บริการ

ประเภทงานบริการ งานบริการวิเคราะห์/ทดสอบ งานบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ งานบริการตรวจสอบและตรวจประเมิน งานบริการฝึกอบรมและที่ปรึกษา การขอรับบริการ  อัตราค่าบริการ การชำระค่าบริการ

Read More

ผลงานเด่น

  การวิเคราะห์สีอุตสาหกรรม อ่านเพิ่มเติม การวิเคราะห์โลหะหนักในอาหาร การวิเคราะห์ Food Additive  ทดสอบถังแก๊ส

Read More

ความร่วมมือ

ความร่วมมือกับ AIST: NIMJ   ความร่วมมือกับ กรมชลประทาน   ความร่วมมือกับ สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย

Read More
น.ส. สิริรัตน์ ถาวรรัตน์

Sirirat Thavornrat

งานสอบเทียบเชิงกล

น.ส. วิลาวัลย์ พงษ์พิทักษ์

Vilaval Pongpitak

งานวิเคราะห์/ทดสอบอาหารปลอดภัย และการจัดทำระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025

นายสิทธิพงษ์ โล่วิรกรณ์

Sittipong Lohwirakorn

งานทดสอบทางกลและกายภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อการขอการรับรองตามมาตรฐาน มอก.

น.ส.วดี วิชัยดิษฐ์

Wadee Wichaidit, PhD

งานสอบเทียบเครื่องมือวัดไฟฟ้า เสียง และการจัดทำระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025