Skip to content

การจัดการความรู้

km

การจัดการความรู้

ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความรู้ จึงได้ริเริ่มให้มีโครงการจัดการความรู้ขึ้นภายในศูนย์ฯ ในปี พ.ศ. 2549 โดยเน้นไปที่การเพิ่มศักยภาพของห้องปฏิบัติการในการให้บริการทดสอบและสอบเทียบที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ รวดเร็ว ถูกต้อง และเชื่อถือได้  สามารถเข้าสู่เว็บไซต์การจัดการความรู้ของ ศทม. ได้ที่นี่    (สำหรับใช้งานภายใน วว. เท่านั้น)

Read More

ข่าวกิจกรรม

Thumbnail

ศทม. เปิดหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2559

ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) เปิดหลักสูตรฝึกอบรมแก่บุคคลภายนอก ประจำปี 2559 แล้ว หลักสูตรฝึกอบรมที่มีกำหนดจัดขึ้นเร็ว ๆ นี้   หลักสูตร ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005 (รุ่น1) วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558   ค่าลงทะเบียน 3,210 บาท (รวม Vat 7%) ณ  รร.เจ้าพระยาปาร์ค หลักสูตร การตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการตามข้อกำหนดมาตรฐาน  ISO/IEC 17025:2005 (รุ่น1) วันที่ 3-4 ธันวาคม 2558…

Read More

ข่าวกิจกรรม

Thumbnail

ศทม. เปิดหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2559

ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) เปิดหลักสูตรฝึกอบรมแก่บุคคลภายนอก ประจำปี 2559 แล้ว หลักสูตรฝึกอบรมที่มีกำหนดจัดขึ้นเร็ว ๆ นี้   หลักสูตร ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005 (รุ่น1) วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558   ค่าลงทะเบียน 3,210 บาท (รวม Vat 7%) ณ  รร.เจ้าพระยาปาร์ค หลักสูตร การตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการตามข้อกำหนดมาตรฐาน  ISO/IEC 17025:2005 (รุ่น1) วันที่ 3-4 ธันวาคม 2558…

Read More

Padd Solutions