ประชาสัมพันธ์ : สามารถดาว์นโหลดใบสำคัญจ่ายเงิน และคำขอเงินกู้สามัญที่ได้ปรับปรุงใหม่

พิเศษ

ขณะนี้ สมาชิก สามารถดาว์นโหลด ใบสำคัญจ่ายเงิน และคำขอเงินกู้สามัญที่ได้ปรับปรุงใหม่ได้ที่หน้า แบบฟอร์ม หรือ กดที่นี่

เอกสารอนุมัติให้พนักงานและลูกจ้างที่เป็นสมาชิก สอ.วท. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

พิเศษ

คลิกที่นี่ค่ะ

ประชาสัมพันธ์ผู้สมัครรับสรรหาประธานและกรรมการฯ สอ.วท. ปี 2560

พิเศษ

ผู้สมัครตำแหน่งประธาน

หมายเลข 1 นายธเนส เตชะเสน


ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการ

หมายเลข 1 นางจิราภรณ์ มณีพรหม
หมายเลข 2 นายกฤษณะ แต่งเสร็จ
หมายเลข 3 นางกนกพร เนียมศรี
หมายเลข 4 น.ส.มยุรี ศรีประโชติ
หมายเลข 5 น.ส.ยุพิน พุ่มไม้
หมายเลข 6 น.ส.พันธุ์ฐิณี สมวงศ์ษา
หมายเลข 7 นางวราสินี สนิทมาก
หมายเลข 8 นายสิทธิชัย เลี้ยงถนอม
หมายเลข 9 นายธีรภัทร ศรีนรคุตร
หมายเลข 10 นายศิริธรรม สิงห์โต
หมายเลข 11 นายวัลลภ จันท์กะพ้อ
หมายเลข 12 น.ส.ฉัตรฤดี สุวรรณชาติ
หมายเลข 13 นางณัฐจุฑา นาคทิพวรรณ
หมายเลข 14 นางอติกานต์ ทองมาก
หมายเลข 15 นางชญานี เยี่ยมระยับ
หมายเลข 16 นายพนมรัตน์ สมหวัง
หมายเลข 17 นางชลธิชา นิวาสประกฤติ
หมายเลข 18 นายพิชัย วงศ์หาญ
หมายเลข 19 น.ส.มนฤดี ไชยสูรยกาน
หมายเลข 20 น.ส.พัชรี สามนเสน
หมายเลข 21 นายอนนต์กร โอภากร
หมายเลข 22 นายแสวง เกิดประทุม
หมายเลข 23 น.ส.พิมพ์พันธุ์ ศรีพิพิธ

นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พิเศษ

รายละเอียด…
1) นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
2) แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประชาสัมพันธ์ : เชิญชวนตอบแบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการเจ้าหน้าที่ สอ.วท.

พิเศษ

สืบเนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ที่ประชุมมีความต้องการให้ สอ.วท. มีการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจการใช้บริการเจ้าหน้าที่ สอ.วท. เพื่อนำผลมาใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ สอ.วท. ดังนั้น สอ.วท.จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านสมาชิกตอบ แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการเจ้าหน้าที่ สอ.วท. หากท่านมีเรื่องร้องเรียนหรือข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถติดต่อมาได้ที่ coop@tistr.or.th