ประกาศผู้สมัครเข้ารับการสรรหาประธาน และกรรมการดำเนินการ สอ.วท. ประจำปี 2561

 

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.วท. ประจำปี 2561

หมายเลข 1 นายธเนส เตชะเสน

ดูเต็มจอ

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหา กรรมการดำเนินการ สอ.วท. ประจำปี 2561

หมายเลข 1 นายก่อโชค บัณฑิตมงคล

ดูเต็มจอ
หมายเลข 2 นายอนนต์กร โอภาส

ดูเต็มจอ
หมายเลข 3 นางวราสินี สนิทมาก

ดูเต็มจอ
หมายเลข 4 นางสาวชุลีรัตน์ บรรจงลิขิตกุล

ดูเต็มจอ
หมายเลข 5 นางอลิสรา คูประสิทธิ์

ดูเต็มจอ
หมายเลข 6 นายศิริธรรม สิงห์โต

ดูเต็มจอ
หมายเลข 7 นางชญานี เยี่ยมระยับ

ดูเต็มจอ
หมายเลข 8 นางกุลศยา ระมัดตน

ดูเต็มจอ
หมายเลข 9 นายสุเมธ ภูมิอภิรดี

ดูเต็มจอ

ประกาศเปิดขอรับทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกประจำปี 2560

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปี 2560 ที่นี่

คำขอและหนังสือเงินกู้เฉพาะกิจ

สมาชิกที่จะยืนขอกู้เงินเฉพาะกิจต้องมีเอกสารประกอบการยื่นกู้ ดังนี้

  1. คำขอและหนังสือกู้เงินเฉพาะกิจ โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากไฟล์เอกสารด้านล่าง
  2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรพนักงาน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีที่สมาชิกจะขอให้ทางสหกรณ์ โอนเงินเข้าบัญชี ให้ ต้องยื่น เอกสารเพิ่มเติม คือ
มี สำเนาหน้า Book Bank ธนาคาร เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

การรับสมัครกรรมการดำเนินการ สอ.วท. ประจำปี 2561

     ตามที่ ในปี 2561 ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.วท. จำนวน 1 คน และ กรรมการดำเนินการ สอ.วท. จำนวน 6 คน จะครบวาระการดำรงตำแหน่งนั้น อาศัยอำนาจตาม ข้อ 10 ระเบียบว่าด้วย การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.วท. พ.ศ. 2559 คณะกรรมการสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561 จึงขอประกาศ
การรับสมัครกรรมการดำเนินการ สอ.วท. ประจำปี 2561 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร (1) และ ใบสมัครเข้ารับการสรรหา ปรากฏตามเอกสาร (2) โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

วันรับสมัคร :                6 ธันวาคม 2560 ถึง 29 ธันวาคม 2560
เวลารับสมัคร :             ระหว่างเวลาทำการ ตั้งแต่ 8:30 น. ถึง 16:30 น.
สถานที่รับสมัคร :         ที่ทำการ สอ.วท.
ตำแหน่งที่รับสมัคร :

  • ประธานกรรมการดำเนินการ จำนวน 1 คน และ
  • กรรมการดำเนินการ จำนวน 6 คน

เอกสาร การรับสมัครกรรมการดำเนินการ (1)

เอกสาร ใบสมัครเข้ารับการสรรหา (2)

ประกาศแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหากรรมการดำเนินการ สอ.วท. ประจำปี 2561

     ตามที่ ในปี 2561 ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.วท. จำนวน 1 คน และ กรรมการดำเนินการ สอ.วท. จำนวน 6 คน จะครบวาระการดำรงตำแหน่งนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบว่าด้วย การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.วท. พ.ศ. 2559 ข้อ 6 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 11/2560 จึงขอประกาศวัน เวลา และสถานที่การลงคะแนน ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง ทั้งนี้สามารถสรุปได้ดังนี้
วันลงคะแนนสรรหา 7 กุมภาพันธ์ 2561
เวลาลงคะแนน 8:30 น. ถึง 14:00 น.
ทั้งนี้สามารถลงคะแนนสรรหาล่วงหน้าได้ ณ ที่ทำการ สอ.วท. ในวันที่ 31 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึง 15: 30 น.

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561

     ตามที่ ในปี 2561 ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.วท. จำนวน 1 คน และ กรรมการดำเนินการ สอ.วท. จำนวน 6 คน จะครบวาระการดำรงตำแหน่งนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบว่าด้วย การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.วท. พ.ศ. 2559 ข้อ 7 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สอ.วท. ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 จึงได้มีมติแต่งตั้งบุคคลดังมีรายนามปรากฏตามเอกสารด้านล่าง เป็นคณะกรรมการสรรหากรรมการดำเนินการ สอ.วท. ประจำปี 2561

แจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกำหนดการงานสัมมนาระหว่างคณะกรรมการและสมาชิก สอ.วท. ประจำปี 2560

ประชาสัมพันธ์: แจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกำหนดการงานสัมมนาระหว่างคณะกรรมการและสมาชิก สอ.วท. ประจำปี 2560 เรื่อง การบริหารจัดการสอ.วท.ในยุค 4.0 ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 9:00-12:00 น. โดยไม่ถือเป็นวันลา รายละเอียดตามเอกสารแนบ

การอนุมัติให้พนักงานและลูกจ้างเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาระหว่างคณะกรรมการและสมาชิก สอ.วท. ประจำปี 2560

ประชาสัมพันธ์: เรื่องการอนุมัติให้พนักงานและลูกจ้างเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาระหว่างคณะกรรมการและสมาชิก สอ.วท. ประจำปี 2560 เรื่อง การบริหารจัดการสอ.วท.ในยุค 4.0 ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 9:00-12:00 น. โดยไม่ถือเป็นวันลา รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์ : การเปิดรับสมัคร สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท.) ที่อายุเกิน 57 ปี เป็นกรณีพิเศษ

ประชาสัมพันธ์ : การเปิดรับสมัคร สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท.) ที่อายุเกิน 57 ปี เป็นกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2560 โดยสมาชิกที่เกิด พ.ศ. 2500-2502 ต้องชำระเงินสงเคราะห์เพิ่มให้เท่ากับสมาชิกที่สมัครตามรอบอายุที่ได้ชำระแล้ว สำหรับสมาชิกที่มีอายุ 57 ปี (เกิด พ.ศ. 2503) การรับสมัครและอัตราเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเป็นไปตามปกติ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประชาสัมพับธ์ ID Line สอ.วท. : tistrsaving

เรียนสมาชิกทุกท่าน ท่านสามารถติดต่อกับ สอ.วท. เพื่อส่งภาพสำเนาเอกสารต่างๆ เช่น ใบเสร็จการส่งเงินผ่นธนาคารฯ หรือ ต้องการสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่โดยตรง ผ่านทาง Application “Line” ID: tistrsaving ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้การแจ้งโอนเงินเข้าบัญชีสามารถทำได้ระหว่างวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8:30-14:30 น. หากแจ้งหลังเวลา 14:30 น. จะมีผลในวันทำการถัดไป

line id

เชิญเข้าร่วมสัมมนาภายใน เรื่อง “การบริหารจัดการ สอ.วท. ท่ามกลางสภาวะวิกฤติสหกรณ์ในประเทศ”

สหกรณ์ออมทรัพย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จำกัด ขอเชิญสมาชิก สอ.วท. ทุกท่านร่วมสัมมนาภายใน เรื่อง “การบริหารจัดการ สอ.วท. ท่ามกลางสภาวะวิกฤติสหกรณ์ในประเทศ” ใน วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 8:30-12:00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เทคโนธานี 35 หมู่ 3 ถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

สมาชิกท่านใดสนใจเข้าร่วมสัมมนา ขอความร่วมมือลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ สอ.วท. โทร. 025779237

20170530202744

ประชาสัมพันธ์ : สามารถดาว์นโหลดใบสำคัญจ่ายเงิน และคำขอเงินกู้สามัญที่ได้ปรับปรุงใหม่

ขณะนี้ สมาชิก สามารถดาว์นโหลด ใบสำคัญจ่ายเงิน และคำขอเงินกู้สามัญที่ได้ปรับปรุงใหม่ได้ที่หน้า แบบฟอร์ม หรือ กดที่นี่

ประชาสัมพันธ์ผู้สมัครรับสรรหาประธานและกรรมการฯ สอ.วท. ปี 2560

ผู้สมัครตำแหน่งประธาน

หมายเลข 1 นายธเนส เตชะเสน


ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการ

หมายเลข 1 นางจิราภรณ์ มณีพรหม
หมายเลข 2 นายกฤษณะ แต่งเสร็จ
หมายเลข 3 นางกนกพร เนียมศรี
หมายเลข 4 น.ส.มยุรี ศรีประโชติ
หมายเลข 5 น.ส.ยุพิน พุ่มไม้
หมายเลข 6 น.ส.พันธุ์ฐิณี สมวงศ์ษา
หมายเลข 7 นางวราสินี สนิทมาก
หมายเลข 8 นายสิทธิชัย เลี้ยงถนอม
หมายเลข 9 นายธีรภัทร ศรีนรคุตร
หมายเลข 10 นายศิริธรรม สิงห์โต
หมายเลข 11 นายวัลลภ จันท์กะพ้อ
หมายเลข 12 น.ส.ฉัตรฤดี สุวรรณชาติ
หมายเลข 13 นางณัฐจุฑา นาคทิพวรรณ
หมายเลข 14 นางอติกานต์ ทองมาก
หมายเลข 15 นางชญานี เยี่ยมระยับ
หมายเลข 16 นายพนมรัตน์ สมหวัง
หมายเลข 17 นางชลธิชา นิวาสประกฤติ
หมายเลข 18 นายพิชัย วงศ์หาญ
หมายเลข 19 น.ส.มนฤดี ไชยสูรยกาน
หมายเลข 20 น.ส.พัชรี สามนเสน
หมายเลข 21 นายอนนต์กร โอภากร
หมายเลข 22 นายแสวง เกิดประทุม
หมายเลข 23 น.ส.พิมพ์พันธุ์ ศรีพิพิธ

นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายละเอียด…
1) นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
2) แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประชาสัมพันธ์ : เชิญชวนตอบแบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการเจ้าหน้าที่ สอ.วท.

สืบเนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ที่ประชุมมีความต้องการให้ สอ.วท. มีการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจการใช้บริการเจ้าหน้าที่ สอ.วท. เพื่อนำผลมาใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ สอ.วท. ดังนั้น สอ.วท.จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านสมาชิกตอบ แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการเจ้าหน้าที่ สอ.วท. หากท่านมีเรื่องร้องเรียนหรือข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถติดต่อมาได้ที่ coop@tistr.or.th