สอ.วท.สัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม 2561

สารจากประธาน สอ.วท.

ผลการดำเนินงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์


รายชื่อที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินการ และ เจ้าหน้าที่ สอ.วท. ประจำปี 2561

คำขอและหนังสือเงินกู้เฉพาะกิจ

สมาชิกที่จะยืนขอกู้เงินเฉพาะกิจต้องมีเอกสารประกอบการยื่นกู้ ดังนี้

  1. คำขอและหนังสือกู้เงินเฉพาะกิจ โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากไฟล์เอกสารด้านล่าง
  2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรพนักงาน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีที่สมาชิกจะขอให้ทางสหกรณ์ โอนเงินเข้าบัญชี ให้ ต้องยื่น เอกสารเพิ่มเติม คือ
มี สำเนาหน้า Book Bank ธนาคาร เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

ประชาสัมพับธ์ ID Line สอ.วท. : tistrsaving

เรียนสมาชิกทุกท่าน ท่านสามารถติดต่อกับ สอ.วท. เพื่อส่งภาพสำเนาเอกสารต่างๆ เช่น ใบเสร็จการส่งเงินผ่นธนาคารฯ หรือ ต้องการสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่โดยตรง ผ่านทาง Application “Line” ID: tistrsaving ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้การแจ้งโอนเงินเข้าบัญชีสามารถทำได้ระหว่างวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8:30-14:30 น. หากแจ้งหลังเวลา 14:30 น. จะมีผลในวันทำการถัดไป

line id

ประชาสัมพันธ์ : สามารถดาว์นโหลดใบสำคัญจ่ายเงิน และคำขอเงินกู้สามัญที่ได้ปรับปรุงใหม่

ขณะนี้ สมาชิก สามารถดาว์นโหลด ใบสำคัญจ่ายเงิน และคำขอเงินกู้สามัญที่ได้ปรับปรุงใหม่ได้ที่หน้า แบบฟอร์ม หรือ กดที่นี่

นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายละเอียด…
1) นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
2) แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประกาศผู้สมัครเข้ารับการสรรหาประธาน และกรรมการดำเนินการ สอ.วท. ประจำปี 2561

 

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.วท. ประจำปี 2561

หมายเลข 1 นายธเนส เตชะเสน

ดูเต็มจอ

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหา กรรมการดำเนินการ สอ.วท. ประจำปี 2561

หมายเลข 1 นายก่อโชค บัณฑิตมงคล

ดูเต็มจอ
หมายเลข 2 นายอนนต์กร โอภาส

ดูเต็มจอ
หมายเลข 3 นางวราสินี สนิทมาก

ดูเต็มจอ
หมายเลข 4 นางสาวชุลีรัตน์ บรรจงลิขิตกุล

ดูเต็มจอ
หมายเลข 5 นางอลิสรา คูประสิทธิ์

ดูเต็มจอ
หมายเลข 6 นายศิริธรรม สิงห์โต

ดูเต็มจอ
หมายเลข 7 นางชญานี เยี่ยมระยับ

ดูเต็มจอ
หมายเลข 8 นางกุลศยา ระมัดตน

ดูเต็มจอ
หมายเลข 9 นายสุเมธ ภูมิอภิรดี

ดูเต็มจอ

ประกาศเปิดขอรับทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกประจำปี 2560

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปี 2560 ที่นี่

การรับสมัครกรรมการดำเนินการ สอ.วท. ประจำปี 2561

     ตามที่ ในปี 2561 ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.วท. จำนวน 1 คน และ กรรมการดำเนินการ สอ.วท. จำนวน 6 คน จะครบวาระการดำรงตำแหน่งนั้น อาศัยอำนาจตาม ข้อ 10 ระเบียบว่าด้วย การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.วท. พ.ศ. 2559 คณะกรรมการสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561 จึงขอประกาศ
การรับสมัครกรรมการดำเนินการ สอ.วท. ประจำปี 2561 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร (1) และ ใบสมัครเข้ารับการสรรหา ปรากฏตามเอกสาร (2) โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

วันรับสมัคร :                6 ธันวาคม 2560 ถึง 29 ธันวาคม 2560
เวลารับสมัคร :             ระหว่างเวลาทำการ ตั้งแต่ 8:30 น. ถึง 16:30 น.
สถานที่รับสมัคร :         ที่ทำการ สอ.วท.
ตำแหน่งที่รับสมัคร :

  • ประธานกรรมการดำเนินการ จำนวน 1 คน และ
  • กรรมการดำเนินการ จำนวน 6 คน

เอกสาร การรับสมัครกรรมการดำเนินการ (1)

เอกสาร ใบสมัครเข้ารับการสรรหา (2)

ประกาศแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหากรรมการดำเนินการ สอ.วท. ประจำปี 2561

     ตามที่ ในปี 2561 ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.วท. จำนวน 1 คน และ กรรมการดำเนินการ สอ.วท. จำนวน 6 คน จะครบวาระการดำรงตำแหน่งนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบว่าด้วย การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.วท. พ.ศ. 2559 ข้อ 6 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 11/2560 จึงขอประกาศวัน เวลา และสถานที่การลงคะแนน ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง ทั้งนี้สามารถสรุปได้ดังนี้
วันลงคะแนนสรรหา 7 กุมภาพันธ์ 2561
เวลาลงคะแนน 8:30 น. ถึง 14:00 น.
ทั้งนี้สามารถลงคะแนนสรรหาล่วงหน้าได้ ณ ที่ทำการ สอ.วท. ในวันที่ 31 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึง 15: 30 น.

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561

     ตามที่ ในปี 2561 ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.วท. จำนวน 1 คน และ กรรมการดำเนินการ สอ.วท. จำนวน 6 คน จะครบวาระการดำรงตำแหน่งนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบว่าด้วย การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.วท. พ.ศ. 2559 ข้อ 7 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สอ.วท. ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 จึงได้มีมติแต่งตั้งบุคคลดังมีรายนามปรากฏตามเอกสารด้านล่าง เป็นคณะกรรมการสรรหากรรมการดำเนินการ สอ.วท. ประจำปี 2561