แจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกำหนดการงานสัมมนาระหว่างคณะกรรมการและสมาชิก สอ.วท. ประจำปี 2560

พิเศษ

ประชาสัมพันธ์: แจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกำหนดการงานสัมมนาระหว่างคณะกรรมการและสมาชิก สอ.วท. ประจำปี 2560 เรื่อง การบริหารจัดการสอ.วท.ในยุค 4.0 ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 9:00-12:00 น. โดยไม่ถือเป็นวันลา รายละเอียดตามเอกสารแนบ

การอนุมัติให้พนักงานและลูกจ้างเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาระหว่างคณะกรรมการและสมาชิก สอ.วท. ประจำปี 2560

พิเศษ

ประชาสัมพันธ์: เรื่องการอนุมัติให้พนักงานและลูกจ้างเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาระหว่างคณะกรรมการและสมาชิก สอ.วท. ประจำปี 2560 เรื่อง การบริหารจัดการสอ.วท.ในยุค 4.0 ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 9:00-12:00 น. โดยไม่ถือเป็นวันลา รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์ : การเปิดรับสมัคร สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท.) ที่อายุเกิน 57 ปี เป็นกรณีพิเศษ

พิเศษ

ประชาสัมพันธ์ : การเปิดรับสมัคร สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท.) ที่อายุเกิน 57 ปี เป็นกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2560 โดยสมาชิกที่เกิด พ.ศ. 2500-2502 ต้องชำระเงินสงเคราะห์เพิ่มให้เท่ากับสมาชิกที่สมัครตามรอบอายุที่ได้ชำระแล้ว สำหรับสมาชิกที่มีอายุ 57 ปี (เกิด พ.ศ. 2503) การรับสมัครและอัตราเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเป็นไปตามปกติ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประชาสัมพับธ์ ID Line สอ.วท. : tistrsaving

พิเศษ

เรียนสมาชิกทุกท่าน ท่านสามารถติดต่อกับ สอ.วท. เพื่อส่งภาพสำเนาเอกสารต่างๆ เช่น ใบเสร็จการส่งเงินผ่นธนาคารฯ หรือ ต้องการสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่โดยตรง ผ่านทาง Application “Line” ID: tistrsaving ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้การแจ้งโอนเงินเข้าบัญชีสามารถทำได้ระหว่างวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8:30-14:30 น. หากแจ้งหลังเวลา 14:30 น. จะมีผลในวันทำการถัดไป

line id

เชิญเข้าร่วมสัมมนาภายใน เรื่อง “การบริหารจัดการ สอ.วท. ท่ามกลางสภาวะวิกฤติสหกรณ์ในประเทศ”

พิเศษ

สหกรณ์ออมทรัพย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จำกัด ขอเชิญสมาชิก สอ.วท. ทุกท่านร่วมสัมมนาภายใน เรื่อง “การบริหารจัดการ สอ.วท. ท่ามกลางสภาวะวิกฤติสหกรณ์ในประเทศ” ใน วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 8:30-12:00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เทคโนธานี 35 หมู่ 3 ถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

สมาชิกท่านใดสนใจเข้าร่วมสัมมนา ขอความร่วมมือลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ สอ.วท. โทร. 025779237

20170530202744

ประชาสัมพันธ์ : สามารถดาว์นโหลดใบสำคัญจ่ายเงิน และคำขอเงินกู้สามัญที่ได้ปรับปรุงใหม่

พิเศษ

ขณะนี้ สมาชิก สามารถดาว์นโหลด ใบสำคัญจ่ายเงิน และคำขอเงินกู้สามัญที่ได้ปรับปรุงใหม่ได้ที่หน้า แบบฟอร์ม หรือ กดที่นี่

เอกสารอนุมัติให้พนักงานและลูกจ้างที่เป็นสมาชิก สอ.วท. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

พิเศษ

คลิกที่นี่ค่ะ

ประชาสัมพันธ์ผู้สมัครรับสรรหาประธานและกรรมการฯ สอ.วท. ปี 2560

พิเศษ

ผู้สมัครตำแหน่งประธาน

หมายเลข 1 นายธเนส เตชะเสน


ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการ

หมายเลข 1 นางจิราภรณ์ มณีพรหม
หมายเลข 2 นายกฤษณะ แต่งเสร็จ
หมายเลข 3 นางกนกพร เนียมศรี
หมายเลข 4 น.ส.มยุรี ศรีประโชติ
หมายเลข 5 น.ส.ยุพิน พุ่มไม้
หมายเลข 6 น.ส.พันธุ์ฐิณี สมวงศ์ษา
หมายเลข 7 นางวราสินี สนิทมาก
หมายเลข 8 นายสิทธิชัย เลี้ยงถนอม
หมายเลข 9 นายธีรภัทร ศรีนรคุตร
หมายเลข 10 นายศิริธรรม สิงห์โต
หมายเลข 11 นายวัลลภ จันท์กะพ้อ
หมายเลข 12 น.ส.ฉัตรฤดี สุวรรณชาติ
หมายเลข 13 นางณัฐจุฑา นาคทิพวรรณ
หมายเลข 14 นางอติกานต์ ทองมาก
หมายเลข 15 นางชญานี เยี่ยมระยับ
หมายเลข 16 นายพนมรัตน์ สมหวัง
หมายเลข 17 นางชลธิชา นิวาสประกฤติ
หมายเลข 18 นายพิชัย วงศ์หาญ
หมายเลข 19 น.ส.มนฤดี ไชยสูรยกาน
หมายเลข 20 น.ส.พัชรี สามนเสน
หมายเลข 21 นายอนนต์กร โอภากร
หมายเลข 22 นายแสวง เกิดประทุม
หมายเลข 23 น.ส.พิมพ์พันธุ์ ศรีพิพิธ

นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พิเศษ

รายละเอียด…
1) นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
2) แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประชาสัมพันธ์ : เชิญชวนตอบแบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการเจ้าหน้าที่ สอ.วท.

พิเศษ

สืบเนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ที่ประชุมมีความต้องการให้ สอ.วท. มีการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจการใช้บริการเจ้าหน้าที่ สอ.วท. เพื่อนำผลมาใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ สอ.วท. ดังนั้น สอ.วท.จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านสมาชิกตอบ แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการเจ้าหน้าที่ สอ.วท. หากท่านมีเรื่องร้องเรียนหรือข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถติดต่อมาได้ที่ coop@tistr.or.th