ค้นหาด่วน :
ห้องปฏิบัติการ  สาขาการวัด  ชื่อเว็บไซต์   


ชื่อห้องปฏิบัติการ สาขาการวัด
มิติ มวล ความดัน สุญญากาศ ไฟฟ้า ความถี่ เวลา อุณหภูมิ เคมี ปริมาตร แรง แรงบิด ความหนาแน่น อัตราการไหล เสียง แสง การสั่นสะเทือน ความชื้นสัมพัทธ์ ความแข็ง รังสี เครื่องมือแพทย์
* Industrial Solution & Services บริษัท ซีเมนส์ จำกัด     x x x x   x       x   x              
* Thai Reference Standards Laboratory บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) x x x x x x   x     x x   x       x      
* บริษัท เจวีซี แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด x       x x           x                  
* บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด x x x   x x   x     x x                  
* บริษัท เบียร์ทิพย์บริวเวอรี่ (1991) จำกัด x   x   x     x                          
* บริษัท เทอร์โมโลยี จำกัด         x     x                   x      
* บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด x x     x     x   x                      
* บริษัท เมทโธรห์ม สยาม จำกัด         x     x                          
* บริษัท เอ แอล เค แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด x                                        
* บริษัท เอ วัน อินสตรูเมนต์ จำกัด x x x         x   x                      
* บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) x x     x x                              
* บริษัท เอ็น เอ็ม เทคนิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด               x                   x      
* บริษัท เอส พี ซี แคลลิเบรชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด   x           x x     x                  
* บริษัท แคลลิเบรเทค จำกัด x x x x x     x x x x   x                
* บริษัท แคลิแบรชั่น เมเนจเมนท์ จำกัด x x x x x x   x           x              
* บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด   x x x x x   x                   x      
* บริษัท โปรเฟสชั่นแนล แคริเบรชั่น แอนด์ เซอวิส จำกัด x x x x x x   x x   x x       x x        
* บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด     x   x     x x                        
* บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด x x x         x                          
* บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีย์ (ประเทศไทย) จำกัด x x x x x     x     x x                  
* บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จํากัด     x         x                          
* บริษัทไทร์เนอร์ยี อินสตรูเมนท์ จํากัด         x                                
* บริษัท ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ไทย) จำกัด x       x     x                          
* บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด x x x   x           x x                  
* บริษัท ควอลิตี้ คาลิเบรชั่น จำกัด x x x x x x   x   x x x x   x   x   x    
* บริษัท ซีคิวซี อินโนเวชั่น จำกัด x x x   x     x       x   x              
* บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) x x     x                                
* บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)         x x                              
* บริษัท บางกอกไฮแล็บ จำกัด                 x                        
* บริษัท บูรพา เมโทรโลยี ซิสเต็ม จำกัด x x x         x     x x                  
* บริษัท พรีเมียร์ ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด x x x   x x   x x x                      
* บริษัท พาร์ทไทม์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด x                                        
* บริษัท พี. เค. โพรเกรสซีฟ เซอร์วิส จำกัด   x               x     x x              
* บริษัท พูนทรัพย์แคน จำกัด x x x x       x                          
* บริษัท มาร์สค์ แมชชีน (ประเทศไทย) จำกัด x   x x x x   x       x                  
* บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด x                                        
* บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด x x x   x x   x x         x       x      
* บริษัท ยู-แคล จำกัด x   x         x   x   x                  
* บริษัท ร็อคเกอร์เทค (ไทยแลนด์) จำกัด     x   x     x                          
* บริษัท ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดไฮเทค จำกัด x x           x     x x                  
* บริษัท สคิพ คาลิเบรชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด x x x x x x   x     x x     x   x        
* บริษัท สยามเครื่องชั่งและวิศวกรรม จำกัด   x                                      
* บริษัท สามมิตรมอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (มหาชน) x   x               x               x    
* บริษัท ออมรอน อิเลคโทรนิคส์ จำกัด         x                                
* บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรี จำกัด x x x x       x x x x                    
* บริษัท อินโทรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด x x                 x               x    
* ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)   x                                      
* ศูนย์ทดสอบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี x x x   x x x x                   x      
* ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย x x x   x x   x   x x x x   x x   x      
* ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์         x x                              
* ศูนย์มาตรวิทยา บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด x x x   x     x     x                    
* ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดและทดสอบ บริษัท ไดนิสเทค จำกัด x                   x               x    
* ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา x                                        
* ศูนย์สอบเทียบนวนคร บริษัทเอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด x x x   x x x x x   x x           x x    
* ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต                   x                      
* สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ x x x x x x   x x x x x x x x   x x      
* สถาบันอาหาร   x           x   x                      
* สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย - ญี่ปุ่น) x x x x x x x x     x x           x      
* สำนัก ชั่ง ตวง วัด x x               x       x              
* ห้องปฏิบัติการด้านรังสีก่อไอออน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ                                       x  
* ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ศูนย์ฝึกอบรมบางประกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต         x     x                          
* ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด สถาบันค้นคว้าและพัฒนาฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ x                                        
* ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์                                         x
* ห้องปฏิบัติการสอบเทียบฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กฟฝ         x                                
* ห้องปฏิบัติการสอบเทียบมวลและเครื่องชั่ง บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด   x                                      
* ห้องสอบเทียบเครื่องมือวัด บริษัท นิชชิน เบรค (ประเทศไทย) จำกัด x x           x       x                  
Cairnhill Metrology (thai) Ltd x                                        
Carl Zeiss Co.,Ltd x                                        
MRO Service บริษัทคณิตเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด     x x       x                          
แผนกซ่อมและปรับเทียบมาตรฐานเครื่องวัด กองทัพอากาศ นครราชสีมา     x x x x   x     x x   x     x        
แผนกทดสอบเครื่องวัด กองควบคุมคุณภาพ กรมอู่ทหารเรือ x x x x               x                  
กลุ่มสอบเทียบเครื่องมือวัด วิเคราะห์ทดสอบ กรมวิทยาศาสตร์บริการ x x x x x     x x                 x x    
กองปรับมาตรฐานเครื่องวัด บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด         x                                
กองมาตรฐานเครื่องวัด กรมสื่อสารทหารอากาศ ดอนเมือง x x x x x x x x     x x   x     x        
บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด     x   x x x x x                 x      
บริษัท เมเชอร์โทรนิกส์ จำกัด         x x   x                          
บริษัท เมโทรโลยี จำกัด         x x   x   x                      
บริษัท เอจิเลนด์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด         x x                              
บริษัท เอ็ม เอ็ม ที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด                     x               x    
บริษัท แคล.แล็บ.เมทโทรโลยี จำกัด   x x x       x                          
บริษัท แอ็ดแวนเทจ เซ็นเตอร์ จำกัด x x x x x x   x x   x x x x     x x      
บริษัท โรบอทิคส์ จำกัด x                                        
บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด     x                                    
บริษัท ไซแอนติฟิคโปรโมชั่น จำกัด   x           x x         x              
บริษัท ไทยแมช เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด x                                        
บริษัท ไอโซเทค อินสตรูเมนท์(ไทยแลนด์) จำกัด         x     x                          
บริษัท ไอโซแคล เทคโนโลยี จำกัด x x x x x x x x x   x x           x      
บริษัท กันยง อิเลคทริค จำกัด x x     x     x     x                    
บริษัท คลิกแคล แลบบอราทอรี จำกัด x x x x x x   x x   x x x           x    
บริษัท คาร์โนด์เมตัลบ๊อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) x   x x x                                
บริษัท คาลิเบรชั่น แลบบอราทอรี่ จำกัด x x x x   x x x x x x x x       x   x    
บริษัท ซันโย ยูนิเวอร์แซล จำกัด (มหาชน)   x x   x     x       x                  
บริษัท มาสเตอร์ คาลิเบชั่น จำกัด x x x x x x x x x   x x   x     x        
บริษัท มิงเด็ง เมโทรโลยี เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด x                                        
บริษัท ยู ไอ อิเลคทรอนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด x x x   x x x x x   x x     x   x x      
บริษัท ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด         x x                              
บริษัท ยูนิไทย จำกัด   x x         x x         x              
บริษัท ศรีรุ่งเรืองแมชชีนแอนด์ทูลส์ จำกัด จำกัด x                                        
บริษัท สยาม เมดิคอล แมนเนจเมนท์ จำกัด   x               x                     x
บริษัท สยาม ลีดเดอร์เทค จำกัด x x x x   x x x x x x   x         x x    
บริษัท อีสเทริน เอนเนอยี่ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด                           x              
ฝ่ายสอบเทียบเครื่องมือวัด บริษัท อินซ์เทค เมทโทรโลยี จำกัด x x x x x x x x x   x             x x    
ศูนย์เครื่องวัดละเอียดและสอบเทียบขนาด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ x                                        
ศูนย์ปฏิบัติการสอบเทียบชมิดท์ บริษัท ชมิดท์ อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด         x                                
ศูนย์มาตรฐานความถี่และเวลาเพื่อการปรับเทียบ กรมไปรษณีย์โทรเลข         x x                              
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี   x     x x   x x x                      
ศูนย์สอบเทียบ บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด x       x     x                          
ศูนย์สอบเทียบ บริษัท ฮิตาชิ คอนซูเมอร์ เซอร์วิส จำกัด x x x x x x x x     x x             x    
ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัด สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล x x x x x     x                   x      
ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   x x x x     x                          
ส่วนควบคุมคุณภาพ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) x x           x   x                      
ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า แผนกบำรุงรักษาไฟฟ้ากลาง กฟฝ. แม่เมาะ         x       x                        
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดไฟฟ้า ฝ่ายบำรุงรักษาระบบส่ง กฟฝ.         x                                
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์                                       x  
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบส่วนวิศวกรรม ซ่อมบำรุงท่อส่งก๊าซ ปตท.         x     x           x              
     รวมทั้งสิ้น [ 115 ] รายการ

หมายเหตุ * คือ ปรับปรุงปี 2550
     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2547 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

ใช้เวลาในการประมวลผล
12.2536 วินาที