บรรยาย เรื่อง การจัดการเครื่องมือทางเคมีอย่างง่ายสำหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่ วันที่ 14 กันยายน 2561

น.ส.สุลัดดา เดียวทอง นักวิชาการอาวุโส ห้องปฏืบัติการเคมีวิเคราะห์ และ นายวีรชัย ดีชัยยะ นักวิชาการ ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง การจัดการเครื่องมือทางเคมีอย่างง่ายสำหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่ วันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา งาน Thailand LAB 2018

บรรยาย เรื่อง การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีสำหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบ วันที่ 13 กันยายน 2561

ดร.ประเวช กล้วยป่า นักวิชาการอาวุโส ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีสำหรับห้องปฏืบัติการสอบเทียบ วันที่ 13 กันยายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ในงาน Thailand LAB 2018

เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ วันที่ 13 กันยายน 2561

ร.ผอ.ศทม.และทีมนักวิชาการ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ วันที่ 13 กันยายน 2561 ณ ศทม.บางปู

 

งานสัมมนา “ISO/IEC 17025 : 2017 จุดเปลี่ยนที่ต้องรู้ มุ่งสู่ห้องปฏิบัติการที่เป็นเลิศ”

กลุ่มบริการอุตสาหกรรม (บอ.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดสัมมนาฟรี “ISO/IEC 17025 : 2017 จุดเปลี่ยนที่ต้องรู้ มุ่งสู่ห้องปฏิบัติการที่เป็นเลิศ” ในวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ โฮเทล ทวารวดี จ.นครปฐม 

  

  

  

ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) ร่วมแสดงงานนิทรรศการงานบริการวิเคราะห์/ทดสอบ/สอบเทียบ

  

 

งานสัมมนา การให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม STI Service and marketing advice

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ผอ.ศทม.ร่วมเสวนาในงานสัมมนา การให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม STI Service and marketing advice ครั้งที่ 1 ณ จ.ลพบุรี โดยมีผู้ประกอบการจาก จ. ลพบุรี และ จังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมสัมมนา

    

 

งานสัมมนา TIF

นักวิชาการ ศทม. บรรยายองค์ความรู้วิชาการเรื่อง “แนวโน้มการทดสอบอาหารและนวัตกรรมอาหารปลอดภัยในประเทศ” และเรื่อง “เคล็ด(ไม่)ลับ เริ่มต้นสร้างเครื่องมือวัดด้วยระบบสมองกลฝังตัว” ในงานสัมมนา TIF (Thailand Industrial Fair) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค วันที่ 2 ก.พ. 2561 

นิทรรศการโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ

ศทม.ร่วมแสดงนิทรรศการในงานเสวนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ 25 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

    

การวิเคราะห์ทางความร้อน

การวิเคราะห์ทางความร้อน
ความรู้เบื้องต้นของการวิเคราะห์ทางความร้อน

“การวิเคราะห์ทางความร้อน (Thermal analysis: TA) มักใช้กับการอธิบายถึงพฤติกรรมของตัวอย่างทดสอบที่เป็นฟังก์ชันกับอุณหภูมิ TA ตามความหมายของ ICTAC (The International Conferation for Thermal Analysis and Calorimeter) หมายถึงกลุ่มของเทคนิคที่แสดงสมบัติของตัวอย่างทดสอบซึ่งสัมพันธ์กับเวลาหรืออุณหภูมิ โดยตัวอย่างทดสอบได้รับอุณหภูมิตามที่ตั้งค่าไว้ และภายใต้บรรยากาศตามกำหนด … “

ผู้เขียน วารุณี ฟางทวานิช

ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา

สถาบันวิจัยศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ที่มา วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 28 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2556