เกี่ยวกับเรา

ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (ศพว.) เป็นหน่วยให้บริการและคำปรึกษาด้านการทดสอบ วิเคราะห์ และตรวจสอบ วัตถุดิบ ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดต่างๆ ให้บริการตรวจประเมินอายุการใช้งานของโครงสร้างทางวิศวกรรมเครื่องจักร และโรงงาน รวมถึงการให้บริการคำปรึกษาเชิงเทคนิคเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาด้านวัสดุและกระบวนการสามารถให้บริการได้ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อสนับสนุนการยกระดับความปลอดภัยและลดความสูญเสียจากการผลิตและการใช้งาน ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาผู้ประกอบการในประเทศให้สามารถผลิตสินค้าได้อย่างมีคุณภาพและตามมาตรฐานสามารถแข่งขันในระดับสากลได้อย่างยั่งยืน ด้วยบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์มายาวนาน  โดย ศพว. ได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025  ISO/IEC 17020 และ ISO 9001 และได้พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมตามสภาพกฎระเบียบทางการค้าที่เปลี่ยนแปลง โดยปัจจุบันได้มีการขยายการให้บริการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ ให้สามารถให้บริการครอบคลุมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ ประกอบด้วย ๓ ห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ดังนี้

 1. ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุและวิเคราะห์ความเสียหาย
 2. ห้องปฏิบัติการตรวจสอบสมรรถนะและความปลอดภัย
 3. ห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ

วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  (Objectives)

 1. เพื่อให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ วัสดุ ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ รวมถึงการสลายตัวทางชีวภาพ การตรวจสอบและประเมินอายุการใช้งานหม้อน้ำและภาชนะรับความดัน
 2. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในด้านการแข่งขันของผู้ผลิตวัสดุ ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์
 3. เพื่อสนับสนุนวงจรการผลิตและพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)

 1. ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ทั้งแบบทำลายและแบบไม่ทำลาย  บริการวิจัย/วิเคราะห์ทดสอบ การสลายตัวทางชีวภาพ  รวมถึงการวิเคราะห์หาสาเหตุความเสียหายชิ้นส่วน โครงสร้างและเครื่องจักร
 2. ให้บริการตรวจสอบและประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของหม้อน้ำ หม้อต้ม และภาชนะรับความดัน และโครงสร้างทางวิศวกรรม
 3. ให้บริการโครงการที่ปรึกษาทางวิศวกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์
 4. บริการงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมและให้คำปรึกษาด้านมาตรฐาน การทดสอบวัสดุและผลิตภัณฑ์
 5. บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวัสดุและกระบวนการวิเคราะห์ ทดสอบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
 6. สร้างเครือข่ายนักวิชาการและผู้ประกอบการของประเทศด้านวัสดุ

งานวิจัยที่เชี่ยวชาญ (Research focus)

 1. วิเคราะห์โครงสร้างมหภาคและจุลภาคแบบทำลาย ของวัสดุโลหะและรอยเชื่อมทั้งเชิงคุณภาพ ได้แก่ สิ่งเจือปน ชนิดของเฟส การกระจายตัว และเชิงปริมาณ ได้แก่ ขนาดเกรน ความหนาผิวชุบแข็ง ปริมาณเฟสต่างๆ ภายในโลหะ
 2. ประเมินการเสื่อมสภาพเนื่องจากการคืบ (Creep) ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคแบบไม่ทำลาย (Replica technique) อุปกรณ์ที่ใช้งานภายใต้สภาวะความดันและอุณหภูมิสูง
 3. วิเคราะห์พื้นผิวและผิวแตกด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด รวมถึงวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของรอยบกพร่องและสิ่งเจือปน ด้วยเครื่อง Energy Dispersive X-ray Analyzer (EDX)
 4. การวิเคราะห์ความเสียหายของ วัสดุ อุปกรณ์ โครงสร้างและเครื่องจักร พร้อมเสนอแนะวิธีการแก้ไขและปรับปรุง
 5. การตรวจสอบหม้อน้ำ หม้อต้ม และภาชนะรับความดัน
 6. การประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของหม้อน้ำ หม้อต้ม ภาชนะรับความดัน และโครงสร้างทางวิศวกรรม พร้อมให้คำปรึกษาเพื่อให้ใช้งานได้อย่างความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
 7. ประเมินและการบริหารความเสี่ยง และจัดทำแผนบำรุงรักษาด้วยกลยุทธ์แบบต่างๆ
 8. การทดสอบตามมาตรฐาน เพื่อการปรับปรุงหรือเพื่อความปลอดภัย เช่น การวิเคราะห์ความเค้น ความเค้นตกค้าง การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน และการทดสอบด้วยการอัดด้วยความดัน เป็นต้น
 9. บริการทดสอบและวิเคราะห์ทางด้านการสึกหรอ แรงเสียดทานและการหล่อลื่น ของวัสดุต่างๆ
 10. บริการให้คำปรึกษาเชิงเทคนิคเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ด้านวัสดุและกระบวนการ
 11. บริการทดสอบวิเคราะห์พลาสติกชีวภาพ ตามมาตรฐานสากล ISO 17088 และได้รับการยอมรับให้ขึ้นทะเบียนกับสถาบัน DIN CERTCO ประเทศเยอรมนี
 12. บริการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพในเบื้องต้น (Preliminary Biodegradation Test) ของวัสดุทั่วไป
 13. บริการวิจัย/วิเคราะห์ทดสอบ การสลายตัวทางชีวภาพ รวมถึงบริการวิจัยด้านการบำบัดสารอันตรายตกค้างในสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการทางชีวภาพ
 14. บริการวิเคราะห์อื่นๆ เช่น องค์ประกอบทางเคมี  บริการทดสอบทางด้านการกัดกร่อน ด้วยเทคนิคทางไฟฟ้าเคมี  แบบจุ่มแช่และแบบเร่งสภาวะ เช่น การกัดกร่อนแบบสม่ำเสมอ การกัดกร่อนแบบรูเข็ม การกัดกร่อนตามขอบเกรน เป็นต้น  วัดปริมาณเฟอร์ไรต์ในงานเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิม ทดสอบความแข็งแบบวิกเกอร์ส (Vickers) เป็นต้น

คณะนักวิจัยและทีมงาน (Members)

หากต้องการเปิดเผย บุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญ โปรดให้ข้อมูล ดังนี้

ชื่อ ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต

สาขาที่เชี่ยวชาญ.:  ไทรโบโลยีและการวิเคราะห์ความเสียหาย

Email : pratip@tistr.or.th

ชื่อ ดร. อัญชนา พัฒนสุพงษ์

สาขาที่เชี่ยวชาญ การทดสอบการสลายตัวของพลาสติกชีวภาพและวัสดุชีวภาพ

Email : anchana@tistr.or.th

ชื่อ ดร.พรศักดิ์ ทัศนราพันธ์

สาขาที่เชี่ยวชาญ  การประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของหม้อน้ำ หม้อต้ม และภาชนะรับความดัน

Email : pornsak@tistr.or.th

ความร่วมมือและเครือข่าย (Collaboration & Networks)

(โปรดระบุหน่วยงานพันธมิตรทั้งภายในและต่างประเทศ) (ถ้ามี)

 • สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
 • สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)
 • กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
 • สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)
 • สมาคมการกัดกร่อนโลหะและวัสดุไทย
 • สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับแรงดันไทย
 • สมาคมไทรโบโลยีไทย
 • เครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 • Institute of Materials Sciences (IMS), Vietnam
 • Korea Institute of Materials (KIMS), Korea
 • Chung Ang University (CAU), Korea
 • National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) , Japan
 • Shriram Institute , India