นางอาภารัตน์ มหาขันธ์
ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญวิจัย


ประวัติการศึกษา

ปีที่จบ
การศึกษา
ระดับปริญญา
(ตรี โท เอก)
และประกาศนียบัตร
อักษรย่อ
ปริญญา
และชื่อเต็ม
สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
การศึกษา
ประเทศ
2525 ปริญญาตรี วท.บ. สัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย
2529 ปริญญาโท วท.ม. เทคโนโลยีการบริหาร
สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยมหิดล ไทย
2539 ปริญญาเอก
(ทุนรัฐบาลไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์)
Ph.D. Biological Pharmaceutical Sciences Osaka University ญี่ปุ่น
2540 Post-Doctorate
(STA fellowship)
Certificate Toxic Cyanobacteria National Institute of Environment Studies (NIES) ญี่ปุ่น
2542 Certificate Cert. NEDO Programme
on Industry and Environment Protection of Thailand
New Energy on Industrial Technology Development Organization (NEDO) ญี่ปุ่น

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ
          เทคโนโลยีสาหร่าย (Algal biotechnology)


วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกศึกษาในเรื่อง
          Production of a novel antibiotic, "scytonemin X" by immobilized cyanobacterial cells


งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว

ชื่อเรื่อง สถานภาพในการทำวิจัย
ประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากสาหร่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ เป็นเวลา
17 ปี เป็นผู้ร่วมวิจัยในโครงการต่าง ๆ เช่น การ ผลิตปุ๋ยชีวภาพจากสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว การผลิต
กรดไอโคซาเพนเทโนอิคจากสาหร่าย เป็นหัวหน้าโครงการย่อยและผู้ประสานงานโครงการฝ่ายไทยใน
โครงการ Reutilization of Environmental Pollutants in Southeast Asia ในหัวข้อเรื่อง Production
of Bioactive Compounds form Mass-cultured Microalgal Biofertilizer (Monbusho, Japan)
ตั้งแต่ปี 2537-2540 เป็นหัวหน้าโครงการต่างๆ ได้แก่
หัวหน้าโครงการ
การสำรวจและเก็บรวบรวมสายพันธุ์สาหร่ายจากแหล่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ (ศช.) หัวหน้าโครงการ
การสำรวจและเก็บรวบรวมสายพันธุ์สาหร่ายจากแหล่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ: สาหร่ายน้ำจืดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (BRT) หัวหน้าโครงการ
Toxic microalgae and growth inhibiting factors on them (STA, Japan) หัวหน้าโครงการ
Specification for management and network systems of culture collection of microalgae
(STA, Japan)
หัวหน้าโครงการ
Controlling the toxin production and growth of benthic microalgae associated with
succession in a quatic ecosystem (STA, Japan)
หัวหน้าโครงการ
Biopesticide from microalgae in Thailand (JSPS) หัวหน้าโครงการ
การใช้สารสกัดจากสาหร่ายในกำจัดแมลงศัตรูพืช (วช.) หัวหน้าโครงการ
Insecticidal Effect of Microalgal Extracts on Insection Pest Larva (UNESCO) หัวหน้าโครงการ
Control of Plant Pathogenic Fungus, Macrophomina phaseolina by Microalgal Extract
(UNESCO)
หัวหน้าโครงการ
Hormonal Effect of Microalgal Extract on Mungbean (UNESCO) หัวหน้าโครงการ
Production and extraction of bioactive compounds from the blue-green algae : Hapalosiphon
sp. TISTR 8219 and Fischerella sp. TISTR 8215 (UNESCO)
หัวหน้าโครงการ
Screening for agroactive compounds from microalgal extracts (UNESCO) หัวหน้าโครงการ
Cryopreservation of Microalgae in the TISTR Culture Collection (UNESCO) หัวหน้าโครงการ
การศึกษาความเป็นพิษของสาหร่ายที่ผลิตสารพิษในแหล่งน้ำจืดและแนวทางการ แก้ไข
(งบประมาณแผ่นดิน)
หัวหน้าโครงการ
(ฝ่ายไทย) Eutrophication and toxic cyanobacteria in Asia (Environmental Agency, Japan) หัวหน้าโครงการ
การควบคุมสาหร่ายน้ำจืดโดยชีววิธี (วช.) หัวหน้าโครงการ
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากสาหร่าย "เห็ดลาบ" (Nostoc commune, Cyanophyta)
(โครงการ BRT)
หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาสายพันธุ์สาหร่ายที่ผลิตสารมูลค่าสูงระยะยาวเพื่อการอนุรักษ์
นอกถิ่นกำเนิด (งบประมาณแผ่นดิน)
หัวหน้าโครงการ
การผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพทางการเกษตรจากจุลสาหร่าย (งบประมาณแผ่นดิน) หัวหน้าโครงการ
การวิจัยเพื่อกำหนดวิธีทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์สีอิมัลชันทาภายนอกที่ทนทานต่อสาหร่ายสำหรับ
ประเทศไทย (BIOTEC)
หัวหน้าโครงการ
การใช้สาหร่ายน้ำจืดขนาดใหญ่บำบัดน้ำทิ้งฟาร์มสุกร (สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ)ุ หัวหน้าโครงการ
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากสาหร่ายน้ำจืด (งบประมาณแผ่นดิน) หัวหน้าโครงการ
แปลงทดลองสาธิตวัสดุปรับปรุงดินจากสาหร่าย (งบประมาณแผ่นดิน) หัวหน้าโครงการ
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายเพื่อการฟื้นฟูสภาพดินและการผลิตพืชอย่างยั่งยืน (โครงการ BRT) หัวหน้าโครงการ
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากสาหร่ายนอสตอค (งบประมาณแผ่นดิน) หัวหน้าโครงการ
การคัดเลือกสายพันธุ์สาหร่ายที่มีศักยภาพในการผลิตแป้งและน้ำมัน เพื่อใช้ในการผลิตพลังงานชีวภาพ
(งบประมาณแผ่นดิน)
หัวหน้าโครงการ
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูสภาพผิวจากสาหร่ายสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งภายหลังการฉายรังสี
(งบประมาณแผ่นดิน) (ยุติโครงการ)
หัวหน้าโครงการ
วิจัย พัฒนาการผลิตน้ำมันโดยสาหร่าย Botryococcus spp. (ปตท.) หัวหน้าโครงการ


งานวิจัยที่กำลังทำ

ชื่อเรื่อง สถานภาพในการทำวิจัย
การคัดเลือกสายพันธุ์สาหร่าย Extremophiles ที่มีศักยภาพในการผลิตน้ำมัน (ปตท.) หัวหน้าโครงการ
วิจัย พัฒนาการผลิตชีวมวลสาหร่าย Oscillatoria jasorvensis TISTR 8312 ด้วยระบบผลิตร่วมระดับ
ขยายกลางแจ้ง (ปภพ)
หัวหน้าโครงการ
การคัดเลือกสายพันธุ์สาหร่ายที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตและการใช้ประโยชน์ โดยการเพาะเลี้ยงด้วย
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากโรงงานผลิตโอเลฟินส์ (เอสซีจี เคมิคอลส์)
หัวหน้าโครงการ
Research and Development on Biofuel Production from Pseudochoricystis in Thailand
(DENSO Corporation, Japan)
หัวหน้าโครงการ


สิ่งตีพิมพ์

รายงานการวิจัย (ภาษาไทย)

พงศ์เทพ อันตะริกานนท์, พวงเพ็ญ สูยะนันท์, อาภารัตน์ เชษฐสุมน และ สมถวิล วัลลิสุต. 2529. การตรวจสอบความร้ายแรงของวัตถุมีพิษในน้ำทางชีววิทยาโดยใช้สาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว. รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 24. ภาคโปสเตอร์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. หน้า 620-634.

จิราภรณ์ สุขุมาวาสี, อาภารัตน์ เชษฐสุมน. 2530. การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการย่อยสลายเซลลูโลสในสภาพไร้อากาศ. รายงานการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 25. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. หน้า 94-115.

พงศ์เทพ อันตะริกานนท์ และ อาภารัตน์ เชษฐสุมน. 2530. ผลของปุ๋ยชีวภาพต่อผลผลิตข้าวในดินนาต่าง ๆ. รายงานการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 25. สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. หน้า 37-57.

อาภารัตน์ เชษฐสุมน, จิราภรณ์ สุขุมาวาสี, ดำรง ขุมมงคล และ รุ่งจรัส หุตะเจริญ. 2530. แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการย่อยสลายเซลลูโลสโดยจุลินทรีย์ในสภาพไร้อากาศ. รายงานการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 25. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. หน้า 116-128.

พงศ์เทพ อันตะริกานนท์, พรทิพย์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ และ อาภารัตน์ เชษฐสุมน. 2530. การสร้างและ ปลดปล่อยสารปฏิชีวนะจากสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว. รายงานการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 25. ภาคโปสเตอร์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, หน้า 67-79.

พงศ์เทพ อันตะริกานนท์, ประเสริฐ อะมริต, อาภารัตน์ เชษฐสุมน และ พรทิพย์ ตัณฑ์เจริญรัตน์. 2530. ผลของปุ๋ยชีวภาพต่อผลผลิตและปริมาณโปรตีนของข้าว. รายงานการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 25. สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. หน้า 152-172.

พงศ์เทพ อันตะริกานนท์, อาภารัตน์ เชษฐสุมน และ บุษกร อารยางกูร. 2531. คลังเก็บเชื้อสาหร่าย. รายงานการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 26. สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. หน้า 199-211.

พงศ์เทพ อันตะริกานนท์, ประเสริฐ อะมริต, อาภารัตน์ เชษฐสุมน และ พรทิพย์ ตัณฑ์เจริญรัตน์. 2531. ผลของปุ๋ยชีวภาพต่อผลผลิตและปริมาณโปรตีนของข้าว. ว.เกษตรศาสตร์ (วิทย.) 21 (2) : 171-184.

พงศ์เทพ อันตะริกานนท์ และ อาภารัตน์ เชษฐสุมน. 2531. การสร้างและปลดปล่อยสารปฏิชีวนะจากสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว Scytonema No. 11. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (1) : หน้า 17-24.

พงศ์เทพ อันตะริกานนท์ และ อาภารัตน์ เชษฐสุมน. 2532. การเจริญเติบโตและผลผลิตของสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียวที่ตรึงไนโตรเจนจากอากาศ สกุล Anabaena, Calothrix, Hapalosiphon และ Nostic เพาะเลี้ยงในถังกวนกลางแจ้ง. รายงานการประชุมวิชาการครั้งที่ 27. สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. หน้า 395-404.

อาภารัตน์ มหาขันธ์, และ ณัฐพร พันธุมนาวิน. 2538. การสำรวจและเก็บรวบรวมสายพันธุ์จุลสาหร่ายจากแหล่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ. รายงานการประชุมวิชาการเทคโนโลยีชีวภาพ : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ. หน้า 71.

อาภารัตน์ มหาขันธ์, จิราภรณ์ วัฒนะกุล, ทวีศักดิ์ สุนทรธนศาสตร์, อุทัย เกตุนุติ, ทักษิณ อาชวาคม, ณัฐพร พันธุมนาวิน, ประไพศรี สมใจ และ พงศ์เทพ อันตะริกานนท์. 2539. การใช้สารสกัดจากสาหร่ายในการกำจัดแมลงศัตรูพืช. รายงานการประชุมวิชาการประจำปี 2539. ศูนย์วิจัยและควบคุมศัตรูพืชโดย ชีวินทรีย์แห่งชาติ. 8 หน้า.

นิชนันท์ ทัดแก้ว, อาภารัตน์ มหาขันธ์, พวงเพ็ญ สูยะนันท์ และ ณัฐพร พันธุมนาวิน. 2539. การคัดเลือกสายพันธุ์สาหร่ายมาตรฐานเพื่อทดสอบความทนทานของสี สารเคลือบผิว และวัสดุที่เกี่ยวข้อง. วิจัยสภาวะแวดล้อม ปีที่ 18 เล่มที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2539.

อาภารัตน์ มหาขันธ์, จิราภรณ์ พลชัย, จิราภรณ์ วัฒนะกุล, อุทัย เกตุนุติ, ทวีศักดิ์ สุนทรธนศาสตร์, ทักษิณ อาชวาคม, วัลลภา อรุณไพโรจน์, ประไพศรี สมใจ และพงศ์เทพ อันตะริกานนท์. 2540. ผลของสารสกัดจากสาหร่ายในการควบคุมแมลงศัตรูพืช. รายงานการประชุมวิชาการประจำปี 2540. ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ. 26-27 มิถุนายน 2540. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 13 หน้า.

อาภารัตน์ มหาขันธ์, จิราภรณ์ พลชัย, จิราภรณ์ วัฒนะกุล, อุทัย เกตุนุติ, ทวีศักดิ์ สุนทรธนศาสตร์, ทักษิณ อาชวาคม, วัลลภา อรุณไพโรจน์, ประไพศรี สมใจ และพงศ์เทพ อันตะริกานนท์. 2541. ผลของสารสกัดจากสาหร่ายในการควบคุมหนอนเจาะสมอฝ้าย. รายงานการประชุมวิชาการประจำปี 2541. ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ. 25-26 มิถุนายน 2541. มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 18 หน้า.

อาภารัตน์ มหาขันธ์, ประไพภัทร คลังทรัพย์, พรรณรัตน์ รัตนโชติ, วัลลภา อรุณไพโรจน์, โทโมฮารุ ซาโน, มาโกโตะ เอ็ม วาตานาเบ, คูนิมิทซึ คายา และ พูนศุข อัตถะสัมปุณณะ. 2542. ความเป็นพิษของสาหร่ายที่ผลิตสารพิษในประเทศไทย. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ฉบับที่ 1. ปีที่ 14. หน้า 7-10.

อาภารัตน์ มหาขันธ์, วรนุชสุดา เฉลิมศิริ, วัชรี กัลยาลัง, มยุรี ตั้งธนานุวัฒน์ และ วัลลภา อรุณไพโรจน์. 2542. การสำรวจและเก็บรวบรวมสายพันธุ์สาหร่ายจากแหล่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ : สาหร่ายในแหล่งน้ำจืดเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. รายงานผลการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย. โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT). 6 หน้า.

อาภารัตน์ มหาขันธ์, จิราภรณ์ พลชัย, จิราภรณ์ วัฒนะกุล, อุทัย เกตุนุติ, ทวีศักดิ์ สุนทรธนศาสตร์, ทักษิณ อาชวาคม, วัลลภา อรุณไพโรจน์, ประไพศรี สมใจ และ พงษ์เทพ อันตะริกานนท์. 2542. ผลของสารสกัดจากสาหร่ายต่อหนอนเจาะสมอฝ้าย. รายงานผลงานวิชาการประจำปี 2542. ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ. 23-25 มิถุนายน 2542. โรงแรมเมเรีย หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์. 15 หน้า.

อาภารัตน์ มหาขันธ์, จิราภรณ์ พลชัย, จิราภรณ์ วัฒนะกุล, อุทัย เกตุนุติ, ทวีศักดิ์ สุนทรธนศาสตร์, ทักษิณ อาชวาคม, วัลลภา อรุณไพโรจน์, ประไพศรี สมใจ และ พงศ์เทพ อันตะริกานนท์. 2542. ผลของสารสกัดจากสาหร่ายต่อแมลงศัตรูพืช. แก่นเกษตร ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2542. หน้า 129-135.

อาภารัตน์ มหาขันธ์, วรนุชสุดา เฉลิมศิริ, วัชรี กัลยาลัง, มยุรี ตั้งธนานุวัฒน์, ทวี สัปปินันท์, ชาตรี สุชาการ, จรัลรัตน์ เล็กรุ่งเรืองกิจ, รัฐพงษ์ บาลัน, ปฐมพร พูนสวัสดิ์, สุชาติ ทีฆกุล และ วัลลภา อรุณไพโรจน์. 2543. สาหร่ายในแหล่งน้ำจืดเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : 1. องค์ประกอบของชนิด. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2543. หน้า 3-20.

อาภารัตน์ มหาขันธ์, วรนุชสุดา เฉลิมศิริ, วัชรี กัลยาลัง, มยุรี ตั้งธนานุวัฒน์ และ วัลลภา อรุณไพโรจน์. 2543. สาหร่ายในแหล่งน้ำจืดเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : 2. การแพร่กระจาย. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2543. หน้า 73-86.

อาภารัตน์ มหาขันธ์, วัชรีพร ลือคำหาญ, จิราภรณ์ พลชัย, จิราภรณ์ วัฒนะกุล, อุทัย เกตุนุติ, ทวีศักดิ์ สุนทรธนศาสตร์, วัลลภา อรุณไพโรจน์ และประไพศรี สมใจ. 2543. การศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการผลิตสารกำจัดแมลงจากสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียวในบ่อเพาะเลี้ยงกลางแจ้ง. รายงานการประชุมวิชาการประจำปี 2543. ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์ แห่งชาติ. 28-30 มิถุนายน 2543. โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย. 13 หน้า.

อาภารัตน์ มหาขันธ์, จิราภรณ์ พลชัย, จิราภรณ์ วัฒนะกุล, อุทัย เกตุนุติ, ทวีศักดิ์ สุนทรธนศาสตร์, วัลลภา อรุณไพโรจน์ และประไพศรี สมใจ. 2543. การศึกษาผลของสารสกัดจากสาหร่ายและการเสริมฤทธิ์ต่อการควบคุมแมลงศัตรูพืช. รายงานการประชุมวิชาการประจำปี 2543. ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ. 28-30 มิถุนายน 2543. โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย. 8 หน้า.

อาภารัตน์ มหาขันธ์, วัชรีพร ลือคำหาญ, จิราพัชร์ พลชัย, จิราภรณ์ วัฒนะกุล, อุทัย เกตุนุติ, ทวีศักดิ์ สุนทรธนศาสตร์, วัลลภา อรุณไพโรจน์ และประไพศรี สมใจ. 2544. การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว Hapalosiphon sp. TISTR 8252 ในการควบคุมหนอนกระทู้หอม (Spodoptera exigua (Hubner) (Lepidoptera: Noctuidae). รายงานการประชุมวิชาการประจำปี 2544. ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ. 20-22 มิถุนายน 2544. โรงแรมซากุระ แกรนด์วิว จ. สงขลา. 18 หน้า.

อาภารัตน์ มหาขันธ์, วัชรีพร ลือคำหาญ, จิราพัชร์ พลชัย, จิราภรณ์ วัฒนะกุล, อุทัย เกตุนุติ, ทวีศักดิ์ สุนทรธนศาสตร์, วัลลภา อรุณไพโรจน์ และ ประไพศรี สมใจ. 2544. การศึกษาสูตรอาหารและปริมาณเชื้อเริ่มต้นที่เหมาะสมในการผลิตสารกำจัดแมลงศัตรูพืชจากสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว Hapalosiphon sp. TISTR 8252 ในระดับบ่อเพาะเลี้ยงกลางแจ้ง. รายงานการประชุมวิชาการประจำปี 2544. ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ. 20-22 มิถุนายน 2544. โรงแรมซากุระ แกรนด์วิว จ. สงขลา. 15 หน้า.

อาภารัตน์ มหาขันธ์, จักรพงษ์ ลิมปนุสสรณ์, วิภาพร พัฒน์เวช, เตือนตา เสมาทอง, วัลลภา อรุณไพโรจน์ และ ประไพศรี สมใจ. 2544. การศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลันทางปากของสารสกัดหยาบสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว Hapalosiphon sp. TISTR 8252. รายงานการประชุมวิชาการประจำปี 2544. ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ. 20-22 มิถุนายน 2544. โรงแรมซากุระ แกรนด์วิว จ. สงขลา. 9 หน้า.

อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2544. การจัดการแหล่งน้ำผิวดินเพื่อการบริโภคและอุปโภค. โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน : การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์และหาแนวทางในการดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนชนบท ระหว่างองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประชากรและนักวิชาการ โดยเทคนิควิธีการส่องซอด. สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช.

ปรางฉาย เศรษฐจันทร พ.อ. หญิง, อาภารัตน์ มหาขันธ์, จักรพงษ์ ลิมปนุสสรณ์, สันติ เหมศรี ร.ท., จิตติมา หิรัญรัศมี ร.ท. หญิง, มยุรี ตั้งธนานุวัฒน์, พรรณรัตน์ รัตนโชติ, วิภาพร พัฒน์เวช, เตือนตา เสมาทอง, วิระ ทองพุ่ม จ.ส.อ., ปติยุทธ ชุ่มชาติ จ.ส.ต., สุกัญญา ศิลารักษ์ ส.อ. และ วัลลภา อรุณไพโรจน์. 2544. การศึกษาปัญหาสาหร่ายผลิตสารพิษในแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาในหน่วยทหาร. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ฉบับที่ 3 ปีที่ 16 กันยายน-ธันวาคม 2544. หน้า 65-80.

อาภารัตน์ มหาขันธ์, ปรางฉาย เศรษฐจันทร, พ.อ. หญิง, จักรพงษ์ ลิมปนุสสรณ์, มยุรี ตั้งธนานุวัฒน์, พรรณรัตน์ รัตนโชติ, วิภาพร พัฒน์เวช, เตือนตา เสมาทอง, สันติ เหมศรี, ร.ท., จิตติมา หิรัญรัศมี, ร.ท. หญิง, วิระ ทองพุ่ม, จ.ส.อ., ปติยุทธ ชุ่มชาติ, จ.ส.ต., สุกัญญา ศิลารักษ์, ส.อ. หญิง และวัลลภา อรุณไพโรจน์. 2544. การศึกษาปัญหาสาหร่ายผลิตสารพิษในแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาในหน่วยทหาร. ประมวลผลงานวิจัยการประชุมวิชาการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ เรื่อง "การจัดการและการใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการ". 6-8 ธันวาคม 2544. โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ. เชียงใหม่. หน้า III-34 - 47.

อาศิรา มั่นคง, อาภารัตน์ มหาขันธ์, พัฒน ทวีโภค และวัลลภา อรุณไพโรจน์. 2544. การย่อยสลายเซลล์และสารพิษของสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว Microcystis aeruginosa. ประมวลผลงานวิจัยการประชุมวิชาการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ เรื่อง "การจัดการและการใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการ". 6-8 ธันวาคม 2544. โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ. เชียงใหม่. หน้า III-59 - 67.

ปิยะวัฒน์ ผลสนอง, อาภารัตน์ มหาขันธ์, กฤติยา ทิสยากร, อัจฉริยา ไศละสูต และวัลลภา อรุณไพโรจน์. 2544. ความเป็นพิษของสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว Microcystis aeruginosa ที่มีผลต่อปลาเศรษฐกิจของประเทศไทย. ประมวลผลงานวิจัยการประชุมวิชาการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ เรื่อง "การจัดการและการใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการ". 6-8 ธันวาคม 2544. โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ. เชียงใหม่. หน้า III-68 - 74.

พุทธลักษณ์ ไขประภาย, อาภารัตน์ มหาขันธ์, ลัดดา แก้ววรา และวัลลภา อรุณไพโรจน์. 2544. ประสิทธิภาพของถ่านกัมมันต์ในการดูดซับไมโครซิสติน-แอลอาร์ จากสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว Microcystis aeruginosa ในระดับห้องปฏิบัติการ. ประมวลผลงานวิจัยการประชุมวิชาการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ เรื่อง "การจัดการและการใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการ". 6-8 ธันวาคม 2544. โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ. เชียงใหม่. หน้า III-75 - 85.

อาภารัตน์ มหาขันธ์, วัชรีพร ลือคำหาญ, จิราพัชร์ พลชัย, จิราภรณ์ วัฒนะกุล, อุทัย เกตุนุติ, ทวีศักดิ์ สุนทรธนศาสตร์, วัลลภา อรุณไพโรจน์ และ ประไพศรี สมใจ. 2545. การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว Hapalosiphon sp. TISTR 8252 ในการควบคุมหนอนกระทู้หอม (Spodoptera exigua (Hubner) (Lepidopter : Noctuidae)). แก่นเกษตร. ฉบับที่ 1 ปีที่ 30 มกราคม-มีนาคม 2545. หน้า 64-76.

อาภารัตน์ มหาขันธ์, จิราพัชร์ พลชัย, วัชรีพร ลือคำหาญ, น้ำทิพย์ ศีตะจิตต์ และ วัลลภา อรุณไพโรจน์. 2545. การแยกและศึกษาโครงสร้างทางเคมีของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว Hapalosiphon sp. TISTR 8252. รายงานการประชุมวิชาการประจำปี 2545. ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ. 29 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2545. โรงแรมลายทอง จ. อุบลราชธานี.

ปิยะวัฒน์ ผลสนอง, อัจฉริยา ไศละสูต และ อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2546. การศึกษาทางพยาธิวิทยาในปลาเศรษฐกิจของประเทศไทยภายหลังได้รับสารพิษสกัดหยาบจากไซยาโนแบคทีเรีย. เวชชสารสัตวแพทย์. ปีที่ 33 ฉบับที่ 2. 30 มิถุนายน 2546. หน้า 91-100.

อาภารัตน์ มหาขันธ์, วัชรีพร ลือคำหาญ, จิราพัชร์ พลชัย, อมรเทพ อาชวกุลเทพ และวัลลภา อรุณไพโรจน์. 2546. การควบคุมสาหร่ายที่ผลิตสารพิษในแหล่งน้ำจืดโดยชีววิธี. รายงานการประชุมประจำปี 2546. ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ. 29-31 กรกฎาคม 2546. โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จ. พิษณุโลก.

อาภารัตน์ มหาขันธ์, อุษา กลิ่นหอม, มยุรี ตั้งธนานุวัฒน์, เจษฎา ทิพยะสุขศรี, วัชรี กัลยาลัง, วิวัธน์ ปฐมโยธิน, พรภัทรา ศรีนรคุตร, ปุณณภา บุญยะภักดิ์, เกศรา แซ่โค้ว, สุวรรณา ศรีสวัสดิ์, วัลลภา อรุณไพโรจน์ และ เสียงทอง นุตาลัย. 2549. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากสาหร่าย "เห็ดลาบ" (Nostoc commune, Cyanophyta). รายงานการวิจัยโครงการ BRT 2549. โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย. หน้า 79-93.

นารินทร์ จันทร์สว่าง, สุขใจ ชูจันทร์ และ อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2549. การศึกษาองค์ประกอบของน้ำตาลในพอลิแซ็กคาไรด์ที่ผลิตโดย "สาหร่ายเห็ดลาบ" (Nostoc commune, Cyanophyta). รายงานการวิจัยโครงการ BRT 2549. โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย. หน้า 94-104.รายงานฉบับสมบูรณ์

อาภารัตน์ มหาขันธ์ และ ณัฐพร พันธุมนาวิน. 2539. การสำรวจและเก็บรวบรวมสายพันธุ์สาหร่ายจากแหล่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ. การวิจัยลับเฉพาะที่ บ. 38-04/รายงานฉบับที่ 1. 70 หน้า.

อาภารัตน์ มหาขันธ์, จิราภรณ์ พลชัย, จิราภรณ์ วัฒนะกุล, อุทัย เกตุนุติ, วัลลภา อรุณไพโรจน์, ทวีศักดิ์ สุนทรธนศาสตร์, ทักษิณ อาชวาคม, ณัฐพร พันธุมนาวิน, ประไพศรี สมใจ และ พงศ์เทพ อันตะริกานนท์. 2542. การใช้สารสกัดจากสาหร่ายในการกำจัดแมลงศัตรูพืช. โครงการวิจัยที่ อ.-น. 39-02/รายงานฉบับที่ 1. 89 หน้า.

อาภารัตน์ มหาขันธ์, วรนุชสุดา เฉลิมศิริ, วัชรี กัลยาลัง, มยุรี ตั้งธนานุวัฒน์, ทวี สัปปินันท์, ชาตรี สุชาการ, จรัลรัตน์ เล็กรุ่งเรืองกิจ, รัฐพงษ์ บาลัน, ปฐมพร พูนสวัสดิ์, สุชาติ ทีฆกุล และวัลลภา อรุณไพโรจน์. 2542. การสำรวจและเก็บรวบรวมสายพันธุ์สาหร่ายจากแหล่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ : สาหร่ายในแหล่งน้ำจืดเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. โครงการวิจัยที่ อ.-น. 40-07/รายงานฉบับที่ 1. 92 หน้า.

จักรพงษ์ ลิมปนุสสรณ์, เตือนตา เสมาทอง, ลัดดา แก้ววรา, ธีรทรัพย์ ปฐมรังสิยังกุล, วิเชียร เขยนอก, สังวาล บรรจงจิตรชัย, สมนึก วงค์โคกสูง, อาภารัตน์ มหาขันธ์ และวัลลภา อรุณไพโรจน์. 2543. การศึกษาความเป็นพิษของสาหร่ายที่ผลิตสารพิษในแหล่งน้ำจืดและแนวทางการ แก้ไข : 1. การศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลันของผงอบแห้งสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว Anabaena spiroides ในหนูถีบจักร. โครงการวิจัยที่ ภ. 43-10/รายงานฉบับที่ 1. 16 หน้า.

จักรพงษ์ ลิมปนุสสรณ์, วิภาพร พัฒน์เวช, เตือนตา เสมาทอง, ลัดดา แก้ววรา และ อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2544. การศึกษาความเป็นพิษของสาหร่ายที่ผลิตสารพิษในแหล่งน้ำจืดและแนวทางการ แก้ไข : 2. การศึกษาการก่อความระคายเคืองเบื้องต้นต่อผิวหนังและดวงตาของผงอบแห้งสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว Anabaena spiroides. โครงการวิจัยที่ ภ. 43-10/รายงานฉบับที่ 2. 11 หน้า.

อาภารัตน์ มหาขันธ์, ปรางฉาย เศรษฐจันทร พ.อ. หญิง, จักรพงษ์ ลิมปนุสสรณ์, มยุรี ตั้งธนานุวัฒน์, พรรณรัตน์ รัตนโชติ, วิภาพร พัฒน์เวช, เตือนตา เสมาทอง, สันติ เหมศรี ร.ท., จิตติมา หิรัญรัศมี ร.ท. หญิง, วิระ ทองพุ่ม จ.ส.อ., ปติยุทธ ชุ่มชาติ จ.ส.ต., สุกัญญา ศิลารักษ์ ส.อ. หญิง และ วัลลภา อรุณไพโรจน์. 2544. การศึกษาความเป็นพิษของสาหร่ายที่ผลิตสารพิษในแหล่งน้ำจืดและแนวทางการแก้ไข : 3. การศึกษาปัญหาสาหร่ายผลิตสารพิษในแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาในหน่วยทหาร. โครงการวิจัยที่ ภ. 43-10/รายงานฉบับที่ 3. 46 หน้า.

อาภารัตน์ มหาขันธ์, พรรณรัตน์ รัตนโชติ, วัลลภา อรุณไพโรจน์ และ พูนศุข อัตถะสัมปุณณะ. 2544. ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการผลิตสารพิษของสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว. โครงการวิจัยที่ ภ. 39-05/ย. 5/ รายงานฉบับที่ 1. 46 หน้า.

จักรพงษ์ ลิปนุสสรณ์, เตือนตา เสมาทอง, วิภาพร พัฒน์เวช และ อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2544. การศึกษาความเป็นพิษของสาหร่ายที่ผลิตสารพิษในแหล่งน้ำจืดและแนวทางการแก้ไข : 4. การศึกษาความเป็นพิษของสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว Aphanothece stagnina. โครงการวิจัยที่ ภ. 43-10/รายงานฉบับที่ 4. 21 หน้า.

จักรพงษ์ ลิปนุสสรณ์, เตือนตา เสมาทอง, วิภาพร พัฒน์เวช, อาภารัตน์ มหาขันธ์ และ วัลลภา อรุณไพโรจน์. 2544. การศึกษาความเป็นพิษของสาหร่ายที่ผลิตสารพิษในแหล่งน้ำจืดและแนวทางการแก้ไข : 5. การศึกษาความเป็นพิษของสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว Lyngbya sp. โครงการวิจัยที่ ภ. 43-10/รายงานฉบับที่ 5. 21 หน้า.

จักรพงษ์ ลิปนุสสรณ์, เตือนตา เสมาทอง, วิภาพร พัฒน์เวช และ อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2544. การศึกษาความเป็นพิษของสาหร่ายที่ผลิตสารพิษในแหล่งน้ำจืดและแนวทางการแก้ไข : 6. การศึกษาความเป็นพิษของสาหร่ายสีเขียว Microspora sp. โครงการวิจัยที่ ภ. 43-10/รายงานฉบับที่ 6. 17 หน้า.

จักรพงษ์ ลิปนุสสรณ์, เตือนตา เสมาทอง, วิภาพร พัฒน์เวช และ อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2544. การศึกษาความเป็นพิษของสาหร่ายที่ผลิตสารพิษในแหล่งน้ำจืดและแนวทางการแก้ไข : 7. การศึกษาความเป็นพิษของสาหร่ายสีเขียว Spirora sp. โครงการวิจัยที่ ภ. 43-10/รายงานฉบับที่ 7. 17 หน้า.

จักรพงษ์ ลิปนุสสรณ์, เตือนตา เสมาทอง, วิภาพร พัฒน์เวช และ อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2544. การศึกษาความเป็นพิษของสาหร่ายที่ผลิตสารพิษในแหล่งน้ำจืดและแนวทางการแก้ไข : 8. การศึกษาความเป็นพิษของสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียวสายพันธุ์ผสมจากอ่างเก็บน้ำหนองควายตก อ. ไชยปราการ จ. เชียงใหม่. โครงการวิจัยที่ ภ. 43-10/รายงานฉบับที่ 8. 22 หน้า.

จักรพงษ์ ลิปนุสสรณ์, เตือนตา เสมาทอง, วิภาพร พัฒน์เวช และ อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2544. การศึกษาความเป็นพิษของสาหร่ายที่ผลิตสารพิษในแหล่งน้ำจืดและแนวทางการแก้ไข : 9. การศึกษาความเป็นพิษของสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียวสายพันธุ์ผสมจากแหล่งน้ำดิบการประปา อ. ไชยปราการ จ. เชียงใหม่. โครงการวิจัยที่ ภ. 43-10/รายงานฉบับที่ 9. 21 หน้า.

จักรพงษ์ ลิปนุสสรณ์, เตือนตา เสมาทอง, วิภาพร พัฒน์เวช และ อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2544. การผลิตสารฆ่าแมลงจากสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว Hapalosiphon sp. TISTR 8252 : 1. การศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลันทางปากของสารสกัดหยาบสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว Hapalosiphon sp. TISTR 8252. โครงการวิจัยที่ อ.-น. 42-03/รายงานฉบับที่ 1. 9 หน้า.

อาภารัตน์ มหาขันธ์, มยุรี ตั้งธนานุวัฒน์, วัชรี กัลยาลัง และ วัลลภา อรุณไพโรจน์. 2544. การสำรวจและเก็บรวบรวมสายพันธุ์สาหร่ายจากแหล่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ. รายงานการวิจัยในโครงการ BRT 2544. โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย. หน้า 24-33.

อาภารัตน์ มหาขันธ์, ทักษวัน ทองอร่าม, วัลลภา อรุณไพโรจน์ และ พูนศุข อัตถะสัมปุณณะ. 2544. การควบคุมการเจริญเติบโตของสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียวที่ผลิตสารพิษ Microcystis aeruginosa โดยแบคทีเรีย. โครงการวิจัยที่ ภ. 39-05 / ย. 5 / รายงานฉบับที่ 2. 75 หน้า.

อาภารัตน์ มหาขันธ์, วัชรีพร ลือคำหาญ, จิราพัชร์ พลชัย, จิราภรณ์ วัฒนะกุล, ทวีศักดิ์ สุนทรธนศาสตร์ ประไพศรี สมใจ และวัลลภา อรุณไพโรจน์. 2544. การผลิตสารฆ่าแมลงจากสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว Hapalosiphon sp. TISTR 8252. โครงการวิจัยที่ อ.-น. 42-03 / รายงานฉบับที่ 2. 61 หน้า.

อาภารัตน์ มหาขันธ์, ปรางฉาย เศรษฐจันทร, พ.อ. หญิง, พุทธลักษณ์ ไขประภาย, มยุรีตั้ง ธนานุวัฒน์, สันติ เหมศรี, ร.อ., วิระ ทองพุ่ม, จ.ส.อ., กริชชัย สุทธิ, พ.ท. และวัลลภา อรุณไพโรจน์. 2545. การศึกษาความเป็นพิษของสาหร่ายที่ผลิตสารพิษในแหล่งน้ำจืดและแนวทางการแก้ไข : 10. ปัญหาการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของสาหร่ายที่ผลิตสารพิษในแหล่งน้ำดิบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า. โครงการวิจัยที่ ภ. 43-10 / รายงานฉบับที่ 10. 27 หน้า.

อาภารัตน์ มหาขันธ์, อาศิรา มั่นคง และ วัลลภา อรุณไพโรจน์. 2545. การศึกษาความเป็นพิษของสาหร่ายที่ผลิตสารพิษในแหล่งน้ำจืดและแนวทางการแก้ไข : 11. การย่อยสลายชีวมวล เซลล์ และสารพิษของสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว Microcystis aeruginosa. โครงการวิจัยที่ ภ. 43-10 / รายงานฉบับที่ 11. 33 หน้า.

อาภารัตน์ มหาขันธ์, ปิยะวัฒน์ ผลสนอง, อัจฉริยา ไศละสูต, กฤติยา ทิสยากร และ วัลลภา อรุณไพโรจน์. 2546. การศึกษาความเป็นพิษของสาหร่ายที่ผลิตสารพิษในแหล่งน้ำจืดและแนวทางการแก้ไข : 12. ผลของสารพิษไมโครซิสตินต่อปลาเศรษฐกิจของไทย. โครงการวิจัยที่ ภ. 43-10 / รายงานฉบับที่ 12. 34 หน้า.

อาภารัตน์ มหาขันธ์, พุทธลักษณ์ ไขประภาย, สมศรี ทวีถาวร, ลัดดา แก้ววรา และ วัลลภา อรุณไพโรจน์. 2547. การศึกษาความเป็นพิษของสาหร่ายที่ผลิตสารพิษในแหล่งน้ำจืดและแนวทางการแก้ไข : 13. ประสิทธิภาพของถ่านกัมมันต์ในการดูดซับไมโครซิสติน-แอลอาร์จากสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว Microcystis aeruginosa ในระดับห้องปฏิบัติการ. โครงการวิจัยที่ ภ. 43-10 / รายงานฉบับที่ 13. 27 หน้า.

อาภารัตน์ มหาขันธ์, วัชรีพร ลือคำหาญ, อมรเทพ อาชวกุลเทพ, สุบิน โพธิ์ใจพระ, อรภา นาคจินดา, อ้อมเดือน มีจุ้ย และ วัลลภา อรุณไพโรจน์. 2548. การควบคุมสาหร่ายที่ผลิตสารพิษในแหล่งน้ำจืดโดยชีววิธี. โครงการวิจัยที่ อ.-น. 45-01/รายงานฉบับสมบูรณ์. 67 หน้า.

อาภารัตน์ มหาขันธ์, อุษา กลิ่นหอม, มยุรี ตั้งธนานุวัฒน์, เจษฎา ทิพยะสุขศรี, วัชรี กัลยาลัง, วิวัธน์ ปฐมโยธิน, พรภัทรา ศรีนรคุตร, ปุณณภา บุญยะภักดิ์, เกศรา แซ่โค้ว, สุวรรณา ศรีสวัสดิ์, วัลลภา อรุณไพโรจน์ และ เสียงทอง นุตาลัย. 2549. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจาก "สาหร่ายเห็ดลาบ" (Nostoc commune, Cyanophyta). โครงการวิจัยที่ อ.-น. 46-05/รายงานฉบับที่ 1 (ฉบับสมบูรณ์). 75 หน้า.

อาภารัตน์ มหาขันธ์, พัชรี ผดุงวงศ์, สุกันยา อุยสาห์, สุธาพร บุญญเจตต์พงษ์ และ วัลลภา อรุณไพโรจน์. 2549. การผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพทางการเกษตรจากจุลสาหร่าย. โครงการวิจัยที่ ภ. 47-08/รายงานฉบับที่ 1 (ฉบับสมบูรณ์). 66 หน้า.

อาภารัตน์ มหาขันธ์, วัชรี กัลยาลัง, สุกันยา อุยสาห์ และ วัลลภา อรุณไพโรจน์. 2549. การพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาสายพันธุ์สาหร่ายที่ผลิตสารมูลค่าสูงระยะยาวเพื่อการอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิด. โครงการวิจัยที่ ภ. 47-09/รายงานฉบับที่ 1 (ฉบับสมบูรณ์). 33 หน้า.

อาภารัตน์ มหาขันธ์ และ วัชรี กัลยาลัง. 2549. การศึกษาความผิดปกติของน้ำที่ใช้ในโรงงาน: ระยะที่ 1 การวิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติของน้ำที่ใช้ในโรงงาน. การวิจัยลับเฉพาะที่ บ. 49-01/รายงานฉบับที่ 1 ( ฉบับสมบูรณ์). 66 หน้า.บทคัดย่อ

อาภารัตน์ มหาขันธ์, วรนุชสุดา เฉลิมศิริ, วัชรี กัลยาลัง, มยุรี ตั้งธนานุวัฒน์ และ วัลลภา อรุณไพโรจน์. 2544. การสำรวจและเก็บรวบรวมสายพันธุ์สาหร่ายจากแหล่งต่างๆ ในธรรมชาติ. การประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT ครั้งที่ 5. 8-11 ตุลาคม 2544. โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี. หน้า 43.

อาภารัตน์ มหาขันธ์, ปรางฉาย เศรษฐจันทร พ.อ. หญิง, จักรพงษ์ ลิมปนุสสรณ์, มยุรี ตั้งธนานุวัฒน์, พรรณรัตน์ รัตนโชติ, วิภาพร พัฒน์เวช, เตือนตา เสมาทอง, สันติ เหมศรี ร.ท., จิตติมา หิรัญรัศมี ร.ท. หญิง, วิระ ทองพุ่ม จ.ส.อ., ปติยุทธ ชุ่มชาติ จ.ส.ต., สุกัญญา ศิลารักษ์ ส.อ. หญิง และ วัลลภา อรุณไพโรจน์. 2544. การศึกษาปัญหาสาหร่ายผลิตสารพิษในแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาในหน่วยทหาร. การประชุมวิชาการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ. สถาบันวิจัยทรัพยากรน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 6-8 ธันวาคม 2544. โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ. เชียงใหม่. หน้า 72-73.

อาศิรา มั่นคง, อาภารัตน์ มหาขันธ์, พัฒน ทวีโภค และ วัลลภา อรุณไพโรจน์. 2544. การย่อยสลายเซลล์และสารพิษของสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว Microcystis aeruginosa. การประชุมวิชาการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ. สถาบันวิจัยทรัพยากรน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 6-8 ธันวาคม 2544. โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ. เชียงใหม่. หน้า 76.

ปิยะวัฒน์ ผลสนอง, อาภารัตน์ มหาขันธ์, กฤติยา ทิสยากร, อัจฉริยา ไศละสูต และ วัลลภา อรุณไพโรจน์. 2544. ความเป็นพิษของสีน้ำเงินแกมเขียว Microcystis aeruginosa ที่มีผลต่อปลาเศรษฐกิจของประเทศไทย. การประชุมวิชาการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ. สถาบันวิจัยทรัพยากรน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 6-8 ธันวาคม 2544. โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ. เชียงใหม่. หน้า 77.

พุทธลักษณ์ ไขประภาย, อาภารัตน์ มหาขันธ์, ลัดดา แก้ววรา และ วัลลภา อรุณไพโรจน์. 2544. ประสิทธิภาพของถ่านกัมมันต์ในการดูดซับไมโครซิสติน-แอลอาร์ จากสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว Microcystis aeruginosa ในระดับห้องปฏิบัติการ. การประชุมวิชาการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ. สถาบันวิจัยทรัพยากรน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 6-8 ธันวาคม 2544. โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ. เชียงใหม่. หน้า 78.

เจษฎา ทิพยะสุขศรี, อุษา กลิ่นหอม, มยุรี ตั้งธนานุวัฒน์ และ อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2546. การศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้นของ "สาหร่ายเห็ดลาบ" (Nostoc commune, Cyanophyta). การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 1. 20-21 มีนาคม 2546. ห้องประชุม 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์. หน้า 15.

วัชรี กัลยาลัง, อาภารัตน์ มหาขันธ์ และ วัลลภา อรุณไพโรจน์. 2546. การศึกษาเทคนิคการเก็บรักษาสายพันธุ์จุลสาหร่ายอย่างถาวร. การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 1. 20-21 มีนาคม 2546. ห้องประชุม 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. หน้า 51.

อาภารัตน์ มหาขันธ์, อุษา กลิ่นหอม, มยุรี ตั้งธนานุวัฒน์, เจษฎา ทิพยะสุขศรี, วัชรี กัลยาลัง, วิวัธน์ ปฐมโยธิน, พรภัทรา ศรีนรคุตร, ปุณณภา บุญยะภักดิ์, เกศรา แซ่โค้ว, สุวรรณา ศรีสวัสดิ์, วัลลภา อรุณไพโรจน์ และ เสียงทอง นุตาลัย. 2549. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจาก "สาหร่ายเห็ดลาบ" (Nostoc commune, Cyanophyta). การประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT ครั้งที่ 10. 8-11 ตุลาคม 2549. มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จ. กระบี่. หน้า 19.

นารินทร์ จันทร์สว่าง, วัชรี กัลยาลัง และ อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2550. การคัดเลือกสายพันธุ์สาหร่ายเพื่อใช้ในการปรับปรุงการผลิตปุ๋ยชีวภาพ. การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 21-23 มีนาคม 2550. หน้า 68.
วัชรี กัลยาลัง, อาภารัตน์ มหาขันธ์ และ อุษา กลิ่นหอม. 2550. การศึกษาเทคนิค Cryopreservation ที่เหมาะสมในการเก็บรักษาสาหร่ายสกุล Arthrospira และ Spirulina. การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 21-23 มีนาคม 2550. หน้า 69.

มยุรี ตั้งธนานุวัฒน์, อุษา กลิ่นหอม, นฤมล วาณิชย์เจริญ และ อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2550. การวิจัยเพื่อกำหนดวิธีทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์สีที่ทนทานต่อสาหร่ายสำหรับประเทศไทยในห้องปฏิบัติการ. การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 21-23 มีนาคม 2550. หน้า 72.

สุพรรษา ขันธโสภา, สุขุม เร้าใจ, นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ และ อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2550. การประเมินศักยภาพของไซยาโนแบคทีเรียสายพันธุ์ Nostoc และ Anabaena จากคลังเก็บรักษาสายพันธุ์สาหร่าย ศูนย์จุลินทรีย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในการผลิตสารพอลิแซ็กคาไรด์. การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 21-23 มีนาคม 2550. หน้า 116.

อาร์ม อันอาตม์งาม, นารินทร์ จันทร์สว่าง, วัชรี กัลยาลัง และ อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2550. การคัดเลือกสายพันธุ์สาหร่ายที่ผลิตสารควบคุมวัชพืช : ประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของต้นอ่อนในพืชตระกูลหญ้าบางชนิด. การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 21-23 มีนาคม 2550. หน้า 117.

สมรักษ์ รอดเจริญ, นิรันดร์ จันทวงศ์, อาภารัตน์ มหาขันธ์ และ คาซูฮิสะ มิยาโมโตะ. 2550. การผลิตชีวมวล การสะสมแป้งและการผลิตกรดอินทรีย์โดยกระบวนการหมักด้วยแอนแอโรบิคแบคทีเรียจากชีวมวลสาหร่ายสีเขียวและไซยาโนแบคทีเรีย. การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 21-23 มีนาคม 2550. หน้า 122.

ขอขวัญ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2550. การลดการดูดซึมน้ำของฟิล์มสีน้ำพลาสติกเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อราและตะไคร่. การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 21-23 มีนาคม 2550. หน้า 123.

อาภารัตน์ มหาขันธ์, สุพรรษา ขันธโสภา, มยุรี ตั้งธนานุวัฒน์, วัชรี กัลยาลัง, นารินทร์ จันทร์สว่าง, ศุภชัย ฤกษ์เกษม และ กันย์ กังวานสายชล. 2554. การวิจัยและพัฒนาการผลิตน้ำมันจากสาหร่าย วว. การประชุมสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2554. โรงแรมบีพี สมิหลาบีช โฮเทลแอนด์รีสอร์ท อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา. หน้า 19.หนังสือ

อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2547. สาหร่าย…มากคุณค่า…โอชารส. หนังสือชุด สาหร่ายน่ารู้. โรงพิมพ์รวมช่าง, กรุงเทพฯ. กรกฎาคม 2547. 50 หน้า.

อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2548. เทคโนโลยีสาหร่ายกับอนาคตการเกษตรของประเทศไทย. หนังสือชุด สาหร่ายน่ารู้. บริษัท เซเว่น พริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด, กรุงเทพฯ. ธันวาคม 2548. 100 หน้า.

อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2549. ปุ๋ยชีวภาพจากจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตกับอนาคตการเกษตรของประเทศไทย. บริษัท เซเว่น พริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด, กรุงเทพฯ. สิงหาคม 2549. 67 หน้า.

อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2550. สาหร่าย...เพื่อนร่วมโลกที่ควรรู้จัก. บริษัท เซเว่น พริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด, กรุงเทพฯ.กรกฎาคม
2550. 73 หน้า.

อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2551. สาหร่ายกับโลกร้อน. บริษัท เซเว่น พริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด, กรุงเทพฯ. กรกฎาคม 2551. 94 หน้า.

อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2552. สาหร่าย...คำตอบสุดท้ายของพลังงาน?. บริษัท เซเว่น พริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด, กรุงเทพฯ. สิงหาคม 2552. 57 หน้า.บทความทางวิชาการ

อาภารัตน์ เชษฐสุมน. 2532. วุ้น. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ฉบับที่ 2 หน้า 75.

อาภารัตน์ เชษฐสุมน. 2532. การตรึงไนโตรเจน. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ฉบับที่ 2 หน้า 79.

อาภารัตน์ เชษฐสุมน. 2532. ปุ๋ยชีวภาพจากสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนฉบับที่ 2 หน้า 80-81.

อาภารัตน์ เชษฐสุมน. 2532. การผลิตปุ๋ยชีวภาพจากสาหร่ายในประเทศไทย. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนฉบับที่ 2 หน้า 82.

อาภารัตน์ เชษฐสุมน. ผลิตอีพีเอ (EPA) ในเชิงการค้า. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

อาภารัตน์ มหาขันธ์, ณัฐพร พันธุมนาวิน, พงศ์เทพ อันตะริกานนท์. 2538. สาหร่ายศักยภาพที่รอการพัฒนา. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2538. หน้า 42-54.

อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2538. เทคโนโลยีสาหร่ายเพื่อการฟื้นฟูสภาพดิน. จุลสารสภาวะแวดล้อมปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (มีนาคม-เมษายน 2538). หน้า 15-21.

อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2538. สาหร่ายเกลียวทองอาหารสัตว์แหล่งใหม่ที่น่าจับตามอง. เทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่ 7 ฉบับที่ 120 (มิถุนายน 2538). หน้า 6-7.

อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2538. อาหารธรรมชาติจากสาหร่าย. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ฉบับที่ 8 หน้า 76.

อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2538. สายใบ. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ฉบับที่ 8 หน้า 77.

อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2538. สาหร่ายเขากวาง. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ฉบับที่ 8 หน้า 78.

อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2539. เมื่อน้ำทะเลเปลี่ยนสี. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2539. หน้า 17-23.

อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2539. สารพิษจากสาหร่ายในแหล่งน้ำ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2539. หน้า 39-51.

อาภารัตน์ มหาขันธ์ และ ณัฐพร พันธุมนาวิน. 2539. คลังเก็บรักษาสายพันธุ์สาหร่าย : ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2539. หน้า 3-18.

อาภารัตน์ มหาขันธ์ และ จิราภรณ์ วัฒนะกุล. 2539. การทดสอบความเป็นพิษอย่างง่ายโดยใช้อาร์ทีเมีย. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 3 ปีที่ 11 กันยายน-ธันวาคม 2539. หน้า 79-83.

อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2539. อาร์ทีเมีย. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ฉบับที่ 9 หน้า 89.

อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2539. แคโรทีน. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ฉบับที่ 9 หน้า 89.

อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2539. สายพันธุ์สาหร่าย ณ ศูนย์เก็บรักษาและรวบรวมข้อมูลจุลินทรีย์ วท. เทคโนโลยีชาวบ้าน ฉบับที่ 152 1 ตุลาคม 2539. หน้า 7-8.

อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2540. สาหร่ายกับการเสื่อมสภาพทางชีวภาพ. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน หนังสือพิมพ์แนวหน้า. 23 มีนาคม 2540. หน้า 20.

อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2541. น้ำทะเลเปลี่ยนสี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน หนังสือพิมพ์แนวหน้า. 26 เมษายน 2541.
หน้า 15.

อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2541. ผลกระทบของน้ำเปลี่ยนสี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน หนังสือพิมพ์แนวหน้า. 3 พฤษภาคม 2541. หน้า 15.

อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2541. พิษจากแพลงก์ตอนพืชสาเหตุน้ำเปลี่ยนสี (1). วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน หนังสือพิมพ์แนวหน้า. 10 พฤษภาคม 2541. หน้า 15.

อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2541. พิษจากแพลงก์ตอนพืชสาเหตุน้ำเปลี่ยนสี (2). วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน หนังสือพิมพ์แนวหน้า. 17 พฤษภาคม 2541. หน้า 15.

อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2541. การจัดการปัญหาน้ำทะเลเปลี่ยนสี (1). วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน หนังสือพิมพ์แนวหน้า. 24 พฤษภาคม 2541. หน้า 13.

อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2541. สารพิษจากสาหร่ายในแหล่งน้ำจืด. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน หนังสือพิมพ์แนวหน้า. 24 พฤษภาคม 2541. หน้า 13.

อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2541. ผลกระทบของการเกิดสาหร่ายที่ผลิตสารพิษในแหล่งน้ำจืด. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน หนังสือพิมพ์แนวหน้า. 14 มิถุนายน 2541. หน้า 15.

อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2541. กลุ่มของสารพิษที่ผลิตโดยสาหร่ายน้ำจืด (1). วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน หนังสือพิมพ์แนวหน้า. 19 กรกฎาคม 2541. หน้า 12.

อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2541. กลุ่มของสารพิษที่ผลิตโดยสาหร่ายน้ำจืด : สารพิษที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท (2). วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน หนังสือพิมพ์แนวหน้า. 26 กรกฎาคม 2541. หน้า 12.

อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2541. กลุ่มของสารพิษที่ผลิตโดยสาหร่ายน้ำจืด : สารพิษที่ออกฤทธิ์ต่อตับ (3). วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน หนังสือพิมพ์แนวหน้า. 9 สิงหาคม 2541. หน้า 15.

อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2541. ไนเตรตในน้ำดื่มปัญหาใหม่ของสุขภาพ. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน หนังสือพิมพ์แนวหน้า. 30 สิงหาคม 2541. หน้า 15.

อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2541. ผำ (1). วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน หนังสือพิมพ์แนวหน้า. 20 กันยายน 2541. หน้า 20.

อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2541. ผำ (2). วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน หนังสือพิมพ์แนวหน้า. 27 กันยายน 2541. หน้า 15.

อาภารัตน์ มหาขันธ์, สมพงษ์ สุกแสงปลั่ง, รัตนา จันทร์ส่ง, มนฤดี ไชยสูรยกานต์, เยาวมาลย์ วีรกุล และ วัลลภา อรุณไพโรจน์. 2541. ไข่น้ำ อาหารคุณค่าสูงที่กำลังถูกลืม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2541. หน้า 95-102.

อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2541. สาหร่ายผลิตสารพิษ : ปัญหาใหม่ของสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ. จดหมายข่าว วท. ปีที่ 1 ฉบับที่ 11. พฤศจิกายน 2541. หน้า 6-7.

อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2541. สาหร่ายผลิตสารพิษ : ปัญหาใหม่ของสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ. จดหมายข่าว วท. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1. มกราคม 2542. หน้า 11.

อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2542. น้ำ:ทรัพยากรอันจำกัด. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน หนังสือพิมพ์แนวหน้า. 21 กุมภาพันธ์ 2542. หน้า 15.

อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2542. กลิ่นโคลนในน้ำประปา. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน หนังสือพิมพ์แนวหน้า. 6 มิถุนายน 2542. หน้า 15.

อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2542. กลุ่มของสารพิษที่ผลิตโดยสาหร่ายน้ำจืด : สารพิษที่ออกฤทธิ์ต่อตับ (hepatotoxin) (4). วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ฉบับที่ 11. หน้า 39-40.

อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2542. สารสกัดจากสาหร่ายกำจัดแมลงศัตรูพืช. จดหมายข่าว วท. ปีที่ 2 ฉบับที่ 11. พฤศจิกายน 2542. หน้า 9.

อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2544. "สาหร่าย" เพื่อนร่วมโลกที่ควรรู้จัก. จดหมายข่าว ทีโอเอ กรุ๊ป. ฉบับที่ 3 มกราคม-มีนาคม 2544. หน้า 28-29.

อาภารัตน์ มหาขันธ์, สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ และ วัลลภา อรุณไพโรจน์. 2544. Microcystin : การจัดจำแนก ความหลากหลายของชนิดและพันธุกรรม ความเป็นพิษ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปีที่ 16 ฉบับที่ 2. พฤษภาคม–สิงหาคม 2544. หน้า 95-107.

อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2544. "สาหร่าย" มิตรใกล้ตัว. จดหมายข่าว ทีโอเอ กรุ๊ป. ฉบับที่ 4 เมษายน-มิถุนายน 2544.
หน้า 24-25.

อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2545. (สาหร่าย) เพื่อนที่น่ารังเกียจ? จดหมายข่าว ทีโอเอ กรุ๊ป. ฉบับที่ 5 กรกฎาคม-มีนาคม 2545.
หน้า 18-19.

อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2545. ไข่มุก : อัญมณีจากสิ่งมีชีวิต. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปีที่ 17 ฉบับที่ 1. มกราคม-มีนาคม 2545. หน้า 5-12.

อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2545. สาหร่ายบนพื้นผิวกับมาตรการป้องกันและแก้ไข. จดหมายข่าว ทีโอเอ กรุ๊ป. ฉบับที่ 6 เมษายน-มิถุนายน 2545. หน้า 22-24.

อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2545. สาหร่ายบนพื้นผิวกับมาตรการป้องกัน-แก้ไข (2). จดหมายข่าว ทีโอเอ กรุ๊ป. ฉบับที่ 7 กรกฎาคม-ธันวาคม 2545. หน้า 18-19.

อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2545. หินกับสาหร่ายวุ้นกราซิลาเรีย. จดหมายข่าว วท. ปีที่ 5 ฉบับที่ 12. ธันวาคม 2545. หน้า 4-5.

อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2546. มารูจักสาหร่าย ตอน "สาหร่าย" เพื่อนร่วมโลกที่ถูกลืม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปีที่ 18
ฉบับที่ 1. มกราคม-มีนาคม 2546.

อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2546. การประเมินฟิล์มสีป้องกันสาหร่าย. จดหมายข่าว ทีโอเอ กรุ๊ป. ฉบับที่ 8 มกราคม-มิถุนายน 2546. หน้า 12-13.

อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2547. การประเมินฟิล์มสีป้องกันสาหร่าย. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปีที่ 19 ฉบับที่ 3. กรกฎาคม-กันยายน 2547. หน้า 29-31.

อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2548. สาหร่ายเห็ดลาบ...สาหร่ายไทย...มากคุณค่าโอชารส. จดหมายข่าว วว. ปีที่ 8 ฉบับที่ 12. ธันวาคม 2548. หน้า 9.

อาภารัตน์ มหาขันธ์, อุษา กลิ่นหอม, มยุรี ตั้งธนานุวัฒน์, เจษฎา ทิพยะสุขศรี และ วัลลภา อรุณไพโรจน์. 2549. การศึกษาคุณสมบัติด้านอาหารของสาหร่าย "เห็ดลาบ" (Nostoc commune Voucher, Cyanophyta). วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปีที่ 21 ฉบับที่ 1. มกราคม – มีนาคม 2549. หน้า 69-73.

เพ็ญประภา หวานสนิท, นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, สุขุม เร้าใจ และ อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2550. การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว เพื่อควบคุมสาหร่ายที่ผลิตสารพิษ Microcystis aeruginosa. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปีที่ 22 ฉบับที่ 1. มกราคม – มีนาคม 2550. หน้า 69-78.

อาภารัตน์ มหาขันธ์. "นอสตอค" สู่ "ไข่หิน" ภูมิปัญญา...สู่...สากล. 2550. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปีที่ 22 ฉบับที่ 2. เมษายน-มิถุนายน 2550. หน้า 55-57.

มยุรี ตั้งธนานุวัฒน์, อุษา กลิ่นหอม, นฤมล วาณิชย์เจริญ และ อาภารัตน์ มหาขันธ์. การวิจัยเพื่อกำหนดวิธีทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์สีอิมัลชันทาภายนอกที่ทนทานต่อสาหร่ายสำหรับประเทศไทยในระดับห้องปฏิบัติการ. 2550. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปีที่ 22 ฉบับที่ 2. เมษายน-มิถุนายน 2550. หน้า 69-78.

อาภารัตน์ มหาขันธ์. โลกร้อนกับภาวะคุกคามจากสาหร่าย. 2551. @Science. กรกฎาคม – กันยายน 2551. หน้า 16-17.

อาภารัตน์ มหาขันธ์. ไซยาโนแบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตแรกที่กำเนิดขึ้นบนโลก. 2552. Science@action. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2.

อาภารัตน์ มหาขันธ์. พลังงานทางเลือกจาก "สาหร่าย" ความท้าทายที่รอการพิสูจน์. 2552. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปีที่ 24 ฉบับที่ 2. เมษายน-มิถุนายน 2552. หน้า 60-64.

อาภารัตน์ มหาขันธ์. สาหร่าย...ลดโลกร้อน...ผลิตพลังงาน บนหนทางอีกยาวไกล. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปีที่ 25 ฉบับที่ 2. เมษายน-มิถุนายน 2553. หน้า 23-29เอกสารประกอบการบรรยาย/ฝึกอบรม

อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2541. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสาหร่าย.

อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2541. การเพาะเลี้ยงสาหร่ายน้ำจืด.

อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2542. การเก็บตัวอย่าง การจัดจำแนกชนิด และการนับจำนวนเซลล์สาหร่ายที่ผลิตสารพิษในน้ำจืด.

อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2544. เขียนอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์. ห้องประชุม 4 อาคาร 1 วท.

อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2545. เทคนิคสาหร่าย : การเก็บตัวอย่าง การศึกษาองค์ประกอบของชนิดและปริมาณ การจัดจำแนกชนิด การแยกสายพันธุ์ การเก็บรักษาสายพันธุ์ การเตรียมอาหาร วิธีการทดสอบสี. การฝึกอบรมให้กับ บริษัท ทรอย เอเชีย จำกัด ณ ห้องปฏิบัติการ ศูนย์จุลินทรีย์.บทความปริทรรศน์

อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2543. สาหร่ายน้ำจืดกับการใช้ประโยชน์. บทความปริทัศน์งานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย. โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย. หน้า 39-65.

อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2545. สาหร่าย : ความหลากหลายทางชีวภาพที่สร้างวัฒนธรรม. ชีวปริทัศน์. ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2545. หน้า 31-40.บทความแปล

1. อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2541. ไนเตรตในน้ำดื่มปัญหาใหม่ของสุขภาพ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ฉบับที่ 3 ปีที่ 12. กันยายน-ธันวาคม 2540 หน้า 25-26.
2. อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2541. ฝนกรดปัญหาเฉพาะหน้าของทวีปเอเชีย. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ฉบับที่ 3 ปีที่ 12. กันยายน-ธันวาคม 2540 หน้า 26.

3. อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2541. วิธีใหม่ในการตรวจวัดสารกำจัดวัชพืช. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ฉบับที่ 3 ปีที่ 13. กันยายน-ธันวาคม 2541 หน้า 60.

4. อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2541. สัญญาณอันตรายจากควันไฟป่า. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ฉบับที่ 3 ปีที่ 12. กันยายน-ธันวาคม 2540 หน้า 60.

5. อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2541. สารต้านมะเร็งชนิดใหม่. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ฉบับที่ 3 ปีที่ 12. กันยายน-ธันวาคม 2540 หน้า 61-62.

6. อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2542. ผลของไนเตรตในอาหาร. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ฉบับที่ 1 ปีที่ 14. มกราคม-เมษายน 2542 หน้า 56.

7.อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2542. โรคหืดอันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ฉบับที่ 1 ปีที่ 14. มกราคม-เมษายน 2542 หน้า 57.

8.อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2543. สารละลายอินทรีย์กับการตั้งครรภ์. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ฉบับที่ 3 ปีที่ 15. กันยายน-ธันวาคม 2543 หน้า 27.

9. อาภารัตน์ มหาขันธ์. 2543. ชุดทดสอบภาคสนามสำหรับตรวจหาสารหนูในน้ำดื่ม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ฉบับที่ 3 ปีที่ 15. กันยายน-ธันวาคม 2543 หน้า 27-28.

ฝ่ายวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
อาคารวิจัยและพัฒนา 1 เทคโนธานี
เลขที่ 35 หมู่ 3 ถ. เลียบคลองห้า ต. คลองห้า อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย
โทร. 0 2577 9058 โทรสาร 0 2577 9058
E-mail :biosci@tistr.or.th ศูนย์จุลินทรีย์ mircen@tistr.or.th