บริการ

งานบริการ

  • การให้บริการสายพันธุ์และเก็บรักษาจุลินทรีย์ แบคทีเรีย ยีสต์ รา และ สาหร่าย
  • จัดจำแนกเชื้อจุลินทรีย์ทั้งในระดับชีวเคมีและระดับยีนส์
  • วิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ตามมาตรฐาน
  • วิเคราะห์คุณภาพอากาศทางจุลชีววิทยา
  • ทดสอบประสิทธิภาพการต้านเชื้อจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ
    เช่น สี สิ่งทอ เครื่องสำอาง ฯลฯ
  • บริการแยก ทำบริสุทธิ์และศึกษาคุณลักษณะของโปรตีนและโพลีแซคคาไรด์