Skip to content

งานวิจัย

Picture1

โครงการท่าเทียบเรือ บ้านอ่าวอุดม ตำบลทุ่งศุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โครงการท่าเทียบเรือ บ้านอ่าวอุดม ตำบลทุ่งศุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โครงการท่าเทียบเรือสยามคอมเมอร์เชียลซีพอร์ท เป็นโครงการที่รองรับเรือขนาดมากกว่า 500 ตันกรอส ซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  โดยส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการให้แก่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)      ฝ่ายเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร (ฝสท.) เป็นผู้ดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม       โดยดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำ คุณภาพเสียง คุณภาพอากาศ นิเวศวิทยาและคุณภาพสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และจัดทำเล่มรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม (Monitor) เพื่อส่งให้หน่วยงานผู้อนุญาตและกำกับดูแลต่อไป   เจ้าของโครงการ : บริษัท สยามคอมเมอร์เชียล ซีพอร์ท จำกัด งานติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม :…

Read More

บทความ

jan1

โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำจันทบุรี

โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำจันทบุรี อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี   กรมทางหลวงชนบท ได้ดำเนินการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามแม่น้ำจันทบุรี อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อ เดือน พฤษภาคม 2548 แล้วเสร็จในเดือน พฤษภาคม 2550 กรมทางหลวงชนบทตระหนักดีถึงความสำคัญในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำจันทบุรีจึงได้ให้ วว. ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม   เจ้าของโครงการ : กลุ่มงานทางหลวงชนบท สำนักก่อสร้างสะพาน งานติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 02 577 9481  

Read More

ประชาสัมพันธ์

3121

มอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม) ให้แก่ “นายทักษิณ อาชวาคม” ผู้อำนวยการสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช วว. นครราชสีมา

Read More

Padd Solutions