู่เว็บไซต์การจัดการความรู้ของ ศทม. ได้ที่นี่    (สำหรับใช้งานภายใน วว. เท่านั้น)

Read More

ข่าวกิจกรรม

mtcactivity

ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) จัดกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะทางด้านวิชาการให้แก่บุคคลภายนอก และพนักงานภายใน

ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) จัดกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะทางด้านวิชาการให้แก่บุคคลภายนอก และพนักงานภายใน โดยในแต่ละปี ศทม. มีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ได้แก่ 1. การเข้าเยี่ยมชม ศทม. เปิดให้หน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชนได้เข้าเยี่ยมชมงานบริการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบของศูนย์เป็นประจำทุกปีในทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ ผู้สนใจกรุณากรอกแบบฟอร์ม และส่งกลับที่ ศทม. ก่อนการเข้าเยี่ยมชม โดยสามารถรับแบบฟอร์มได้ที่นี่  2. การฝึกอบรมภายนอก ศทม. จัดฝึกอบรมให้แก่บุคคลภายนอก โดยในแต่ละปีจะมีกำหนดการฝึกอบรมที่แตกต่างกันออกไปเพื่อรองรับความต้องการของภาครัฐ และเอกชนด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบ ตลอดจนด้านระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ 3….

Read More

ข่าวกิจกรรม

mtcactivity

ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) จัดกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะทางด้านวิชาการให้แก่บุคคลภายนอก และพนักงานภายใน

ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) จัดกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะทางด้านวิชาการให้แก่บุคคลภายนอก และพนักงานภายใน โดยในแต่ละปี ศทม. มีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ได้แก่ 1. การเข้าเยี่ยมชม ศทม. เปิดให้หน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชนได้เข้าเยี่ยมชมงานบริการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบของศูนย์เป็นประจำทุกปีในทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ ผู้สนใจกรุณากรอกแบบฟอร์ม และส่งกลับที่ ศทม. ก่อนการเข้าเยี่ยมชม โดยสามารถรับแบบฟอร์มได้ที่นี่  2. การฝึกอบรมภายนอก ศทม. จัดฝึกอบรมให้แก่บุคคลภายนอก โดยในแต่ละปีจะมีกำหนดการฝึกอบรมที่แตกต่างกันออกไปเพื่อรองรับความต้องการของภาครัฐ และเอกชนด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบ ตลอดจนด้านระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ 3….

Read More

Padd Solutions