เอกสารอนุมัติให้พนักงานและลูกจ้างที่เป็นสมาชิก สอ.วท. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

พิเศษ

คลิกที่นี่ค่ะ

ประชาสัมพันธ์ผู้สมัครรับสรรหาประธานและกรรมการฯ สอ.วท. ปี 2560

พิเศษ

ผู้สมัครตำแหน่งประธาน

หมายเลข 1 นายธเนส เตชะเสน


ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการ

หมายเลข 1 นางจิราภรณ์ มณีพรหม
หมายเลข 2 นายกฤษณะ แต่งเสร็จ
หมายเลข 3 นางกนกพร เนียมศรี
หมายเลข 4 น.ส.มยุรี ศรีประโชติ
หมายเลข 5 น.ส.ยุพิน พุ่มไม้
หมายเลข 6 น.ส.พันธุ์ฐิณี สมวงศ์ษา
หมายเลข 7 นางวราสินี สนิทมาก
หมายเลข 8 นายสิทธิชัย เลี้ยงถนอม
หมายเลข 9 นายธีรภัทร ศรีนรคุตร
หมายเลข 10 นายศิริธรรม สิงห์โต
หมายเลข 11 นายวัลลภ จันท์กะพ้อ
หมายเลข 12 น.ส.ฉัตรฤดี สุวรรณชาติ
หมายเลข 13 นางณัฐจุฑา นาคทิพวรรณ
หมายเลข 14 นางอติกานต์ ทองมาก
หมายเลข 15 นางชญานี เยี่ยมระยับ
หมายเลข 16 นายพนมรัตน์ สมหวัง
หมายเลข 17 นางชลธิชา นิวาสประกฤติ
หมายเลข 18 นายพิชัย วงศ์หาญ
หมายเลข 19 น.ส.มนฤดี ไชยสูรยกาน
หมายเลข 20 น.ส.พัชรี สามนเสน
หมายเลข 21 นายอนนต์กร โอภากร
หมายเลข 22 นายแสวง เกิดประทุม
หมายเลข 23 น.ส.พิมพ์พันธุ์ ศรีพิพิธ

นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พิเศษ

รายละเอียด…
1) นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
2) แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประชาสัมพันธ์ : เชิญชวนตอบแบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการเจ้าหน้าที่ สอ.วท.

พิเศษ

สืบเนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ที่ประชุมมีความต้องการให้ สอ.วท. มีการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจการใช้บริการเจ้าหน้าที่ สอ.วท. เพื่อนำผลมาใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ สอ.วท. ดังนั้น สอ.วท.จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านสมาชิกตอบ แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการเจ้าหน้าที่ สอ.วท. หากท่านมีเรื่องร้องเรียนหรือข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถติดต่อมาได้ที่ coop@tistr.or.th

 

หนังสืออนุมัติเข้าร่วมการเสวนาประจำปี 2559

เรียน ท่านสมาชิกที่ลงทะเบียนเสวนาประจำปี 2559

ตามที่ สอ.วท. ได้ทำหนังสือขออนุมัติฯ การเข้าร่วมเสวนาประจำปี 2559
และได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว แต่ทั้งนี้สมาชิกที่จะไปเสวนา ต้องไปขออนุญาตกับผู้บังคับบัญชาให้เรียบร้อยตามหนังสืออนุมัติด้วยครับ

งานเสวนาสมาชิก วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2559
ณ รร.ไมด้า แกรนด์ จังหวัดนครปฐม

กำหนดการ
วันที่ 18 พ.ย. 59…
– ออกเดินทางจาก วว. บางเขน เวลา 08.00 น.
– และออกเดินทางจาก วว. คลองห้า เวลา 08.00 น.
10.00-11.30 น. ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ไม้ วู้ดแลนด์ จ.นครปฐม
11.45 น. เดินทางเข้าที่พัก ณ รร.ไมด้า ฯ จ.นครปฐม
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร รร.ไมด้าฯ
14.00-16.30 น. รับฟังการเสวนาฯ…
16.30-18.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00-21.00 น.รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร(ดาดฟ้า) รร.ไมด้าฯ

วันที่ 19 พ.ย. 59…
07.00-08.30 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00 น. ออกเดินทางไปทัศนศึกษาพระราชวังสนามจันทร์
10.30 น. สักการะพระร่วงโรจนฤทธิ์ ฯ../ทัศนศึกษาองค์ปฐมเจดีย์
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)
14.00 น. แวะซื้อของที่ระลึก ที่ตลาดน้ำดอนหวาย
16.00 น. เดินทางกลับ วว.เทคโนธานี/บางเขน…

• หมายเหตุ เวลา/สถานที่ร่วมทัศนศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม..

กำหนดการงานเสวนาสมาชิก วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
ณ รร.ไมด้า แกรนด์ จังหวัดนครปฐม
……………………………

เวลา 13.30 น. ประธาน สอ.วท. กล่าวต้อนรับสมาชิก สอ.วท.

*การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง สวัสดิการต่างๆ ของ สอ.วท.
โดย… ดร.สุเมธ ภูมิอภิรดี ผจก. สอ.วท.
*การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การลงทุนในระบบ RTF LTF เพื่ออนาคตที่สดใส..หลังวัยเกษียณ”
โดย…..ผศ.เต็มใจ สุวรรณทัต

การเสวนา เรื่อง ทบาทสมาชิก กับ สอ.วท. ในยุคดิจิตอล…โดยสมาชิก เพื่อสมาชิก
ผู้ร่วมเสวนา
คุณเขมชาติ อภิรัชตานนท์ ที่ปรึกษา สอ.วท.
ดร.ธเนส เตชะเสน รองประธาน สอ.วท. คนที่ 1 ..นายศิริธรรม.. สมาชิก..
*ผู้ดำเนินการเสวนา …ดร.นฤมล รื่นไวย์ เลขานุการ สอ.วท.

seminar-591118