งานสัมมนา “ISO/IEC 17025 : 2017 จุดเปลี่ยนที่ต้องรู้ มุ่งสู่ห้องปฏิบัติการที่เป็นเลิศ”

กลุ่มบริการอุตสาหกรรม (บอ.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดสัมมนาฟรี “ISO/IEC 17025 : 2017 จุดเปลี่ยนที่ต้องรู้ มุ่งสู่ห้องปฏิบัติการที่เป็นเลิศ” ในวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ โฮเทล ทวารวดี จ.นครปฐม 

  

  

  

ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) ร่วมแสดงงานนิทรรศการงานบริการวิเคราะห์/ทดสอบ/สอบเทียบ

  

 

งานสัมมนา การให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม STI Service and marketing advice

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ผอ.ศทม.ร่วมเสวนาในงานสัมมนา การให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม STI Service and marketing advice ครั้งที่ 1 ณ จ.ลพบุรี โดยมีผู้ประกอบการจาก จ. ลพบุรี และ จังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมสัมมนา

    

 

งานสัมมนา TIF

นักวิชาการ ศทม. บรรยายองค์ความรู้วิชาการเรื่อง “แนวโน้มการทดสอบอาหารและนวัตกรรมอาหารปลอดภัยในประเทศ” และเรื่อง “เคล็ด(ไม่)ลับ เริ่มต้นสร้างเครื่องมือวัดด้วยระบบสมองกลฝังตัว” ในงานสัมมนา TIF (Thailand Industrial Fair) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค วันที่ 2 ก.พ. 2561 

นิทรรศการโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ

ศทม.ร่วมแสดงนิทรรศการในงานเสวนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ 25 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

    

การวิเคราะห์ทางความร้อน

การวิเคราะห์ทางความร้อน
ความรู้เบื้องต้นของการวิเคราะห์ทางความร้อน

“การวิเคราะห์ทางความร้อน (Thermal analysis: TA) มักใช้กับการอธิบายถึงพฤติกรรมของตัวอย่างทดสอบที่เป็นฟังก์ชันกับอุณหภูมิ TA ตามความหมายของ ICTAC (The International Conferation for Thermal Analysis and Calorimeter) หมายถึงกลุ่มของเทคนิคที่แสดงสมบัติของตัวอย่างทดสอบซึ่งสัมพันธ์กับเวลาหรืออุณหภูมิ โดยตัวอย่างทดสอบได้รับอุณหภูมิตามที่ตั้งค่าไว้ และภายใต้บรรยากาศตามกำหนด … “

ผู้เขียน วารุณี ฟางทวานิช

ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา

สถาบันวิจัยศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ที่มา วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 28 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2556

งานวันเด็ก ปี 2561

ศทม. ร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู จัดงานวันเด็ก ปี 2561 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ มีการจัดฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ มอบของขวัญให้เด็กนักเรียน และมอบทุนทรัพย์อุปกรณ์การเรียนด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียน

     

   

   

  

  

ฝึกอบรมภายใน เรื่อง CRM

หป.คม.จัดฝึกอบรมภายใน เรื่อง “Workshop on Production of Certified Reference Material (CRM) in the Framework of MEDIA Project” บรรยายโดย น.ส.เบญจพร เทียนสงค์ นักวิชาการ หป.คม. ณ ศทม.บางปู  จัดขึ้นในวันที่ 11 ม.ค. 2561 

  

  

 

การตรวจสอบระหว่างใช้งานเครื่องกำเนิดสัญญาณไฟฟ้าด้วยโปรแกรมควบคุม

การตรวจสอบระหว่างใช้งานเครื่องกำเนิดสัญญาณไฟฟ้าด้วยโปรแกรมควบคุม

บทคัดย่อ การตรวจสอบระหว่างใช้งาน (Intermediate Check)ของเครื่องมือควรมีการดำ เนินการอย่างน้อย 1 ครั้งภายในรอบเวลาสอบเทียบเพื่อสร้างความมั่นใจในความถูกต้องของเครื่องมือสำ หรับ
การตรวจสอบระหว่างใช้งานเครื่องมือ Calibrator สามารถใช้โปรแกรมควบคุมทำ งานแบบกึ่งอัตโนมัติ
เพื่อลดการสูญเสียเวลาและยืดอายุปุ่มทำ งานของเครื่องมือเกณฑ์ที่ใช้ประเมิน คือ พิจารณาผลต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยจากการวัดกับค่าระบุ ควรน้อยกว่าค่าความถูกต้องจากคุณสมบัติเครื่องมือ 1 ปี
หากผลการพิจารณาแล้วพบว่ามากกว่าจะถือว่าเครื่องมือนั้นไม่เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้ผลิต”

อ่านต่อ

ผู้เขียน ประเวช กล้วยป่า, ณัฐพงศ์ นิลจรัสวณิช, ปัญญา พาสิงห์ศรี
ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
สถาบันวิจัยศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ที่มา หนังสือสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ส.น.ร. 2559 หน้า 123-127