ฝ่ายวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มุ่งวิจัยและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสารชีวภาพและผลิตภัณฑ์จาก พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ทั้งแบคทีเรีย ยีสต์ รา และจุลสาหร่าย เพื่อประโยชน์ในอุตสาหกรรม การเกษตร การฟื้นฟู และรักษาสิ่งแวดล้อม วิธีการบำบัดของเสีย และการนำเอาของเสีย หรือวัสดุผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมมาใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ยังให้บริการวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์ แก้ปัญหาการสูญเสีย และความเสียหายที่เกิดจากจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์รวมทั้งให้บริการที่ปรึกษา บริการวิจัย และงานวิเคราะห์และทดสอบ